Sharing is caring!

.

Hoofstuk 3 "Geseënd Is die Sagmoediges"

"Geseënd is die sagmoediges,
want hulle sal die nuwe aarde ontvang."
—Matteus 5:5

NEW-WM-5.25.22-1

Meek, in this day and age, is regarded as weak. Yet Jesus told us, “Blessed are the meek”! We husbands deal with our wives in basically two ways, either apathetically or using the “tough love” approach. In this chapter, we will search God’s Word to find out the Truth regarding tough love.

Sagmoedig, in vandag se dae, word beskou as swak. Jesus het vir ons gesê “Geseënd is die Sagmoediges”! Ons mans hanteer ons vrouens op twee maniere, of apaties of ons gebruik die  “tawwe liefde” benadering. In hierdie hoofstuk, sal ons God se Woord deursoek om die Waarheid aangaande taai liefde te vind.

Die definisie van sagmoedig is nederig onderdanig. Die woord beteken ook sagmoedig, nederig, leerbaar en opleibaar.

Love is . . . God gives us a description of love. See if you can find the word “tough” or any word even remotely similar. “Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails . . .” (1 Cor. 13:4–8).

Liefde . . .  God gee vir ons ‘n beskrywing van liefde. Sien of jy die woord “taai” of enige woord veraf eenders kan vind. “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie … “(1 Kor. 13:4-8).

I command you. Another very popular statement in the church today is love is a choice. Read with me the following verse to see if God says we can “choose” to love. Or does God command that we do so, as followers of Christ? “This I command you, that you love one another” (John 15:17).

Ek beveel julle. Nog ‘n baie populêre verklaring in die kerk vandag is liefde is ‘n keuse. Lees saam met my die volgende vers om te sien of God sê ons kan “kies” om lief te hê. Of, beveel God dat ons dit doen, as ‘n navolgelinge van Christus? “Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê” (Joh. 15:17).

Do good, bless. Sometimes when our wives act in an inappropriate way, especially if they push or manipulate us, we put them in their place. This is not the time to show them love, or is it? “But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you” (Luke 6:27–28). The Lord gave us three choices when dealing with those we would rather be tough with: do good unto them, bless them, or pray for them.

 Doen goed, seën. Somtyds wanneer jou vrou op ‘n onbevoeglike manier optree, spesiaal as sy ons druk of manipuleer, sit ons hulle in hulle plek. Dit is nie die tyd om liefde aan haar te betoon nie, of is dit?  “Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.”( Lukas 6:27-28). Die Here het drie keuses vir ons gegee wanneer ons handel met die met wie ons eerder taai wil wees: doen goed, seën, of bid vir hulle.

Love your enemies. In this passage, God is even clearer. He actually admonishes those who only love the lovable. “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you . . . for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax-gatherers do the same?” (Matt. 5:44–46).

Wees lief vir julle vyande. In hierdie paragraaf, is God selfs duideliker. Hy vermaan die wat net dié wat jou liefhet liefhet.  “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg …As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie?” (Matt. 5:44-46).

Overcome evil with good. In the book Love Must Be Tough, the author tells us to cause a crisis (in other words, to take matters into our own hands). However, the Scriptures tell us that we are to leave room for His wrath. “Rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. Bless those who persecute you; bless and curse not. Never pay back evil for evil to anyone. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, ‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him, and if thirsty, give him a drink; for in doing so you will heap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Rom. 12:12, 14, 17, 19, 21).

Oorwin die kwaad deur die goeie. In die boek Love Must Be Tough. Sê die skrywer vir ons ons moet ‘n krisis veroorsaak (met ander woorde, sake in eie hande neem). Nietemin sê die Woord vir ons dat ons plek moet los vir Sy oordeel.  “Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Moet nooit aan enigiemand kwaad met kwaad vergeld nie. Moet nooit self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here. “As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.” Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.” Rom.12:12, 14, 17, 19, 21).

You are to be perfect. Some authors, and even some pastors, have told us that God doesn’t expect us to be perfect, but what did Jesus say? “Therefore, you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect” (Matt. 5:48).

Wees julle dan volmaak. Sommige skrywers, en selfs sommige pastore, het vir ons gesê dat God nie van ons verwag om perfek te wees nie, maar wat het Jesus gesê? “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is” (Matt. 5:48).

Kept entrusting Himself. When you feel like lashing back at your wife and you don’t, it is very frustrating. Read God’s explanation: “For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps . . . and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him (God) who judges righteously” (1 Pet. 2:21–23).

Alles oorgelaat aan Hom. Wanneer jy lus voel om teenoor jou vrou in woede uit te bars en jy doen dit nie, kan dit baie frustrerend wees. Lees God se verduideliking…”Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, so dat julle in sy voetspore kan volg…Toe hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom (God) wat regverdig oordeel. “ (1 Pet. 2:21-23).

They shall inherit the earth. Maybe you’re afraid that if you don’t take matters into your own hands and take a “tough stand,” others (even Christians) will tell you that you are a “wimp.” Let me remind you who Jesus said are blessed. “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (Matt. 5:5).

Hulle sal die nuwe aarde ontvang. Miskien is jy bang dat as jy nie  sake in jou eie hand neem nie en ‘n “taai standpunt,” inneem nie, sal ander (selfs Christene) jou ‘n “sweep” noem.Laat my jou herinner wie Jesus gesê het “geseënd” is. “Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.” (Matt. 5:5).

Does not achieve. You may recall that Jesus turned over the tables in the temple. Don’t use the excuse that therefore you have the “right” to be angry with others. God says He is a jealous God; can we then also be jealous? “But let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger; for the anger of man does not achieve the righteousness of God” (James 1:19–20).

Doen nie. Jy mag herroep dat Jesus die tafels in die tempel omgekeer het. Moet nie hierdie verskoning gebruik dat daarom het jy die “reg” om kwaad vir ander te wees nie. God sê Hy is ‘n jaloerse God; kan ons dan ook jaloers wees? “ My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie” (Jak. 1:19-20).

You may not do the things that you please. When we impulsively do or say something to our wives that is anything but meek and loving, we are walking in the flesh and are not walking in the Spirit. “But I say, walk in the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please . . . But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” (Gal. 5:16, 17, 22–23). The old saying “do unto others as you would have them do unto you” is based on Luke 6:31. “And just as you want people to treat you, treat them in the same way.”

Kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Wanneer ons impulsief iets vir ons vrouens sê of doen wat alles behalwe sagmoedig en liefdevol is, dan loop ons volgens ons sondige natuur en nie in die Gees nie. Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” (Gal. 5:16, 17, 22-23). Die ou gesegde “doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen” is gebaseer op Lukas 6:31. “Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.

 It’s the kindness of God. Satan tries to deceive us into believing that confronting, and being unkind and firm, will turn the other person around. If that worked, why would God use kindness to draw us to repentance? Sinners do not go down to the altar to accept the Lord because they think that they are going to be criticized or chastised, do they? “Or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?” (Rom. 2:4).

Dit is God se goedheid. Satan probeer om ons te verlei om te glo dat konfrontasie, om onvriendelik en ferm te wees, die ander persoon sal laat omdraai. As dit gewerk het, waarom sou God goedheid gebruik om ons tot bekering te lei? Sondaars gaan nie af na die altaar toe om die Here te aanvaar omdat hulle dink hulle gekritiseer of gekasty gaan word nie, doen hulle? “God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie?” (Rom. 2:4).

No one will see the Lord. Another extremely important reason to be gentle toward your wife and others is that we are to let others see Christ in us. “Pursue peace with all men, and the sanctification without which no one will see the Lord” (Heb. 12:14).

Niemand die Here sal sien nie. Nog ‘n uiters belangrike rede om sagmoedig teenoor jou vrou en ander te wees is sodat ons dat ander Christus in ons sien. “Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie” (Heb. 12:14).

Ministry of reconciliation. We are to be ambassadors for Christ in reconciliation. “Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God” (2 Cor. 5:18–20). Speaking kindly and lovingly to our wives is the only way to work toward restoration and happiness!

Bediening van die versoening. Ons tree op as gesante vir Christus in versoening. “Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! “ (2 Kor. 5:18-20). Deur sagmoedig en liefdevol met ons vrouens te praat is die enigste manier om na herstel en geluk te werk!

You who are spiritual. This Scripture is the measuring stick for our spirituality. Can you restore your wife in a spirit of gentleness? “Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; each one looking to yourself, lest you too be tempted. Bear one another’s burdens, and thus fulfill the law of Christ” (Gal. 6:1–2). This Scripture warns us to be gentle to others when they have sinned against us or we will be tempted in the same trespass.

Julle wat julle deur die Gees laat lei. Hierdie Bybel vers is die maatstaf vir ons geestelikheid. Is jy in staat om jou vrou in ‘n gees van sagmoedigheid te herstel?  “Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus. (Gal. 6:1-2). Hierdie Bybel vers waarsku ons om sagmoedig teenoor ander te wees wanneer hulle teen ons gesondig het of ons sal self in die versoeking kom in dieselfde oortreding.

 Doers of the Word. It’s important that we learn the Truth and agree with what we see in Scripture, but we must not stop there. “But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. . . . Not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does” (James 1:22,25). “Therefore, to him who knows the right thing to do, and does not do it, to him it is sin” (James 4:17).

Doen wat die woord sê. Dit is belangrik dat ons die Waarheid leer en instem met wat ons in die Bybel sien, maar ons moet nie daar stop nie: “Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself . . .  en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.” (Jak. 1:22,25). “As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde.” (Jak. 4”17).

Carried away by error. God has warned us that we should not listen to or follow men who tell us something contrary to Scripture. “Be diligent to be found by Him in peace, spotless and blameless, and regard the patience of our Lord to be salvation; just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him . . . in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of Scripture, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard lest, being carried away by the error of unprincipled men, you fall from your own steadfastness, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ” (2 Pet. 3:14–18).

Meegesleep word deur die dwaling. God het ons gewaarsku dat ons nie moet luister na of mans volg wat vir ons iets teenstrydig met die Woord vertel nie. “Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.  En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is. . .  wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die Skrif, en dit tot hulle eie ondergang.  Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie.Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! (2 Pet. 3:14-18).

Forgiveness
Vergifnis

 Many men do not forgive their wives because they don’t fully understand the grave consequences of their lack of forgiveness. Let’s search the Scriptures to see what God says about forgiving others.

Baie mans vergewe nie hulle vrouens nie omdat hulle nie ten volle die gewigtige nagevolge van hulle tekort aan vergifnis verstaan nie. Kom ons deursoek die Woord om te sien wat God sê oor om ander te vergewe.

The question we may ask is why should we forgive?

Die vraag wat ons mag vra is waarom behoort ons te vergewe?

Because God forgave us. “And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you” (Eph. 4:32).

Omdat God ons vergewe het. “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.” (Efe. 4:32).

Because Jesus shed His blood. Jesus shed His blood for the forgiveness of sins. “All things are cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness” (Heb. 9:22). “For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins” (Matt. 26:28).

Omdat Jesus Sy bloed vergiet het. Jesus het Sy bloed vir die vergifnis van sondes vergiet. “Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie.” (Heb. 9:22). “want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.” (Matt. 26:28).

Comfort her, to relieve the offender’s sorrow. “. . . You should rather forgive and comfort him, lest somehow such a one be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore I urge you to reaffirm your love forhim” (2 Cor. 2:7–8). This may go against our grain, since many of us may have a history of attacking and trying to find fault with our wives.

Bemoedig haar, om die oortreder se hartseer te verlig: “...Moet julle so iemand liewer vergewe en bemoedig, anders kan hy so hartseer word dat hy heeltemal moed verloor. Daarom vra ek julle: Bewys liefde aan hom “ (2 Kor. 2:7-8). Dit gaan regtig teen ons graan; dit is so maklik om aan te val en om te probeer fout vind met ons vrouens.

Are we ignorant of Satan’s schemes? “For if indeed what I have forgiven . . . I did it for your sakes in the presence of Christ, in order that no advantage be taken of us by Satan; for we are not ignorant of his schemes” (2 Cor. 2:10–11). Don’t allow Satan to take advantage of either one of you by not forgiving your wife.

Is ons onkundig vir sy planne?  “As julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Wat my betref, as ek iets moes vergewe, het ek dit klaar gedoen om julle ontwil. Daarvan is Christus my getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar alte goed. (2 Kor. 2:10-11). Moet nie Satan toelaat om die oorhand oor enige een van julle te kry deur nie jou vrou te vergewe nie.

Forgive her from your heart. God said that He won’t forgive you if you don’t forgive others. “For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions” (Matt. 6:14–15). “So shall My heavenly Father also do to you, if each of you do not forgive his brother from your heart” (Matt. 18:35). (Read all of Matthew 18: 22–35.)

Vergewe haar uit jou hart. God het gesê dat Hy jou nie sal vergewe as jy nie ander vergewe nie. “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.” (Matt. 6:14-15). “So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”(Matt. 18:35). (Lees die hele Matteus. 18:22-35.)

But shouldn’t the offender be sorry before I forgive?

Maar moet die oortreder nie jammer wees voordat ek vergewe nie?

Father, forgive them. Those who crucified Jesus neither asked forgiveness nor expressed sorrow for what they were doing or what they had done. As Christians, we are followers of Christ; therefore, we are to follow in His example. “Father forgive them, for they know not what they do” (Luke 23:34, KJV).When Stephen was being stoned he cried out just before he died, “Lord, do not hold this sin against them!” (Acts 7:60).

Vader, vergeef hulle. Diegene wat Jesus gekruisig het het nie om vergifnis gevra nie nog minder was hulle jammer vir wat hulle besig was om te doen of wat hulle gedoen het. Ons as Christene, ons is volgelinge van Christus; daarom moet ons Jesus se voorbeeld volg. “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Lukas 23:34 Afr 83). Toe Stefanus besig was om gestenig te word, het hy hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” (Hand. 7:60).

But how often does God expect us to forgive another?

Maar hoe dikwels verwag God van my om ‘n ander te vergewe?

Seventy times seven. When Peter asked how often he was to forgive his brother, Jesus said to him, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven” (Matt. 18:22).We are to forgive others over and over without end.

Sewentig maal sewe. Toe Petrus gevra het hoe dikwels hy sy broer moet vergew, het Jesus vir hom gesê, “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.” (Matt. 18:22). Ons moet ander oor en oor vergewe sonder einde.

Inherit a blessing. Here is a spiritual inheritance God has called us to. “Not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing” (1 Pet. 3:9). Those who have ears, let them hear this call.

Seën kan verkry. Hier is ‘n Geestelike erfenis waartoe God ons geroep het: “Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.” (1Pet. 3:9). Die wat ore het laat hulle hierdie roep hoor.

Forget it. Does forgiveness really mean that I forget that sin, even during an argument? “For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more” (Jer. 31:34). “As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us” (Ps. 103:12). Do you bring up things from the past? Don’t allow Satan to use you to condemn your wife or others who have received forgiveness by bringing up things from their past. But, you say, your wife does it all the time. Then you need to take the lead in this area also, by being a good example and her protector.

Vergeet dit. Beteken vergiffenis regtig dat ek daardie sonde vergeet, selfs gedurende ‘n argument? “Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.” (Jer. 31:34). “So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.” (Ps.103:12). Haal jy dinge uit die verlede op? Moet nie laat Satan jou gebruik om jou vrou of ander te verdoem deur dinge van hulle verlede op te bring nie. Maar, jy sê, jou vrou doen dit die heeltyd. Neem jy dan die leiding op die gebied, deur ‘n goeie voorbeeld en haar beskermer te wees.  

How can I really forgive as God has asked me to do in His Word?

Hoe kan ek regtig vergewe soos wat God my gevra het om te doen in Sy Woord?

Who can forgive sins? Only God can help you to forgive. You must humble yourself and ask Him to give you the grace. “Who can forgive sins but God alone?” (Mark 2:7). Even Jesus said it on the cross, and Steven while being stoned, “Father, forgive them . . .” Neither man said, “I forgive you.”

Wie kan sondes vergewe? Net God kan jou help om te vergewe. Jy moet jouself nederig maak en Hom vra om jou die genade te gee “Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?” (Markus 2:7). Selfs Jesus het dit aan die kruis gesê, en Stefanus terwyl hy gestenig was, “Vader, vergewe hulle . . .” Nie een man het gesê, “ek vergewe jou.” 

Grace to the humble. How do I get the grace I need? “God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time” (1 Pet. 5:5–6).

Genade aan die nederiges. Hoe kry ek die genade wat ek nodig het?  “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.  Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het.” (1 Pet. 5:5-6).  

Humbled. How can I gain humility?“Because they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. Therefore He humbled their heart with labor; they stumbled and there was none to help. Then they cried out to the Lord in their trouble; He saved them out of their distresses” (Ps. 107:11–13). “I humbled my soul with fasting; and my prayer kept returning to my bosom” (Ps. 35:13). We can work, fast, and pray to obtain humility. Sometimes the Lord may even use an illness to quiet and humble us.

Verneder. Hoe kan ek nederigheid verkry? “Want hulle het hulle verset teen die bevele van God, hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan.Hy het hulle laat knak onder swaarkry, hulle het inmekaar gesak, en niemand het gehelp nie. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle bevry van hulle ellende.” (Ps. 107:11-13). “En tog, toe húlle siek was, het ek getreur soos oor 'n sterfgeval: rouklere aangetrek en myself gekasty deur nie te eet nie. Ek het sonder ophou vir hulle gebid.’’ (Ps 35:13). Ons kan werk, vas en bid om nederigheid te verkry. Soms kan die Here selfs ‘n siekte gebruik om jou stil en nederig te maak.

When do I need to forgive those who have hurt me? Shouldn’t I feel convicted first and then do it?

 Wanneer moet ek die wat my seergemaak het vergewe? Behoort ek nie eers daarvan oortuig te voel en dit dan te doen nie?

First be reconciled. “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering” (Matt. 5:23–24). If you have not forgiven another, especially your wife, you need to ask for her forgiveness.

Gaan maak eers vrede. “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.” (Matt. 5:23-24). As jy nie ‘n ander vergewe het nie, spesiaal jou vrou, moet jy vra vir haar vergifnis.

Bitterness. Not forgiving someone causes bitterness. The definition of bitterness is “poison”! “Let all bitterness and wrath and anger . . . be put away from you” (Eph 4:31). Not forgiving another eats away at you, not the other person. “The heart knows its own bitterness” (Prov. 14:10). “For He knows the secrets of the heart” (Ps. 44:21).

Bitterheid. Om nie te vergewe nie veroorsaak bitterheid. Die definisie van bitterheid is “giftig”! ”Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie… moet niks doen wat sleg is nie.” (Efe. 4:31). Om iemand nie te vergewe nie kna aan jou, nie die ander persoon nie “Net 'n mens self ken die bitterheid van sy eie gemoed.” ( Spr. 14:10). “Hy ken immers die geheime van die hart.” (Ps. 44:22).

A Good Conscience
‘n Goeie Gewete

How important is it to have a good conscience? John F. MacArthur, Jr., has written a book entitled, The Vanishing Conscience. In it, he deals with such topics as “misbehavior being treated as a medical problem” and “living in a guilt-free world.”

Hoe belangrik is dit om ‘n goeie gewete te hê? John F. MacArthur, Jr., het ‘n boek getitel, The Vanishing Conscience, geskryf. In dit, hanteer hy onderwerpe soos “wangedrag wat as ‘n mediese probleem behandel word” en “lewe in ‘n skuld-vrye wêreld.”

A good conscience:

‘n Goeie gewete:

Stems from a pure heart.“But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith” (1 Tim. 1:5).

Uit ‘n rein hart. “Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom”  (1Tim.1:5).

Has been cleansed by the blood of Christ. “How much more will the blood of Christ . . . cleanse your conscience from dead works to serve the living God?” (Heb. 9:14).

Die bloed van Christus ons gewete bevry. “Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! (Heb. 9:14).

Must be prayed for. “Pray for us, for we are sure that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves honorably in all things” (Heb. 13:18).

Moet vir gebid word. “Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is” (Heb. 13:18).

Will keep others from slandering you and will inevitably reflect Christ in you. “. . . And keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame” (1 Pet. 3:16).

Sal ander weerhou om jou te belaster en sal onvermydelik Christus in jou weerspieël. “. . .  Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het” (1 Pet. 3:16).

Suffer shipwreck. Without a good conscience, you will shipwreck your faith. “Keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith” (1 Tim. 1:19). Therefore, we must appeal to God for a good conscience. “And corresponding to that, baptism now saves you—not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience—through the resurrection of Jesus Christ . . .” (1 Pet. 3:21).

Skipbreuk gely. Sonder ‘n skoon gewete sal jy skipbreuk ly. “Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk gely” (1 Tim. 1:19). Daarom, moet ons ‘n bede tot God doen vir ‘n skoon gewete. “Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, —maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. . . ” (1 Pet. 3:21).

Let’s begin by praying the following prayer: “Against Thee, Thee only, I have sinned, and done what is evil in Thy sight, so that Thou art justified when Thou dost speak, and blameless when Thou dost judge” (Ps. 51:4). After you have gained a pure conscience from God, you may need to continue the process by reconciling with your wife or others whom you have offended in the past; follow Matthew 5:23–24, which we read: “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.”

Kom ons begin deur die volgende gebed te bid: “Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig.” (Ps. 51:6). Nadat jy ‘n skoon gewete van God verkry het, mag jy nodig hê om voort te gaan met die proses deur te herenig met jou vrou of ander wie jy in die verlede te na gekom het; volg Matteus 5:23-24, wat ons lees: “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.”

A brother offended. When you go to reconcile with your wife, or another, be sure that you follow scriptural guidelines. You may have heard someone say that things were actually worse when they did ask for forgiveness or that it did no good. If you ask for another’s forgiveness, but state it the wrong way, it may offend them and make things worse. “A brother offended is harder to be won than a strong city” (Prov. 18:19).

'n Veronregte broer. Wanneer jy gaan om met jou vrou (of ‘n ander persoon) te versoen, wees seker dat jy skriftuurlike gidslyne volg. Jy mag dalk  iemand gehoor het sê dat dit eintlik erger was toe hulle om vergifnis gevra het of dat niks goed daarvan gekom het nie. Wees seker dat jy met nederigheid en opregtheid praat, omdat as jy vir ‘n ander om vergiffenis vra op die verkeerde manier, mag jy hulle weer aanstoot gee. “'n Veronregte broer is ontoegankliker as 'n vestingstad; ” (Spr. 18:19).

Prepare every word. Every word you say must be carefully chosen. “Every idle word that men shall speak they shall give an account thereof in the day of judgment” (Matt. 12:36). Try writing down what you are going to say. Then read out loud what you wrote, putting yourself in the other person’s shoes and hearing it from their point of view. Does it sound accusing? Ask God to put the right words in your mouth.

Berei elke woord voor. Elke woord wat jy sê moet versigtig gekies word. Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag.” (Matt. 12:36). Probeer om neer te skryf wat jy gaan sê, en lees dan hardop uit wat jy geskryf het, plaas jouself in die ander persoon se skoene en hoor dit uit hulle standpunt. Klink dit beskuldigend? Vra vir God om die regte woorde in jou mond te sit.

I have sinned. The prodigal son prepared his words when he decided to return home: “I will get up and go to my father, and will say to him, ‘Father I have sinned against heaven, and in your sight; I am no longer worthy to be called your son; make me as one of your hired men'” (Luke 15:18–19).PraiseGod—He does raise up those who are bowed down!

Ek het gesondig. Die verlore Seun het sy woorde voorberei na sy besluit om terug huis toe te gaan, “Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’“ (Lukas 15:18-19). Loof God—Hy lig dié op wat gebukkend is! 

With many words. “When there are many words, transgression is unavoidable” (Prov. 10:19). “A babbling fool will be thrown down” (Prov. 10:10). Only say what you did; don’t set the stage with something like, “When you did this, and such and such, well, then I . . .”

Met baie praat.  “Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig.” (Spr. 10:19). “En wie aanhou onsin praat, kom self tot 'n val.” (Spr. 10:10). Noem net wat jy gedoen het, moet nie die verhoog opstel met iets soos, “Toe jy dit en dat en dat gedoen het, wel toe het ek….”

Agree, agree, agree!“Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him . . .” (Matt. 5:25, KJV). If the other person starts to lash out at you, do not open your mouth except to agree. “And while being reviled, He did not revile in return; while suffering He uttered no threats . . .” (1 Pet. 2:23).

Stem in, stem in, stem in! “As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is….” (Matt. 5:25, Afr 83). As die ander persoon begin om los te trek op jou, moet nie jou mond oopmaak behalwe om in te stem nie. “ Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie…” (1 Pet. 2:23).

Be sweet! Make your words sweet and kind. “Sweetness of speech adds persuasiveness” (Prov.16:21). “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones” (Prov. 16:24).

Soet en geneeskragtig. Maak jou woorde aangenaam en vriendelik. “As hy sy woorde reg kies, kan hy ook ander leer.” (Spr. 16:21). “Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens.” (Spr. 16:21).

Revealing his own mind. Some men who have been guilty of infidelity in their past get right with God and then go to their wives for the purpose of unloading their own guilty feelings, not understanding that their wives will endure tremendous pain following their confession. Don’t use repentance as an excuse to dump your guilt onto her. “A fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind” (Prov. 18:2). Confess your sin to another Christian man and make yourself accountable to him. If you are quite sure your wife already knows, suspects, or has confronted you about this sin, by all means, confess. Just be discreet and leave the details out. Then be prepared to reap what you have sown by comforting her and holding her up in her pain.

Net sy eie opinie bekend maak. Sommige mans wat met owerspel in hulle verlede sit maak dir reg met God en gaan dan na hulle vrouens met die doel om die skuldgevoelens af te laai, en nie verstaan dat hulle vrouens groot pyn sal verduur na hulle gebieg het. Moet nie die inkeer gebruik as ‘n verskoning om jou skuld op haar te gooi nie. “Die dwaas stel nie belang in insig nie, hy wil net sy eie opinie bekend maak” (Spr. 18:2). Bely jou sonde aan ‘n ander Christen man en maak jouself aan hom aanspreeklik. As jy heeltemal seker is dat jou vrou weet alreeds, het ‘n vermoede, of het jou oor hierdie sonde konfronteer, bieg dan. Wees diskreet en los die besonderhede uit. Wees dan voorberei om te oes wat jy gesaai het deur haar te troos en haar op te hou in haar pyn. 

Practice These Things
Beoefen Hierdie Dinge

“For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith apply virtue, and to your virtue apply knowledge; and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness; and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful. . . . For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. . . For as long as you practice these things, you will never stumble” (2 Pet. 1:4–10).

“Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis ,die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. (1 Pet. 1:4-10).

Apply All Diligence
Streef Na

“He who diligently seeks good, seeks favor” (Prov. 11:27).

“Wie die goeie nastreef, kan goedkeuring verwag; wie op die kwaad uit is, kry dit” (Spr. 11:27).                  

“Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the Word of Truth” (2 Tim. 2:15).  

“Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig” (2 Tim. 2:15).                       

“I, therefore, the prisoner of the Lord, entreat you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing forbearance to one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace” (Eph. 4:1–3). 

“Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe” (Efe. 4:1-3).                                          

In Your Faith
In Jou Geloof

“Faith comes from hearing, and hearing by the Word of Christ” (Rom. 10:17).

“Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus”(Rom. 10:17).

“Be on the alert, stand firm in the faith” (1 Cor. 16:13).

“Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk!” (1 Kor. 16:13).

“In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one” (Eph. 6:16).

“Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer” (Efe. 6:16).

“For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead” (James 2:26).

“'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood” (Jak. 2:26).

Add Virtue
Lofwaardig

“Finally brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report; if there is any virtue and if there is any praise, think on these things” (Phil. 4:8).

“Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig” (Fil. 4:8).

“According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue . . .” (2 Pet. 1:3).

“Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. . . (2 Pet. 1:3).

Apply Knowledge
Pas Kennis Toe

“Take my instruction, and not silver, and knowledge rather than choicest gold” (Prov. 8:10).

“Aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer; kennis is meer werd as die fynste goud” (Spr. 8:10).

“A wise man is strong, and a man of knowledge increases power. For by wise guidance you will wage war and in the abundance of counselors there is victory” (Prov. 24:5–6).

“Dit is die wyse man wat sterk is, die een wat kennis het, wat werklik mag het. Jy maak oorlog ná beraadslaging, en die oorwinning kom deur baie raadgewers” (Spr. 24:56).

Then Self-Control
Dan Selfbeheersing

“He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit, than he who captures a city” (Prov. 16:32).

“'n Geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter, 'n mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem”(Spr. 16:32).

“I will guard my ways, that I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle, while the wicked are in my presence” (Ps. 31:1). “He who corrects a scoffer gets dishonor for himself, and he who reproves a wicked man gets insults for himself. Do not reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man and he will love you” (Prov. 9:7–9).

“Ek het gesê: “Ek wil sorgvuldig let op my lewe en nie sondig met wat ek sê nie. Ek wil nie 'n woord praat as 'n slegte mens my teëstaan nie.” (Psalms 39:2). Moenie 'n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Voed 'n wyse op, en hy sal lief wees vir jou” (Spr. 9:7-9).                   

“Like a city that is broken into and without walls is a man who has no control over his spirit” (Prov. 25:28).

“'n Stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie” (Spr. 25:28).

Then Endurance
Dan Volharding

“Knowing that the testing of your faith produces endurance” (James 1:3).

“want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard” (Jak. 1:3).

“And you will be hated by all on account of My name, but it is the one who has endured to the end who will be saved” (Matt. 10:22).

“Julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word” (Matt. 10:22).

“But remember the former days, when, after being enlightened, you endured a great conflict of suffering” (Heb. 10:32).

“Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie moes ly” (Heb. 10:32).

Then Godliness
Dan Toewyding

“But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the contrary, discipline yourself for the purpose of godliness; for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also life to come” (1 Tim. 4:7–8).

“Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en die toekoms” (1 Tim. 4:7-8).

“But flee from these things, you man of God; and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness” (1 Tim. 6:11).

“Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid (1 Tim. 6:11).

“Instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age” (Titus 2:12).

“Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe” (Titus 2:12).

And in Godliness, Brotherly Kindness
En Liefdevol, Goedhartig, Nederig.

“To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit” (1 Pet. 3:8).

“Ten slotte: Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig” (1 Pet. 3:8).

“And so, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience; bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you. And beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity” (Col. 3:12–14).

“Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind” (Kol. 3:12-14).

And Finally, Love
En Laastens, Liefde

“Love covers a multitude of sins” (1 Pet. 4:8).

“Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes” (1 Pet. 4:8).

“Love your enemies” (Matt. 5:44).

“Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg,” (Matt. 5:44).

“A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you love one another” (John 13:34).

“Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê” (Joh. 13:34).

“So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself . . .” (Eph. 5:28).

“Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief,. . .(Efe. 5:28).

“Nevertheless, let each individual among you also love his own wife even as himself . . .” (Eph. 5:33).

“Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet . . .” (Efe. 5:33).

“Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices in the Truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things” (1 Cor. 13:4–7).

“Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. (1 Kor. 13:4-7).

“Love never fails . . .” (1 Cor. 13:8).

“Die liefde vergaan nooit nie. . . (1 Kor. 13:8).

Yes, my brothers, love never fails!
Ja, my broers, die liefde vergaan nooit nie!

Personal commitment: To desire and strive to be meek.“Based on what I have learned in Scripture, I commit to being quick to hear and slow to speak, to forgive those who have offended me, and to do what I can to reconcile with those I have offended.”

Persoonlike toewyding: Om te begeer en te streef om sagmoedig te wees. “Gebaseer op wat ek in die Woord geleer het, wy ek my daaraan  toe om vinnig te wees om te luister en stadig om te praat, om die wat my te na gekom het te vergewe, en om te doen wat ek kan om die te vergewe wat ek te na gekom het.”

Vul asseblief jou JOERNAAL in met die HERE in gedagte, met wat jy elke dag leer vir die volgende 30 dae om "Jou Huwelik Te Herstel".

Hoe meer jy jou hart uitstort in hierdie vorms, hoe meer kan ons en God jou help. Hierdie vorm sal jou en jou eVennoot ook help met aanspreeklikheid. KLIK HIER