Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Božia moc sa pohla v mojom živote!

Videl som BOŽIU MOC, ktorá zasiahla v mojom živote a bol som svedkom OZAJSTNÝCH ZÁZRAKOV, ktoré nemôžu byť vysvetlené vedou! Videl som ľudí, ktorí boli zdravení a vyhnaných démonov, keď Boh vložil na nich moje ruky. Poznal som Písmo, a kráčal som v súlade s ním ale bol som FARIZEJ!

Keď ma moja žena opustila po troch rokoch manželstva, a nechala mi nášho dvojročného syna, pretože nemohla “zvládnuť tú zodpovednosť,” nemal som žiadnu energiu aby som o ňu bojoval. Iba som sa staral o svojho syna, sám takmer dvanásť rokov. Nemal som žiadnu radosť zo života a nikdy som sa s tým Bohu nezdôveril! Satan ma zaslepil natoľko, že som nikdy Boha ani len neprosil aby mi moju manželku priviedol späť! ČO JE HORŠIE, povedal som Bohu, že “Ho nebudem žiadať!”

Môj život šiel pomaly z kopca! Mal som priateľky, ale nikdy som sa nedokázal zaľúbiť, bol som prázdny! Vtedy som stretol priateľku, nazvyme ju “Betty”. Vždy som poslúchol, keď mi Boh kázal niečo urobiť alebo povedať, takže keď mi kázal aby som Betty porozprával svoj príbeh, poslúchol som ho.

Moja manželka sa na mňa pozrela s úžasom! Neskôr mi povedala, že nechápe ako som mohol poznať Božiu moc a stále vyzerať tak prázdno! Opísala ma ako “chodiaceho mŕtveho muža”! Keď sme sa s Betty opäť zhovárali, chcel som ju viac spoznať (možno ako potenciálnu priateľku), ale miesto toho som jej povedal aký zruinovaný je môj život odkedy ma moja manželka opustila. Betty mi vlastne začala nadávať za to, že som sa nepostavil nepriateľovi za svoje manželstvo!!! Povedal som jej, že som nebol schopný sa za to modliť!

Moja manželka sa ma spýtala, za čo chcem aby sa modlila a ja som jej povedal: “Modli sa, aby som mohol byť opäť úplný a spoznal som radosť zo spasenia!” To sa stalo pred dvoma mesiacmi. Odvtedy Boh pohol vecami neuveriteľne rýchlo! Naučil som sa znova modliť a nakoniec som poprosil Boha aby mi vrátil moju manželku spať.

Potom, po 12 rokoch mi moja žena zavolala a povedala, že sa chce vrátiť domov!

CHVÁLA BOHU!!!

.

Kapitola 11 "Pripútaj sa k svojej manželke"

„Lebo ja nenávidím rozvod, 
    vraví Jahve, Boh Izraela.” 
       Mal 2:16 (JP)
Slovak-mRYM-Cover

Prečo toľko manželstiev končí rozvodom? Všetci poznáme štatistiky... rozvodom končí 50% prvých a 80% druhýchmanželstiev. To znamená, že uspeje len 20% druhých manželstiev! Ale ozajstnou hanbou je, že to platí aj na sviatostné manželstvá uzavreté V KOSTOLE!! Kresťania už začali brať rozvod ako prijateľnú možnosť! Prečo táto explózia skrachovaných manželstiev?

„Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“ Mat 7:25. Postavil si svoj dom na skale? „Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.“ Mat 7:27 (Ekum).

Kameň, na ktorom musíme stavať, je Božie Slovo. Ale pokiaľ ide o manželstvo, koľkí z nás naozaj poznali princípy, o ktorých sme doteraz čítali? Oz 4:6 nám hovorí, že „hynieme, lebo nemáme poznania“. Toto bola určite pravda v mojom prípade a verím, že aj v tvojom.

Takže keď nám manželstvo krachuje, snažíme sa z tohto zväzku vyslobodiť len na to, aby sme v druhom, prípadne ďalšom manželstve zopakovali rovnaké chyby. Boh nenávidí rozvod, ale aj tak si myslíme, že toto je riešenie, ktoré nám v našich trápeniach prinesie úľavu. Dokonca sa snažíme presvedčiť sami seba, prípadne aj druhých, že Boh, keďže nechce, aby sme trpeli, súhlasí hoci aj s rozvodom.

Pokušenie

Keď takto nesprávne uvažujeme, Boh nám hovorí: „Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť (definícia žiadostivosti je „prahnutie“ po niečom zakázanom – ako napríklad túžba po rozvode, aj keď sa to Bohu protiví), ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýľte sa, bratia moji milovaní!“ Jak 1:14-16. Mnohí tvrdia, že na rozvode nie je nič zlé, najmä za určitých okolností.

Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Každý z nás má svoj vlastný názor aj na manželstvo aj na rozvod (to, čo si myslíme, že nám Boh o nich vo svojom Slove hovorí). Ale „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ Sk 5:29.

On je naša jediná nádej na záchranu. Neriaď sa tým, čo hovoria iní. Namiesto toho nasleduj Pána, poslúchaj Ho, pretože On je naozaj naša jediná nádej na záchranu. A neprekrúcaj Jeho slovo tým, že sa budeš snažiť nachádzať to, čo „si myslíš, že ním myslí“. On myslí presne to, čo hovorí!

Lebo ja sa za evanjelium nehanbím. Prosím, stoj pevne na Božom učení – bez ohľadu na to, čo teraz letí, alebo koľko ľudí sa v tvojom okolí (hoci aj v kostole) rozviedlo, prípadne znovu zosobášilo. „Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí“. Rim 1:16.

Musíme pochopiť, že ak chceme záchranu manželstiev, musíme stáť na pravde! Ďalšie manželstvá, hoci sa môžu „zdať“ šťastné, sú v skutočnosti prehrou, a nie svedectvom o Božej vernosti. Spôsobujú trápenia mnohým ľuďom (hlavne deťom) a nie je to život naplnený tými najlepšími Božími prisľúbeniami. A ukazujú nesprávne riešenie ostatným, ktorí prechádzajú problémami vo svojich vlastných manželstvách. Je veľmi lákavé chcieť si nájsť druhú manželku, hlavne keď mnohí tvrdia, že keď sa konečne zbavili svojej prvej manželky, našli šťastie v druhom manželstve!

Tých, čo odporujú, má mierne karhať. Prosím ťa, vôbec sa nebav na tému rozvodov. Každý je zodpovedný sám za seba – aby rozprával, učil a žil v pravde. Iba tak môže Duch Svätý presviedčať a Pán obracať srdcia. „Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.“ 2 Tim 2:23-26.

Po ovocí poznáš strom. Všetci vidíme, aké je „ovocie“ toho, že sa aj v cirkvi pristupuje k rozvodom čoraz benevolentnejšie a že sa viac a viac udeľujú a zneužívajú „výnimky“. Je to slučka, ktorá začala „neverou a cudzoložstvom“ a končí rozvodom z akéhokoľvek dôvodu! Je to presne to, čo sa stalo v prípade potratov... Pôvodné dôvody boli znásilnenie, incest, ochrana zdravia a života matky – čo je dnes dôvodom pri menej ako 1% všetkých potratov. „Poznáte ich po ovocí.“ Mat 7:16. „Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.“ Mat 12:33. Rozvrat manželstiev a porušené sľuby – toto je jasný dôkaz, aké je ovocie kompromisov s Božím Slovom.

Otázky 

Prečo musíme pochopiť Božie príkazy o manželstve a riadiť sa nimi?

Pretože sa ničia rodiny! Rodina je základ, na ktorom stojí naša krajina a veľký bude náš pád, ak ju dovolíme rozvrátiť! A vina bude na nás – na kresťanoch. A nebudeme môcť ukázať prstom na nikoho iného, pretože Boh sľubuje nám, veriacim, že ak „Môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ 2 Krn 7:14.

Prečo dochádza k tomu, že sa kresťanské manželstvá rozpadávajú rovnako často, ako svetské? „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.“ Oz 4:6. Je to preto, že kresťania podľahli klamu, nekráčajú Božími cestami, ale riadia sa tým, čo hovorí svet.

Ako zistíme, že sme v otázkach manželstva a rozvodu oklamaní?

Neobracaj sa k bájkam. Mnohí nechcú počuť pravdu, dokonca ani v kostole. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ 2 Tim 4:3-4.

Namiesto toho, aby sme v našich manželských problémoch a zraneniach hľadali pomoc v Pánovi a Jeho Slove, obraciame sa na svet a jeho riešenia. „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom.“ 1 Pt 2:9 (RP). Ak kráčame svetsky vychodenými cestami, vedúcimi k rozvodovému súdu, nie sme ľudom, určeným byť Božím vlastníctvom!

Nemôžeš si robiť, čo sa ti zachce. Jeho Slovo ťa nikdy nepustí, Božie Slovo je v protiklade svetským učeniam, nie vždy je mu ľahké porozumieť a nasledovať Ho. „Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.“ 1 Kor 2:14. „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela... aby ste nerobili to, čo chcete.“ Gal 5:16-17.

Zlé ovocie. Ako sa môžeme znova a znova presviedčať, rozvrátené a zničené manželstvá sú iba ovocím klamstiev, ktorým kresťania uverili. „Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.“ Mat 7:16-17.

Fakty z Písma, na ktorých stojíme

Poďme sa teraz podrobnejšie pozrieť do Biblie na to, ako sa Boh pozerá na manželstvo.

Manželstvo je na celý život. Prisaháme si – kým nás smrť nerozdelí. „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Mt 19:6. „A BUDÚ DVAJA V JEDNOM TELE. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.“ Mk 10:8.

Boh hovorí – Ja nenávidím rozvod! Napriek tomu si niekto môže myslieť, že ho k rozvodu vedie sám Boh! Tvrdí, že ho Boh môže z manželstva „prepustiť“. On hovorí: „Lebo ja nenávidím rozvod, vraví Jahve.“ Mal 2:16 (JP). Jeho slovo platí navždy... „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ Heb 13:8.

Ani ty nie si výnimka: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu.“ Sk 10:34.

Ďalšie manželstvo nie je „právo tvojej voľby“ – Biblia jasne hovorí, že je to „cudzoložstvo“! „...No ja (sám Ježiš) vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“ Mt 5:32. „A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“ Mt 19:9.

Cudzoloží. „On (znova Ježiš) im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva...“ Mk 10:11. „Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.“ Lk 16:18.

Strata rozumu. „Ale kto cudzoloží so ženou, ten rozum potratil, iba kto strmhlav sa rúti do skazy, ten také niečo urobí.“ Prís 6:32. „Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť.“ Lv 20:10.

A čo klauzula o “výnimke”?

Aj keby to bola ospravedlniteľná „výnimka“, veľmi málo kresťanov sa rozvádza kvôli nevere. Erin sa rozhodla hľadať pravdu, aj keď povedali, že manželova nevera je opodstatnený dôvod na rozvod. V rôznych prekladoch Biblie našla, že slová „smilstvo“ a „cudzoložstvo“ sa často zamieňajú, akoby bol ich význam rovnaký – ale nie je tomu tak! Slovo „cudzoložstvo“ (podľa Strongovej konkordancie je grécky originál 3429 – mochiao) znamená nemanželský pohlavný styk po uzavretí manželstva. Naopak, slovo „smilstvo“ (4202) znamená pohlavný styk pred uzavretím manželstva. Jedná sa teda o dva odlišné hriechy a nesmieme ich zamieňať jeden s druhým.

Biblia hovorí v Mt 19:9: „A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“ Táto výnimka teda znamená, že muž sa smie rozviesť so svojou manželkou, iba ak sa preukáže, že mala pohlavný styk ešte pred vstupom do manželstva. Toto bol Jozefov prípad, keď sa v Biblii píše, že ju zamýšľal potajomky prepustiť (Mt 1:19). Neznamená to teda, že sa môžeš rozviesť so svojou ženou pre jej neveru, ktorej sa dopustila až po uzavretí manželstva.

Majúc toto na pamäti, správne porozumenie Matúšovho verša je nasledovné: „...No ja (Ježiš) vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“ Muž sa teda môže rozviesť so svojou manželkou iba v tom prípade, ak sa preukáže, že žena nebola pred svadbou alebo v deň svadby pannou. A znova, Mojžiš povolil rozvod iba mužom: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak.“ Mt 19:8. Inými slovami – NIE, nesmieš sa rozviesť, pretože táto výnimka sa nevzťahuje na to, čo sa stalo po uzavretí manželstva.

Buď veľmi opatrný s formuláciami typu „Boh mi hovorí“! „Hľa, som proti prorokom - hovorí Pán, ktorí použijú svoj jazyk, a vravia: „Hovorí Pán.“ Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny - hovorí Pán, rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom. Ja som ich veru neposlal, ani nepoveril; a nijako neosožia tomuto ľudu - hovorí Pán.“ Jer 23:31-32. „Lebo ja nenávidím rozvod, vraví Jahve.“ Mal 2:16 (JP). Boh nám nikdy nekáže konať proti svojmu Slovu! On sa nikdy nemení! Nikdy!! Musíš byť teda veľmi opatrný v tom, čo rozprávaš o rozvode a ďalšom manželstve, pretože tým môžeš zmiasť iných, prispieť k ich rozvodu a ďalším zväzkom. „Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“... „Bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.“ Mt 18:7,6.

Mnohí sú zvedení. Bol si škaredo oklamaný, ak veríš, že Boh si praje tvoj rozvod. „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ 2 Kor 11:14.

Telo žne porušenie. „Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.“ Gal 6:8. Prever si predtým, ako vykročíš vo viere, čo ťa ťahá dopredu. Telo sa cíti dobre pri telesných túžbach, ak cítiš nutkanie v tejto oblasti – nepotrebuješ žiadnu zvláštnu milosť na ich uskutočnenie. „Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.“ Gal 5:17.

Boh a zase len Boh! Akú lekciu nám dáva pohľad na toľké rozvrátené a zničené manželstvá? Je to Boh a zas len Boh, kto môže zachrániť a udržať každé manželstvo – a to cez tvoju poslušnosť Jeho Slovu. A na to, aby si mohol zachovávať Jeho slovo, ho najprv musíš poznať. „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.“ Oz 4:6. Preto MUSÍŠ čítať tieto kapitoly znova a znova! Preto musíš rozjímať nad Jeho Slovom. Preto musíš žiť Jeho Slovom a stáť na Jeho Slove nielen každý deň, ale počas celého dňa!

Spravme si osobný záväzok VYTRVAŤ V MANŽELSTVE
a povzbudiť k tomu každého, koho stretneme.

Osobný záväzok: Vytrvať v manželstve a povzbudzovať k tomu aj ostatných. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem vytrvať vo svojom manželstve. Ak to bude potrebné, pokorím sa a podniknem všetky potrebné kroky na uzmierenie svojho manželstva. Nebudem zakrývať svoje priestupky ani uvádzať iných do omylov. Zasvätím svoje ústa na ohlasovanie Božej pravdy o manželstve.“ 

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM