Sharing is caring!

.

Kapitola 14 "Kto z vás je bez hriechu?"

Cudzoložstvo
Dôvod na odpustenie

Slovak-mRYM-Cover

Poznámka: Táto kapitola má napomôcť mužom, ktorých manželky sa dopustili cudzoložstva. Ak si bol ty neverný, neposudzuj na základe tejto kapitoly svoju manželku a jej problém s neodpustením tvojej nevery!

Môže byť vôbec cudzoložstvo odpustené? Čo urobil Ježiš? Toto povedal žene, ktorú prichytili pri cudzoložstve: „Nik ťa neodsúdil?... Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Jn 8:10-11. 

Ty si snáď bez hriechu, že chceš byť prvým, kto hodí po svojej žene kameňom? Ježiš predsa povedal ľuďom, ktorí chceli potrestať túto cudzoložnicu: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ Jn 8:7. Ty si snáď bez hriechu? „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.“ 1 Jn 1:8. 

Čo ak sa jej rozhodneš neodpustiť? Aké vážne môžu byť dôsledky neodpustenia? „Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ Mt 6:15.

Ak Boh poukazuje na cudzoložníkov a smilníkov, hovorí: „A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ 1 Kor 6:11. „Veď ... neveriaca žena sa posväcuje veriacim mužom. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté..“ 1 Kor 7:14 (JP). Ty a tvoja manželka ste jedno telo. Preto ťa my v Restore Ministries povzbudzujeme, aby si sa čo najviac pripútal k Bohu a nechal Ho, aby ťa začal pretvárať na svoj obraz. Pretože ty a tvoja manželka tvoríte jedno telo, ak sa ty pripútaš k Bohu, uvidíš, aké úžasné veci sa začnú diať nielen s tebou, ale aj s tvojou manželkou.

Ale toto nie je prvý raz, čo mi bola neverná! Tak si spomeň, čo nám odpovedal Ježiš na otázku, ako často máme odpúšťať: „A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem“, odpusť mu!“ Lk 17:4. 

Ale ona to vôbec neľutuje! Keď Ježiš visel na kríži za tvoje hriechy, volal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Lk 23:34. Snáď nechceš žiadať od svojej ženy to, čo nežiadal úplne nevinný Ježiš od svojich prenasledovateľov!

„Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ Aj Keď bola Gomera Ozeášovi nehanebne neverná, Boh ho vyslovene žiada, aby sa s ňou znovu oženil. „... lebo nie je mojou manželkou a ja nie som jej manželom...“ „... vtedy povie: Pôjdem ja a vrátim sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz.“ „Pán mi znova riekol: „Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží.“ Oz 2:2, 2:7, 3:1. Boh nám na príbehu Ozeáša a Gomery ukazuje svoju vlastnú oddanosť voči Cirkvi, svojej vyvolenej neveste.

Bol stratený. Starší syn povedal otcovi: „No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“ Lk 15:30. A otec mu odpovedal: „Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ Lk 15:32. 

Budem jej môcť ešte niekedy veriť? Boh hovorí, aby si v prvom rade veril Jemu. Potom ťa požehná vernou ženou. „Prekliaty človek, ktorý sa spolieha na človeka a má za oporu smrteľné telo... Požehnaný človek, ktorý sa spolieha na Jahveho a Jahve je jeho nádejou!“ Jer 17:5-7 (JP). 

Ako môžem manželke pomôcť? Pomáhaj jej tým, že jej odpustíš, že ju budeš milovať a že sa za ňu budeš modliť. „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Mk 14:38. Každý muž, ktorý dovolil Bohu, aby obrátil manželkino srdce, svedčí, že Boh zároveň odstránil manželkinu žiadostivosť po iných mužoch. Boh môže samozrejme vniesť do našich životov aj ďalšie skúšky, ale buď si istý, že to už nebude nevera. Ak Boh uzdraví, je to definitívne. Je to úplné uzdravenie a oslobodenie od cudzoložstva. Nezabudni ale, že ak seješ v tele, v tele budeš aj žať. Chlapi, ak budete manželky nútiť, alebo lákať, aby sa vrátili domov k vám, sami si ponesiete následky. Naučte sa čakať. „Požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje, a nepridáva s ním trápenia.“ Prís. 10:22 (RP).

Čo máme (alebo naopak nemáme) robiť podľa Božieho Slova, ak nám je manželka neverná?

Nemáme pochlebovať. Namiesto toho budovať. „Človek, čo pochlebuje svojmu blížnemu, pred jeho krokmi rozprestiera sieť.“ Prís 29:5. „Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.“ Ef 4:29. Ak budeš svoju ženu ohovárať a zraňovať, jej iný muž ju bude povzbudzovať. Ak budeš manželke odporovať, jej iný muž s ňou bude súhlasiť. Svoju ženu MUSÍŠ vzdelávať a budovať ju.

Môžeš si položiť otázku, aký je vlastne rozdiel medzi pochlebovaním a budovaním? Ak niekto pochlebuje, jeho cieľom je z toho niečo vyťažiť. Ak sa niekoho rozhodneš vzdelávať a budovať, vtedy tomu druhému dávaš zo srdca a neočakávaš nič naspäť. Dvaja ľudia tak môžu hovoriť to isté, ale ich pohnútky môžu byť úplne odlišné. 

Ak nekráčaš v pokore, Boh môže vzbudiť svoj hnev. „Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov.“ Kol 3:5-6. „Veď poznáme toho, ktorý povedal: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud.“ Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ Heb. 10:30-31.

Ešte raz pripomínam – ak si neodpustil, môžeš sa tešiť na „Boží hnev“. Nezahrávaj sa s ohňom. „Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá, aby (to) vari nepobadal Pán a (nevyvolalo to) v jeho očiach neľúbosť, aby neodvrátil od neho svoj hnev. Prís 24:17-18.

Nenechaj sa oklamať pocitom, že musíš vidieť do všetkého, čo tvoja žena robí. „Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.“ Lk 8:17. „Lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.“ Ef 5:12. Svedectvá tých, ktorí svoje manželky špehovali a dávali sledovať, sú tragické. Prosím, neurob tú istú chybu!

Cudzoložník a cudzoložnica

Ani o tom nevie. „Nekráča cestou života, jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom.“ Prís 5:6. Ak ti je žena neverná, neočakávaj, že bude jednať logicky alebo sa bude riadiť rozumom. Baviť sa s ňou o tejto situácii je to najhoršie, čo môžeš urobiť. A druhá najhoršia vec je nechať sa zmiasť jej správaním alebo skutkami. Túto kapitolu sme napísali preto, aby si lepšie pochopil túto zúfalú situáciu. Toto je duchovný boj a ty ho musíš bojovať duchovne, aby si viac nehynul pre nedostatok poznania.

Cudzoložnica sa zdržiava mimo domu! „Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety v odedzi smilnice a s potmehúdskym zámerom; náruživosť ňou zmietala a (bola) opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.“ Prís 7:10-11. Prosím, prečítaj si 14. kapitolu knihy Múdry muž - nášho manuálu pre mužov (má názov Postaraj sa o svojich). Nájdeš v nej odpovede na mnohé otázky, ktoré si kladieš, ako napríklad: Mohla manželkina „kariéra“ mimo domu prispieť k rozpadu nášho manželstva? Prečo som dovolil, alebo dokonca podporoval manželku v prispievaní na domácnosť? Teraz má svoje vlastné peniaze, vlastných priateľov, vlastný život! „Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.“ 1 Tim 5:8. Musíš si nárokovať Boží prísľub: „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ Flp 4:19. 

Cudzoložnica je oklamaná aj v tom, že si myslí, že nerobí nič zlé. „Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a (potom) si poutiera ústa a povie: „Neurobila som nič zlé.“ Prís 30:20. Ak túžiš po tom, aby sa ti manželka vrátila, postupuj nasledovne: „Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?“ Rim 2:4. Preukazuj svojej žene láskavosť, nie odsúdenie a kritiku. UISTI ju, že ty berieš na seba plnú zodpovednosť za jej neveru – tak, ako Ježiš prijal plnú zodpovednosť za naše hriechy. Potom pribi jej hriechy na Ježišov kríž a ďalej kráčaj v láske a odpustení, ktoré zlikviduje nepriateľa a jeho plány!

Toto je Duchovný boj. Musíš ho bojovať a vyhrať v Duchu. Keď si znovu prečítaš piatu kapitolu knihy Múdry muž – „Zbrane nášho boja“, lepšie pochopíš svoju duchovnú výzbroj. V kapitole 17 takisto ponúkame príklady modlitieb, ktoré pôsobia veľmi silne proti cudzoložstvu. Za každých okolností musíš potlačiť pokušenie brániť sa a bojovať v tele, či už neľútostne, alebo láskavo. Knihy, televízne programy, či dobroprajní priatelia sa ťa budú snažiť presvedčiť, aby si túto situáciu riešil buď „tvrdou láskou“, ktorá však povedie iba k ďalším zraneniam a úplnému zmareniu obnovy vzťahu, alebo aby si skúsil byť k manželke viac romantický a šarmantný, a tak si ju získal späť. Nič z toho nie je ani príčinou, ani riešením tohto hriechu. Toto je Duchovný boj. Musíš ho bojovať a vyhrať v Duchu. Správnou odpoveďou je jedine láska – tak, ako je opísaná v 1 Kor 13.

Keď ti dá manželka pocítiť, že ti môže dôverovať (keď si je vedomá, že sa ju nebudeš snažiť presvedčiť, aby sa vrátila, ale naopak, že ju nechávaš odísť), vtedy je čas pritiahnuť ju späť – tak, ako sa o tom píše v Ozeášovej knihe. Dobrou učebnou pomôckou je video otázok a odpovedí „Vábenie a bezpodmienečná láska“. Toto video už napomohlo k obnove mnohých párov.

So vzájomným súhlasom. Mnohí sa pýtajú, ako sa majú zachovať, ak sa ich neverná manželka pokúsi o intímne zblíženie. „Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.“ 1 Kor 7:2-5.

Tento verš sa jasne vzťahuje na tých, ktorí sú stále zosobášení. Ak už máte po rozvode, nedávaj diablovi žiadnu zámienku. Toto je čas, keď to musíš vydržať bez intimity, aj keby ťa manželka akokoľvek presviedčala. 

Osobný záväzok: Odpustiť. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem veriť Bohu a odmietam bojovať v tele. Denne budem pokračovať v odpúšťaní svojej manželke, ako aj v odpúšťaní tým, s ktorými bola alebo je zapletená. V miernosti budem kráčať chodníkom odpustenia.“

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM