Sharing is caring!

.

Kapitola 12 "Opýtaj sa Boha"

„Ak niekomu z vás chýba múdrosť,
nech si prosí od Boha,
ktorý dáva všetkým
štedro a bez výčitky,
a dostane ju.“
Jak 1,5

Slovak-mRYM-Cover

Čo ak mi je žena neverná a cudzoloží – môžem sa rozviesť? Nie! Ako sme sa práve dozvedeli v 11. kapitole, „Pripútaj sa k svojej manželke“, Božie slovo nám hovorí, že muž smie ukončiť manželstvo jedine z dôvodu smilstva (čo je styk pred manželstvom) – ak bola jeho nevesta poškvrnená. Bez ohľadu na to, či si vyberieš iný, zhovievavejší preklad. Jediná výnimka sa vzťahuje na čas zasnúbenia. Smilstvo a cudzoložstvo nie je rovnaký hriech. Ak by bol, nebol by tento hriech uv.dzaný dvakrát v jednom biblickom verši: „... ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci...“ (1Kor 6,9)

Potajomky ju prepustiť. Rozvod z dôvodu smilstva bol dovolený v období zásnub, tak, ako to bolo v čase Márie a Jozefa. V tej dobe sa nepoužívali pomenovania snúbenec alebo zásnuby. Používal sa názov „manžel“, pretože Jozef sa už zaviazal stať sa M.riiným manželom. „Jozef, jej manžel... ju zamýšľal potajomky prepustiť.“ (Mt 1,19) Toto celé sa odohralo ešte pred ich svadbou, pretože rozvod sa povoľoval iba v prípade smilstva.

Zasn.bený. Predchádzajúci verš vysvetľuje, že tento „rozvod“ sa mal uskutočniť ešte pred svadbou! „... Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala...“ (Mt 1,18) K rozvodu teda mohlo dôjsť najneskôr po svadobnej noci, ak sa preukázalo, že nevesta nie je panna.

Môže sa teda ešte niekto znovu oženiť?

„Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.“ (1Kor 7,39) Vdovy si tak musia uvedomiť, že keď sa objaví ten „naozaj Pravý“, musí byť takisto vdovec alebo slobodný. Pamätaj na to, že satan ti zvyčajne ponúka to najlepšie hneď na začiatku, ale Pán ťa najprv nechá čakať a až potom ti dá to najlepšie, čo ponúkne len on! „Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj.“ (Ž 37,34)

Čo ak som už ženatý druhý (alebo ďalší) raz?

Bez ohľadu na to, či si sa znova oženil pred alebo po svojom obrátení – prvé, o čo musíš prosiť Boha, je jeho odpustenie. Nemôžeš kráčať skutočnou kresťanskou cestou, ak nedokážeš vyznať hriechy z minulosti. „Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle.“ (Prís 28,13) „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1Jn 1,8-9)

Čas na pokánie. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5,16)

Mám obnoviť terajšie manželstvo alebo sa vrátiť k prvej žene?

Jeho vôľa. Keď pred Bohom vyznáš svoj hriech, že si sa znova oženil, prípadne si si zobral predtým vydatú ženu, musíš sa ohľadom tohto manželstva spýtať nebeského Otca na jeho vôľu. Tvoja vôľa musí ísť bokom. Chce Boh, aby si hľadal záchranu tohto manželstva, aj keď sa rúti dolu vodou? Veľa mužov si už muselo položiť túto otázku, ale ak úprimne hľadáš Boha, on bude VŽDY verný a povedie ťa. Modli sa za Božie vedenie. „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10)

Už nežijeme pod zákonom, ale ak prijmeme dar vykúpenia, žijeme v milosti. Je to na Bohu – možno ťa povedie, aby si obnovil svoje prvé manželstvo, možno to druhé alebo od teba chce, aby si ostal sám. Boh ti pripravil život v hojnosti, ale dostaneš ho len vtedy, ak túžiš napĺňať jeho vôľu. Ak pôjdeš podľa seba – či už je to prvé, druhé, alebo nové manželstvo, nevyhrabeš sa zo zúfalstva a porážky. Hľadaj Boha a Božiu vôľu pre svoj život. „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí PÁN. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11)

Aká je pravda o „zmluvných manželstvách“? Boh PRIPÚŠŤA druhé manželstvo. Názov zmluvné manželstvo pochádza z Knihy proroka Malachiáša 2:14: „A spytujete sa: „Prečo?“ – Preto, že Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka.“ Nehovorí sa tu, že sa jedná o prvé manželstvo, ani o tom, že by Boh nepripúšťal iné, ako prvé manželstvo. Žiaden biblický verš nemôžeme interpretovať podľa svojej potreby, ale musíme skúmať, čo naozaj znamená. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ (2Tim 4,3-4) Len samotná pravda nás oslobodí.

Ignorancia alebo zľahčovanie moci Kristovej preliatej krvi. Ak veríš, že Boh ti NEODPUSTÍ druhé alebo ďalšie manželstvo a bude to vidieť len ako tvoj neustály hriech cudzoložstva, tak tým zároveň tvrdíš, že Ježišova krv nemôže zmyť tvoj hriech rozvodu a ďalšieho manželstva.

Ďalší verš nám hovorí niečo iné: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci... nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (1Kor 6,9-11) Aleluja! Boh nielen môže, ale naozaj odpúšťa cudzoložstvo. Skutočne odpúšťa! „A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,11)

Ver mu. Si Božie dieťa a stačí mu dôverovať a zveriť mu svoj život – a on ti dá hojnosť života, ktorú má pre teba pripravenú. Boh ti neponúka podvrh, on má pre teba pripravené to najlepšie a v hojnosti. A márne to budeš skúšať po svojom a bez neho. Žalm 127,1 hovorí: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú...“

Môže sa cudzoložstvo vôbec odpustiť?

Áno. Ježiš povedal cudzoložnici: „Nik ťa neodsúdil?... Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,10-11) V skutočnosti cudzoložstvo nielenže NIE JE dôvod na rozvod, ono je dôvodom na odpustenie, ako nám to práve ukázal Kristus v Evanjeliu podľa Jána 8,10.

Ďalší príklad odpustenia nevernej žene nám dáva Ozeáš 3,1. „Pán mi znova riekol: Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží.“ Aj v Prvom liste Korinťanom 6,9-11 Boh odkazuje na smilníkov a cudzoložníkov a hovorí: „A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ Jeho krv nás obmyla a odpustila nám.

Napriek tomu niektorí ľudia z cirkvi tvrdia, že nevera je dôvod na rozvod. „Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5,27-28) Ak by platilo, že nevera je dôvod na rozvod, tak potom by sa väčšina žien mohla s pokojným srdcom nechať rozviesť. Veď kto z nás, chlapov, sa nikdy žiadostivo nepozrel na obrázky v časopisoch alebo v televízii?

Ak si sa dopustil nevery a tvoja manželka o tom nevie, musíš jej vyznať svoj hriech. „Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná z nich a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.“ (Prís 28,13)

Ďalšie manželstvo nie je možné za žiadnych okolností?

Znova to zdôrazňujem – veríme, že príliš veľa denominácií a ich kňazov za určitých podmienok súhlasí s rozvodom. Biblia má v tom jasno: „Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5,19) Takže, ak chceme byť učiteľmi a hlásať pravé slovo, nemôžeme ho meniť a ani tvrdiť, že sa nevzťahuje na rozvod.

Na základe čoho môžem veriť, že pravdu má táto kniha a nie to, čo hlásajú v rôznych zboroch? Biblia nás varuje: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7,15.22-23) Nerozpadá sa veľa cirkevných manželstiev? Ak cirkev začína súhlasiť s rozvodmi, tak veríme, že rozvodová explózia je zlým ovocím tohto rozhodnutia.

Keď sa rozprávam na túto tému s kňazmi, mnohí z nich sú hlboko vo svojom vnútri presvedčení o nerozlučiteľnosti manželstva, ale nechcú sa nikoho dotknúť, hlavne nie tých ľudí v ich zboroch, ktorí sú druhý- alebo tretíkrát ženatí. Je to smutné, ale keď sa jeden kňaz principiálne postavil proti rozvodom, predvolali ho pred radu zboru (takéto rady sú u protestantských zborov, pozn. prekladateľa). A keďže sa táto skladala práve z viackrát ženatých ľudí, jeho postoj sa nestretol s pochopením. Keď sa rozhodujeme v tak zásadnej veci, musíme si uvedomiť, že: „Priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“ (Jak 4,4)

Šteklenie uší. Ak kňaz alebo zbor zaujme v otázke rozvodov a ďalších manželstiev nekompromisné stanovisko, zvyčajne ho obvinia zo zákonníctva a odsudzovania. A tí, ktorí si chcú zariadiť veci „po svojom“, si nájdu také spoločenstvo, kde budú počuť to, čo sa im hodí (kde im pošteklia uši). „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ (2Tim 4,3-4)

Ak som už rozvedený (alebo znova žijem sám), nemôžem sa znova oženiť
(alebo aspoň s niekým chodiť) a potom Boha odprosiť?

V prvom rade – technicky vzaté, ty už nie si slobodný. Slobodný je len ten, kto buď ovdovel, alebo nebol nikdy ženatý. Po druhé, čo zaseješ, to budeš aj žať. „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.“ (Gal 6,7) V takomto prípade dobrovoľne vstupuješ do hriechu. „Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jak 4,17)

Je to hrozné. V takomto prípade sa vystavuješ Božiemu trestu. „Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy. O čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom Synovi, znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posv.tený, a tupí Ducha milosti? Veď poznáme toho, ktorý povedal: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud.“ Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ (Hebr 10,26.29-31) Boh sa nenechá vysmievať. Prospech ti neprinesie ani obchádzanie Božieho slova, ani náhrada poslušnosti výmenou za „nové, lepšie manželstvo“ (alebo vzťah).

Ak ma miluješ

Na záver – „Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy.“ (1Tim 6,3-5) „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Jn 14,15) Ak tvrdíš, že veríš v Boha, poslúchaj ho! „Čo ma oslovujete: „Pane, Pane,“ keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6,46) Ak sa neriadiš Ježišovým učením, nestane sa tvojím Bohom a Pánom. Darmo ho potom budeš prosiť, aby ťa vypočul. Ak ho vyhlasuješ za svojho Pána, správaj sa podľa toho. Poslúchaj ho!

Spravme si osobný záväzok

HĽADAŤ PÁNA

a povzbudiť k tomu každého, koho stretneme!

Osobný záväzok: Hľadať Pánovu odpoveď, či mám obnoviť súčasné manželstvo. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho slova, sa zaväzujem hľadať Pánovu odpoveď, či mám obnoviť svoje súčasné manželstvo. Vzdávam sa svojej predstavy a prijmem Pánovu vôľu, pretože on je môj Boh. Nebudem odsudzovať nikoho, kto je viacnásobne ženatý, naopak – uznávam, že Ježišova krv môže zmyť hriech cudzoložstva.“

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM