Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Dôvod nikdy sa nevzdať!!! Neuveriteľná obnova v Oháju!

V nedeľu som dostal pohľadnicu od mojej manželky. Po dva a pol roku odlúčenia a rozvode, a takmer po dvoch rokoch cesty k obnove, môžeme hovoriť o jej spáse a konečne aj o raste v našom Pánovi. Všetká tá bolesť a slzy stáli za to.

Ja, rovnako ako väčšina, som to z času na čas chcel vzdať, nájsť si niekoho iného a pohnúť sa vo svojom živote. Keby som tieto veci urobil, nebol by som svedkom toho ako moja žena rastie v láske k Ježišovi. Nechodili by sme do kostola a neštudovali spoločne knihu Účelovo riadený život v našom kostole.

Prečítaj si slová z pohľadnice. Uvedomujem si, že to mohlo byť pre inú osobu, ale nebolo. Bolo to od milujúcej, predtým spurnej manželky, pre jej milujucého, veriaceho manžela. Prvé slová pochádzjú od autora pohľadnice:

“Verím v lásku len kvôli tebe”

Láska môže prísť presne vo chvíli, keď to najmenej očakávame,

A premeniť obyčajný život na niečo sladké a nové.

Láska môže zapáliť sviečku tam, kde býval smútok,

A vyliečiť zlomené časti nás v dôvere a úprimnosti.

Láska nám môže dať krídla k letu nad svetom, ktorý poznáme,

A viesť nás k dobrodružstvám, kde sme nikdy nesnívali, že pôjdeme.

Láska nás môže zdvihnúť na nohy a učiť nás tancovať,

Dáva nám odvahu znovu veriť a brať ďalšiu šancu.

Autor- Emily Matthews

Toto sú slová mojej milujúcej manželky:

Dal si mi naspäť niečo, čo som si myslela, že som stratila-

pocity o ktorých som si myslela, že ich nebudem cítiť nikdy.

Nejako, si videl cez všetky steny,

Ktoré som vybudovala okolo svojho srdca,

A pomohol mi veriť natoľko aby som doň vpustila lásku.

A chcem Ti poďakovať za to, že si bol tak trpezlivý

A dobrý ku mne vo všetkých smeroch-

Za všetky veci ktoré robíš, ktoré mi dávajú pocit

že som najdôležitejšia osoba na svete-

Za to že si, a za to že si mi pomohol veriť znova v lásku.

Z lásky,

Tvoja manželka.

.

Kapitola 10 "Túžby vlastného srdca"

„Sťa vodná struha je srdce kráľa
 v ruke Pánovej,
 vedie ho, kamkoľvek chce.“
Prís 21:1 
SLV_mRYM_FrontCover

Už si počul názor, že ak má tvoja žena svoju vlastnú vôľu; môže sa „rozhodnúť“ nevrátiť sa k tebe?

Tak ako aj iných mužov, aj na teba budú pri obnove manželstva útočiť a bombardovať ťa názormi, že na základe svojej „slobodnej vôle“ sa tvoja žena môže rozhodnúť ťa opustiť, alebo byť s iným mužom. Toto ale, chvála Pánovi, nie je pravda!!!

Rozhodujúca totiž nie je vôľa tvojej ženy, ale Božia vôľa! A z Božieho Slova jasne vyplýva, že Božia vôľa je obrátiť srdce tvojej ženy späť k tebe, jej manželovi, pretože On vás dvoch spojil. Nech je chvála Pánovi!

Nie ľudská, ale Božia vôľa!! 

Boh oznámi a presadí svoju vôľu. „Ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď padol z neba hlas: „Tebe sa hovorí...“ Dan 4:31.

Týka sa to každého. „Vyženú ťa spomedzi ľudí a s poľnou zverinou sa budeš zdržovať, trávu ti dajú jesť ako dobytku a nechajú ťa skropiť nebeskou rosou, sedem časov uplynie nad tebou, kým sa dozvieš, že Najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce.“ Dan 4:25.

Boh je schopný vyslobodiť. „Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť ... oslobodiť nás?“ Dan 3:17.

Uvažuj, čo sa stalo s Nabuchodonozorom. Keď jeho pýcha spôsobila, že liezol ako zviera, povedal Bohu: „Všetci obyvatelia zeme sú pred ním ako nič a podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme a niet nikoho, kto by mu zachytil ruku a kto by mu povedal: Čo robíš?“ Dan 4:35. Nie je to ten istý Boh, ktorý stále koná podľa svojej vôle? Je tvoja žena väčšia, než kráľ Nabuchodonozor?

Porozmýšľaj tiež nad Jonášom. Jonáš nebol ochotný vyplniť Božiu vôľu, ale Boh ho prinútil byť ochotným. „Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci.“ Jon 2:1. Boh je VIAC NEŽ SCHOPNÝ urobiť tvoju ženu ochotnou!

A nakoniec si zober Pavla. „Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov ... zrazu ho zalialo svetlo z neba ... Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel ... poslal ma Pán Ježiš ... aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť.“ Sk 9:1–18.

Boh je VIAC NEŽ KOMPETENTNÝ v okamihu zmeniť srdce tvojej ženy!! Sama som to videla nespočetnekrát! A keď mi povieš: „Tak to nepoznáš moju ženu,“ ja ti na to odpoviem – „To ty nepoznáš Boha!!“

Obracia srdce 

Ako sme už spomínali, možno ti aj kňazi alebo veriaci povedia, že odchod, rozvod, či iný vzťah je len slobodná vôľa tvojej ženy. Ale práve sme sa z Písma naučili, že tu sa nejedná o vôľu človeka, ale o Božiu vôľu.

Vôľou tvojej ženy síce môže byť to, že ťa opustila, rozviedla sa, prípadne že žije s niekým iným, ale Boh dokáže obrátiť jej srdce!

Nerob si starosti o jej vôľu. Namiesto toho sa modli za obrátenie jej srdca. „Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.“ Prís 21:1.

Modli sa, aby dal Boh tvojej žene nové srdce, aby nahradil jej kamenné srdce srdcom z mäsa! „A dám vám nové srdcenového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.“ Ez 36:26. 

Prvým krokom k obráteniu jej srdca je vyhľadať Božie prisľúbenia (Jeho pravdy) a splniť podmienky, aby sa mohli naplniť. Tu sú niektoré, ktoré sa odporúčam naučiť naspamäť:

„Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.“ Prís 16:7.

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ Ž 37:4.

„Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“ Ž 37:5. „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Mt 6:33.

Pamätaj, že vo svojom živote potrebuješ dať Boha na prvé miesto. On nechce, aby si dal kohokoľvek alebo čokoľvek pred Neho. Len čo Ho dáš na prvé miesto, začneš sa premieňať na Jeho obraz. A vtedy uvidíš, ako sa srdce tvojej ženy začne obracať späť k tebe.

Ak stále bojuješ s princípom protikladu ľudskej a Božej vôle, verše v tejto kapitole ti pomôžu zmeniť myslenie v oblasti „teológie ľudskej vôle“ a nahradiť ju Božím pohľadom – pohľadom srdca!

Poďme sa pozrieť na situácie v Písme, keď Boh zmenil srdcia ľudí, dokonca aj kráľov:

„Požehnaný Hospodin..., ktorý dal takú vec do srdca kráľovho...“ Ezd 7:27 (RP).

„Ja však zatvrdím srdce Egypťanov...“ Ex 14:17.

„Tu Pán zatvrdil faraónovo srdce ....“ Ex 10:27.

„...srdce v ruke Pánovej ... vedie ho, kamkoľvek chce.“ Prís 21:1.

V knihe Prísloví sa učíme múdrosti. Príslovia 1, verše 2 až 7 takto vymenúvajú prínos Prísloví:

Pomáhajú poznať múdrosť.

Učia prijímať pokyny.

Dávajú návod na múdre správanie.

Obsahujú pokyny k spravodlivosti, nábožnosti a statočnosti.

Ponúkajú prezieravosť pre neskúsených.

Mladíkom dávajú um a dômysel.

Čítaj si Príslovia každý deň, aby si obsiahol ich múdrosť. (Denne ich nájdeš aj na našej stránke „Daily Devotional - Denná pobožnosť“).

Ženy, ktoré nechcú 

Niektoré ženy sa nevrátia k mužovi, dokonca ani vtedy, keď im Boh obráti srdce. Mnohé idú nanešťastie proti svojmu srdcu, pretože ich manželia sa stále nezmenili a sú tými istými mužmi, ktorých sa predtým rozhodli opustiť. Ešte raz, BOH JE VIAC NEŽ SCHOPNÝ obrátiť srdce tvojej ženy späť k tebe. Ale ak ty stále ostávaš netrpezlivý, neláskavý a pyšný, aj keď sa potom jej srdce obráti späť k tebe, tvoje staré ja jej srdce znova zatvrdí a ona potom radšej poslúchne rozum, než srdce!

Čítaj si túto knihu znova a znova! Musíš si byť istý, že žiješ Slovom a v Slove. Denne musíš tráviť hodiny s tvárou na zemi hľadajúc Jeho tvár. Musíš sa stať novým mužom, aby tvoja žena túžila nasledovať svoje srdce a vrátiť sa domov! Pamätaj, že dôvod, prečo tvoja žena odišla, alebo sa nechala nachytať cudzoložníkom je, že tvoj dom nestál na skale Ježiša Krista.

Poďme sa ešte pozrieť do Prísloví a Nového Zákona: 

Hlúposť. „Múdrosť si stavia sama svoj dom, hlúposť si ho rúca vlastnými rukami.“ Prís 14:1 (JP).

Kráľovstvo vnútorne rozdelené. „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja.“ Mt 12:25.

Dom sa nezrútil. „A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“ Mt 7:24–25.

Vbudovaní. „Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.“ Ef 2:20-22.

Človek nech nerozlučuje. „On odpovedal: Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?" A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Mt 19:4–6.

Boh sľúbil, že nás uzdraví, obnoví a povedie nás k chvále. „Pre hriech lakomstva som sa hneval a bil som. Zakryl som si tvár (a hneval som sa); on však šiel, odvrátený cestou svojho srdca. Jeho cesty som videl, uzdravím ho, budem ho viesť a dám mu útechu. Dám mu na perách vykvitnúť chválospevy: "Pokoj! Pokoj vzdialeným i blízkym, hovorí Jahve, ja ich uzdravím.“ Iz 57:17–19 (v. 19 JP).

Ak túžiš, aby tvojej manželke na tebe opäť záležalo, hľadaj Pána, aby ťa mohol zlomiť a zmeniť. Viac informácií a pomoci nájdeš v knihe Múdry muž (s podtitulom Múdry muž stavia na skale – napísané hlupákom, ktorý si vlastnými rukami zrúcal ten svoj).

BOHU NIE JE NIČ NEMOŽNÉ!

BOH OBRACIA SRDCE KAMKOĽVEK ON CHCE! 

Osobný záväzok: prosiť Boha, aby obrátil srdce mojej ženy a nebáť sa ľudskej vôle. „Na základe toho, čo som sa naučil z Písma, sa zaväzujem dôverovať Pánovi, že obráti srdce mojej ženy. Zriekam sa klamlivej predstavy, že moja žena má svoju slobodnú vôľu, a preto Boh nemôže konať v môj prospech a vyslyšať moje modlitby. Namiesto toho verím, že vôľa mojej ženy sa podriadi Bohu, ktorý privedie jej srdce naspäť - domov.“

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!