Sharing is caring!

'n HERSTELDE Huweliksgetuienis,
"My vrou se kêrel is weg"

Die Getuienis was geneem uit een van ons baie
Deur die Woord van Hul Getuienis boeke
om JOU te help om
enige vrees en twyfel te oorkom in
God se Vermoë en Begeerte om
JOU Huwelik te Herstel!

.Hoofstuk 13 "Hy Lei My"

“En Hy sal genoem word
Wonderbare Raadsman,
Magtige God,
Ewige Vader,
Vredevors."
—Jesaja 9:6

mRYM AFR

My wife is filing for divorce; what should I do?
How do I find someone to defend me?
How can I protect myself and especially my children?

My vrou gaan ‘n skeissaak aanhanig maak; wat moet ek doen?
Hoe vind ek iemand om my te verdedig?
Hoe kan ek myself en spesiaal my kinders beskerm?

People who know about your situation may have been advising you to get a good Christian lawyer to protect you, your assets, and your children. It could be a Christian friend, a counselor or even your pastor. When I was divorcing Erin, she said that’s when she found the “Mighty Counselor!” This is what she found in her Bible when she was searching for what God had to say on this subject. These are the principles she has shared with countless others who found that following these principles turned their situation around and brought peace where there once was war.

Mense wat weet van jou situasie mag jou dalk adviseer om ‘n goeie Christelike prokureur te kry om vir jou, jou bates, en jou kinders te verdedig. Dit kan ‘n Christen vriend wees, ‘n berader of selfs jou pastoor. Toe ek besig was om van Erin te skei, het sy gesê dit was toe dat sy die “Wonderbare Raadsman” gevind het. Dit is wat sy in haar Bybel gevind het toe sy gesoek het vir wat God te sê het oor hierdie onderwerp. Hierdie is die beginsels wat sy met ontelbare ander gedeel het wat gevind het deur hierdie beginsels te volg hulle situasie omgekeer het en vrede gebring het waar daar eens op ‘n tyd oorlog was.

It shall not approach you. “And if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also.” Matt. 5:38-48. You may be worried that our wife will “take you to the cleaners” if you don’t retain an attorney. But if you act like she’s your enemy and fight, she’ll fight back. Hasn’t she in the past?

Dit sal jou nie tref nie. “As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere.” Matt. 5:38-48. Jy mag bekommerd wees dat jou vrou “jou na die droogskoonmakers wil neem” as jy nie jou prokureur behou nie. Maar as jy optree asof sy jou vyand is en baklei, sal sy terug baklei. Het sy nie in die verlede nie?

Many people share their “horror stories” about someone they knew lost everything to frighten you into getting a good lawyer. Just remember, “A thousand may fall at your side, and ten thousand at your right hand, but it shall not approach you.” Ps. 91:7. Instead, “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom. 12:21. Based on what Erin went through and the others who have followed this same path towards peace, we advise anyone who wants to restore their marriage to release their attorney and trust God ALONE to deliver and protect them.

Baie mense deel hulle “gruwelverhale” oor iemand wat hulle geken het wat alles verloor het om jou bang te maak sodat jy ‘n goeie prokureur kan kry. Onthou net, “Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie.” Ps. 91:7. In plaas daarvan, “ Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.” Rom. 12:21. Gebaseer op wat Erin deurgegaan het en ander wat dieselfde paadjie na vrede gevolg het adviseer ons enigiemand wie hulle huwelik wil herstel om hulle prokureur te laat gaan en op God ALLEEN te vertou om hulle uit te lewer en beskerm.

Dare go before the unrighteous versus saints? “Does any one of you, when he has a case against his neighbor, dare to go to law before the unrighteous, and not before the saints?” 1Cor. 6:1. This is a very firm Scripture. Would you dare God? If you merely show up in court, you are standing “before the unrighteous.”

Gaan so ver dat hy sy reg by heidense regters soek en nie by gelowiges nie? Gaan iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander gelowige het, werklik so ver dat hy sy reg by heidense regters soek en nie by gelowiges nie? 1Kor. 6:1. Dit is ‘n baie ferm Bybel vers. Sou jy God waag? As jy bloot in die hof verskyn, staan jy “voor die ongelowiges.”

In most states you would not violate the law if you didn’t show up in court if you were served with divorce papers. You merely lose by default. Some states make you sign a waiver that you will not appear, and in others you must neither sign the papers nor show up. Check it out and don’t just take one person’s word for it if they tell you you “have to” do anything. (Our Facing Divorce book will help you with many of your questions.)

In meeste state sal jy nie die wet skend as jy nie in die hof opdaag as egskeidings papier op jou gedien is nie. Jy sal bloot verloor deur verstek. Sommige state maak jou ‘n afstanddoening teken dat jy nie sal voorkom nie, en in ander moet jy nie die papiere teken of opdaag nie. Kyk dit uit en moet nie net een persoon se woord daarvoor neem as hulle vir jou sê dat jy enigiets “moet doen” nie. (Ons Facing Divorce boek sal help met baie van jou vrae.)

Rather be wronged or defrauded. This was one of the first verses the Lord showed Erin when she realized that she would be losing everything she wanted if she didn’t fight me in court. “Actually, then, it is already a defeat for you, that you have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? On the contrary, you yourselves wrong and defraud, and that your brethren.” 1Cor. 6:7-8. God says it is better that you are wronged and defrauded (cheated or tricked).

Eerder verontreg of te kort gedoen. Dit was een van die eerste verse wat die here Erin gewys het toe sy besef het dat sy alles sal verloor wat sy wou gehad het as sy nie teen my in die hof baklei nie. “Eintlik is julle saak al klaar verlore, omdat julle hofsake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer te kort doen nie? In plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander te kort, en dit doen julle aan medegelowiges.” 1Kor. 6:7-8. God sê dit is beter dat jy te kort doen en verontreg is ( bedrieg of mislei).

If you don’t allow yourself to be wronged, your wife will end up angry and bitter. If you don’t allow yourself to be backed up to the Red Sea, you will never see God’s power of deliverance! Remember that the “cares and riches of the world will choke the Word!” (Matt. 13:22)

As jy jouself nie toelaat om verontreg te word nie, sal jou vrou kwaad en bitter opeindig. As jy jousef nie toelaat om teen die Rooi See gedruk te word nie, sal jy nooit God se krag van uitlewering sien nie! Onthou dat die “ bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord!” (Matt. 13:22)

We are told through Scripture that Demas left Paul because the cares of the world choked the Word from him. The following verse tells us how… “And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it becomes unfruitful.” Matt. 13:22. Scripture says specifically that it was because of “worry” and because of “riches.” Don’t worry about or get caught up with money or possessions. What it really comes down to is this, are your possessions worth more than your wife and your marriage?

Ons word deur die Bybel vertel dat Demas Paulus verlaat het omdat die bekommernis van die lewe die Woord uit hom uit verstik het. Die volgende vers vertel ons hoe…” Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug.” Matt. 13:22. Die Bybel sê spesifiek dat dit was oor “bekommernis” en “rykdom”. Moet nie bekommerd wees of opgevang word met geld en besittings nie. Wat dit regtig beteken is dit, is jou besittings meer werd as jou vrou en jou huwelik?

We shall judge angels. “Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is judged by you, are you not competent to constitute the smallest law courts? Do you not know that we shall judge angels? How much more, matters of this life?” 1Cor. 6:2-3. God is mocking us, showing us how petty and insignificant the matters of this world are in comparison to our life with Him.

Ons sal oor die engele oordeel. “Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie? En as julle oor die wêreld sal oordeel, is julle dan onbevoeg vir sulke geringe hofsake? Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Dan tog seker ook oor alledaagse dinge.” 1Kor. 6:2-3. God spot met ons, en wys ons hoe kleinlik en onbeduidend die sake van hierdie wêreld is in vergelyking met Hom.

Matters of this life. “If then you have law courts dealing with matters of this life, do you appoint them as judges who are of no account in the church?” 1Cor. 6:4. The courts today do not follow Biblical teachings as they did when this country was founded. As a result, we have rulings and burdens placed upon believers that neither God nor our founding fathers had in mind. If you choose the courts to help you, you will choose their judgment over God’s protection and provisions.

Alledaagse dinge. “As julle oor alledaagse dinge geskille het, laat julle dan dié mense as regters optree op wie die gemeente neersien?” 1Kor. 6:4. Die hof van vandag volg nie Bibliese leringe soos wat hulle gedoen het toe die land gestig was nie. As ‘n resultaat, het ons uitsprake en laste wat op gelowiges geplaas word wat nie God of ons stigter Vaders in gedagte gehad het nie. As jy die hof kies om jou te help, sal jy hulle oordeel oor God se beskerming en voorsienings.

Before unbelievers. “I say this to your shame. Is it so, that there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren, but brother goes to law with brother, and that before unbelievers?” 1Cor. 6:5.

Voor ongelowiges. “Ek sê dit om julle skaam te maak. Is daar dan nie 'n enkele verstandige mens onder julle wat 'n saak tussen gelowiges kan besleg nie? Maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe, en dit voor ongelowige regters?” 1Kor. 6:5.

A defeat for you. Don’t get a lawyer. If you have one, dismiss him or her. “Actually, then it is already a defeat for you, that you should have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded?” 1Cor. 6:7. If you go into court with your spouse, it is already a defeat for you. You may get the terms and conditions that are written in the divorce papers, but you will lose your wife!

Julle saak al klaar verlore. Moet nie ‘n prokureur kry nie. As jy een het, ontslaan hom of haar. “ Eintlik is julle saak al klaar verlore, omdat julle hofsake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer te kort doen nie? 1Kor. 6:7. As jy hof toe gaan met jou gade, is dit alreeds vir jou verlore. Jy mag die bepalings en voorwaardes kry wat in die egskeidings paper is, maar jy sal jou vrou verloor!

No one will see the Lord. “Pursue peace with all men, and sanctification without which no one will see the Lord.” Heb. 12:14-15. If you wish to act as Jesus acted (who was totally innocent) remember that He “opened not His mouth in defense,” 1Pet. 2:23. God can begin to work in your wife’s life because you are planting seeds of life and no longer giving Satan fuel for destruction (see 1Pet. 3:1).

Niemand sal die Here sien nie. “Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. “ Heb. 12:14-15. As jy wil optree soos Jesus opgetree het (wie heeltemal onskuldig was) onthou dat Hy “Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.” 1Pet. 2:23. God kan in jou vrou se lewe begin werk omdat jy saad van lewe plant en nie meer vir Satan brandstof gee vir verwoesting nie (sien 1Pet. 3:1).

We want our wives to see Jesus’ ways in us. We quench the work of the Holy Spirit when we do the things we “want to” instead of what we “ought to.” Do it God’s way!

Ons wil hê ons vrouens moet Jesus se maniere in ons sien. Ons smoor die werk van die Heilige Gees wanneer ons die dinge doen wat ons “wil” in plaas van wat ons “behoort” te doen. Doen dit op God se manier!

Put away. “Let all bitterness, wrath and anger and clamor and slander be put away with all malice.” Eph. 4:31. If you have a lawyer, slander and wrath WILL take place. This is what divorce is all about. You must put it away from you. It doesn’t matter if you have a “Christian” attorney or not – all “deliverance by man is in vain”! “O, give us help against the adversary, for deliverance by man is in vain.” Ps. 108:12-13.

Moet niks doen wat sleg is. “Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; moenie vloek of skel nie; moet niks doen wat sleg is nie.” Efe. 4:31. As jy ‘n prokureur het, SAL laster en toorn  plaasvind. Dit is waaroor egskeidng alles gaan. Jy moet niks doen wat sleg is nie. Dit maak nie saak of jy ‘n Christelike prokureur het of nie- alle “hulp van mense – dit is niks”! ”Help U ons tog teen die vyand, want die hulp van mense – dit is niks.” Ps. 108:12-13.

You have this promise from God: “When a man’s ways [your ways] are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him.” Prov. 16:7.

Jy het hierdie belofte van God: “As die Here tevrede is met 'n mens se lewe [jou lewe], laat Hy selfs so 'n mens se vyande in vrede met hom lewe.” Spr. 16:7.

Take refuge in the Lord. “It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.” Ps. 118:8. A lawyer is no substitute for the Lord. If you think you can have both a lawyer and God’s protection the following verse explains that they are opposing one another. “Cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust IS the Lord.” Jer. 17:5-8. We have found that you can either be blessed or cursed. You must decide. Erin decided that she really could only trust the Lord and He delivered her because of her faith in trusting Him alone.

Om by die Here te skuil. “Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou.” Ps. 118:8. ‘n Prokureur is geen plaasvervanger vir die Here nie. As jy dink jy kan beide ‘n prokureur en God se beskerming hê sal die volgende vers verduidelik dat hulle in opposisie teenoor mekaar is.  So sê die Here: Daar rus 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai; dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is;” Jer. 17:5-8. Ons het gevind dat jy eerder geseënd of vervloek kan wees. Jy moet besluit. Erin het besluit dat sy regtig net op die Here kon vertrou en Hy het haar uitgelewer as gevolg van haar geloof om op Hom alleen te vertrou.

Cease striving. Cease striving and know that I am God.” Ps. 46:8-10. Put it in His hands. Stop wringing your hands about it; stop discussing it with everyone. Be still! If your wife has already begun divorce proceedings, and you have already humbled yourself and turned from your wicked ways, then follow these steps:

Bedaar.Bedaar en erken dat Ek God is.” Ps. 46:8-10. Plaas dit in Sy hande. Hou op om jou hande te wring daaroor; hou op om dit met almal te bespreek. Wees stil! As jou vrou alreeds die egskeidings prosedures begin het, en jy het jouself alreeds verootmoedig en van jou goddelose maniere gedraai het, volg dan hierdie stappe: 

Called us to peace. Tell your wife that you do not want the divorce, but that you will not stand in her way (Ps. 1:1) and that you will NOT contest the divorce either. Tell her that you don’t “blame her” for wanting to divorce you. Tell her that you will still love her (if the “hate wall” is down), no matter what she chooses to do. “Yet if the unbelieving one leaves, let him leave…but God has called us to peace.” 1Cor. 7:15.

In vrede te lewe Sê vir jou vrou dat jy nie ‘n egskeiding wil hê nie, maar dat jy nie in haar pad sal staan nie (Ps. 1:1) en dat jy ook NIE die egskeiding sal teenstaan nie. Sê vir haar dat jy haar nie “blameer” dat sy van jou wil skei nie. Sê vir haar dat jy nog lief is vir haar (as die “haatmuur” af is), maak nie saak wat sy verkies om te doen nie.” As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei…God het julle geroep om in vrede te lewe.” 1Kor. 7:15.

Sweetness of speech. Again, be sure to tell your wife that you will not contest or fight her in the divorce and that you won’t get a lawyer for yourself. (If you have a lawyer, tell your wife that you will dismiss him or her.) Tell your wife that you trust her and know from her past that she will be fair, and that she will do what she believes is right for you and your children. The only way to win the war that is raging against your marriage is with kindness! “Sweetness of speech adds persuasiveness.” Prov. 16:21.

As hy sy woorde reg kies. Weer, wees seker om vir jou vrou te sê dat jy nie die egskeiding sal teenstaan of teen haar baklei nie en dat jy nie ‘n prokureur vir jouself gaan kry nie. (As jy ‘n prokureur het sê vir jou vrou dat hy hom of haar sal ontslaan.) Sê vir jou vrou dat jy haar vertrou en weet uit haar verlede dat sy regverdig sal wees, en dat sy sal doen wat sy glo reg is vir jou en jou kinders. Die enigste manier om die oorlog te wen wat teen jou huwelik woed is deur vriendelikheid! “ ”As hy sy woorde reg kies, kan hy ook ander leer.” Spr. 16:21.

I hate divorce. Tell your wife that you have made so many mistakes in the past that you don’t want to make any more (humility in action). You hope that she will allow you NOT to sign the divorce papers because you have made so many mistakes. Seek the Lord for how He wants to deliver you and the words that He wants you to speak to your wife.

Ek haat egskeiding. Sê vir jou vrou dat jy so baie foute gemaak het in die verlede dat jy nie nog wil maak nie (nederigheid in aksie). Jy hoop dat sy sal toelaat dat jy NIE die egskeidings papiere teken omdat jy so baie foute gemaak het. Streef die Here na vir hoe Hy jou wil uitlewer en die woorde wat Hy wil hê jy vir jou vrou moet sê.

Remember, the Lord said, “I hate divorce.” Of course if she persists in your signing, agree to sign and then pray diligently that the Lord will stop her from pursuing you to sign. If you are not the same disagreeable man that you were, and your wife sees a humble and meek husband, then she will not continue to press. Don’t offer suggestions to try and please your wife; this is displeasing to the Lord. Seek the Lord!

Onthou, die Here het gesê, “ek haat egskeiding.” Natuurlik as sy daarop aandring dat jy teken, stem in om te teken en bid dan naarstigtig dat die Here haar sal stop om jou agterna te sit om te teken. As jy nie dieselfde onbehaaglike man is wat jy was nie, en jou vrou sien die nederige en sagmoedige man, dan sal sy nie aanhou nie. Moet nie voorstellings offer om in jou vrou te probeer behaag nie; dit is ongevallig vir die Here. Streef die Here na!

Nothing is impossible. However, if you have participated in the divorce procedure, all is not lost. Ask the Lord’s forgiveness and your wife’s forgiveness also. Demonstrate your desire to have the family together by dropping any and all legal action or protection. God will begin to heal right now: “With God nothing is impossible.” Matt 19:26.

Niks is onmoontlik. Nietemin, as jy aan die egskeidings prosedure deelgeneem het, is alles nie verlore nie. Vra die Here om vergiffenis en ook jou vrou se vergiffenis. Demonstreer jou begeerte om die familie saam te hê deur enige en alle wetlike aksie of beskerming te laat vaar. God sal nou dadelik begin genees: “Vir God is alles moontlik.” Matt. 19:26.

Again, if you have retained a lawyer, dismiss him or her immediately if you want the Best to defend you. Then pray, “Lord, there is no one besides Thee to help us in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this, O Lord, Thou art our God; let not man prevail against Thee.” 2Chron. 14:11.

Weer, as jy ‘n prokureur retineer het, ontslaan hom of haar onmiddellik as jy wil hê die Beste moet jou verdedig. Bid dan, “Here, net U kan die swakke teen 'n oormag help. Help ons, Here ons God! Ons steun op U, en in u Naam trek ons teen dié menigte op. U is ons God, Here; moenie dat 'n méns teen U seëvier nie.” 2Kron. 14:11.

Harder to be won. If you have already been through a divorce, bitterness and resentment and extreme anger are probably what your wife feels toward you now. Pray that God will forgive your transgressions and blot out the bad memories she has (Ps. 9:5) and replace them with good thoughts. Pray harder and be kinder (again, sweetness of speech adds persuasiveness) at every opportunity that you may have with your wife to win her back. Remember, “A brother offended is harder to be won than a strong city, and contentions are like the bars of a castle.” Prov. 18:19.

Ontoegankliker. As jy alreeds deur ‘n egskeiding is, dan is dit moontlik dat bitterheid gegeriefdheid en uiterste woede moontlik is wat jou vrou nou teenoor jou voel. Bid dat God jou oortredings sal vergewe en die slegte herinneringe wat sy het uitwis (Ps. 9:5) en hulle met goeie gedagtes vervang. Bid harder en wees vriendeliker (weer, as jy jou woorde reg kies kan jy ander leer) op elke geleentheid wat jy mag hê om jou vrou terug te wen. Onthou, “'n Veronregte broer is ontoegankliker as 'n vestingstad; rusie is soos die sluitbalk van 'n fort. Spr. 18:19.

Then I could bear it. God does understand what you are going through. Read some of Ps. 55; He’s speaking directly to you. Beginning in verse 6, “Oh that I had wings like a dove! I would fly away and be at rest. Behold, I would wander far away, I would lodge in the wilderness. I would hasten to my place of refuge, from the stormy wind and tempest.” Vs. 12-14: “For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it; nor is it one who hates me who exalted himself against me, then I could hide myself from him. But it is you, a man my equal, my companion and my familiar friend, we who had sweet fellowship together….”

Sou ek dit kon verdra. God verstaan waardeur jy gaan. Lees van Ps. 55; Hy praat direk met jou. Begin by vers 6, “Ek het gedink: ag, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek; ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly; ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. “ Vs. 13-15: “ As dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het, sou ek dit kon verdra; as dit 'n teëstander was wat my wou verneder, sou ek hom kon probeer vermy. Maar nou is dit jy, 'n man soos ek, my maat en my goeie vriend. Ons was so nou aan mekaar verbonde; opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan.”

Steal, and kill, and destroy. If you have “flown away” go back home. Satan is in his glory because he has again managed to divide and conquer! Take back the ground that he stole from you; he is a thief! “The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly.” John 10:10. Give God the victory and the testimony by turning this around for His glory! Instead of throwing away “your cross” (your troubled marriage), pick it up again and follow Him!

Steel en slag en uitroei. As jy weggevlieg het gaan terug huis toe. Satan is in sy glorie omdat hy dit weer reggekry het om te verdeel en oorwin! Neem die grond wat hy van jou af gesteel het terug; hy is ‘n dief!'n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. “ Joh. 10:10. Gee God die overwinning en die getuienis deur dit om te draai vir Sy glorie! In plaas daarvan om “jou kruis” (jou onstelde huwelik) weg te gooi, tel dit weer op en volg Hom!

Take up his cross daily. “And He was saying to them all, ‘If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.’ ” Luke 9:23. Be sure that your cross isn’t heavier than He has designed for you; take off all your lack of forgiveness and bitterness. It’s a heavy weight to carry and, eventually, you won’t be able to continue to carry it. You may not even be able to lift it up now, to begin to follow Him.

Elke dag sy kruis opneem.”Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg.’ “ Lukas 9:23. Wees seker dat jou kruis nie swaarder is as wat Hy vir jou ontwerp het nie; haal al jou tekort aan vergiffenis en bitterheid af. Dit is ‘n swaar gewig om te dra en, uiteindelik, sal jy nie in staat wees om voort te gaan en dit  te dra nie. Jy mag dit dalk nie eens nou kan optel nie, om te begin om Hom te volg.

Take off any “works of the flesh.” The flesh will wear you out and break you down. Let go and let God restore. Use this time to fellowship with the Lord! If your cross feels too heavy to bear, there are burdens on your cross that you have put there. He does not lie and He has promised that He wouldn’t give us more than we could bear!

Haal enige “werke van die sondige natuur,” af. Die sondige natuur sal jou uitmergel en afbreek. Laat gaan en laat God herstel. Gebruik hierdie tyd om te fellowship met die Here! As jou kruis te swaar voel om te verdra, is daar laste op jou kruis wat jy daar geplaas het. Hy lieg nie en Hy het belowe dat Hy ons nie meer sal gee as wat ons kan verdra nie.

There is no one besides Thee. Now let us together pray as Asa prayed in 2Chron. 14:11: “Lord, there is no one besides Thee to help in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this multitude. O Lord, thou art our God; let not man prevail against Thee.”

Here, net U.  Nou laat ons saam bid soos wat Asa gebid het in 2Kron. 14:11: “Here, net U kan die swakke teen 'n oormag help. Help ons, Here ons God! Ons steun op U, en in u Naam trek ons teen dié menigte op. U is ons God, Here; moenie dat 'n méns teen U seëvier nie.” 2Kron. 14:11.

Don’t follow the world’s way; trust only in Him. I promise you that He will never let you down. Only as you compromise or look to the flesh for strength and protection will things go awry. Still, it may take going through the fire of endurance (with Him) to reach the victory He has waiting for you. Will you pick up your cross and follow Him?

Moet nie die wêreld se maniere volg nie; vertrou net in Hom. Ek belowe jou dat Hy jou nooit in die steek sal laat nie. Net as jy kompromiseer of na jou sondige natuur kyk vir krag en beskerming sal dinge skeef loop. Nog, dit mag neem on deur die vuur van uithouvermoë (met Hom) te gaan om die oorwinning te behaal wat Hy het wat vir jou wag. Sal jy jou kruis optel en Hom volg?.

How much faith do you have? Do you have the faith to step out and allow the Lord to fight for you without a lawyer? Please pray for the strength to put all your trust in Jesus – He won’t let you down!

Hoeveel geloof het jy? Het jy die geloof om uit te tree en die Here toe te laat om vir jou te baklei sonder ‘n prokureur? Bid asseblief vir krag om al jou vertroue in Jesus te plaas - Hy sa jou nie in die steek laat nie!

Personal commitment: to trust God alone. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to trusting the Lord to fight for me in this battle. I will release my attorney (if I have one) and I will not show up in court (unless I will be in contempt).”

Persoonlike toewyding: om op God alleen te vertrou. “Gebaseer op wat ek in die Bybel geleer het, wy ek my daaraan toe om op die Here te vertrou om vir my te baklei in hierdie stryd. Ek sal my prokureur vrystel (as ek een het) en ek sal nie in die hof verskyn nie (tensy ek in minagting sal wees).”

 

BONUS

Wat om te doen wanneer jy Egskeiding in die Gesig Staar

KLIK HIER om die boek GRATIS te lees

 

Onthou om by die oorwinning aan te sluit! Moenie net
kyk nie. Herstel Reise is nie 'n toeskouer sport nie!

Begin asseblief 'n JOERNAAL met die Here in gedagte, oor wat jy elke dag geleer het vir die volgende 30 dae om "Jou Huwelik Te Herstel."

Hoe meer jy jou hart uitstort in hierdie vorms, hoe meer kan ons en God jou help. Hierdie vorms sal jou en jou eVennoot ook help met aanspreeklikheid. KLIK HIER