Sharing is caring!

.

Kapitola 16 "Hľadal som človeka"

Keď som však hľadal medzi nimi niekoho,
kto by vymuroval múr,
postavil sa proti mne do trhliny za krajinu,
aby som ju nezničil, nenašiel som.
Ez 22:30

Slovak-mRYM-Cover

Drahý nebeský Tatinko, vchádzam do svojej modlitebnej komôrky a zatváram za sebou dvere, aby som sa mohol takto v skrytosti modliť k Tebe. A viem, že ako ma tu teraz vidíš v skrytosti, tak ma odmeníš pred ľuďmi. Je predsa napísané, že dostaneme všetko, o čo budeme s vierou prosiť v modlitbe.

Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody. Pane, okrem Teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v Tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty.

Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Pane, skúmaj moje srdce.

Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela - lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná. Nech je už koniec zlobe hriešnikov. Posilni spravodlivého. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov.

Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Nebeský Tatinko, v mene môjho Pána Ježiša Krista a skrze Jeho krv Ťa prosím, aby si zahriakol a poviazal moc diabla. Ohraď jeho cestu tŕním a zahať ju múrom, aby si cezeň nenašiel chodníček.

Abrahám v nádeji uveril proti nádeji a neochabol vo viere a nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu. On bol pevne presvedčený, že Boh má moc splniť, čo prisľúbil.

Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.

Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Amen. 

Modlitba za tých, čo podľahli cudzoložstvu

Nebeský Tatinko, v mene môjho Pána Ježiša Krista a skrze Jeho krv Ťa prosím, aby si zahriakol a poviazal moc diabla. Prosím Ťa, aby si okolo mojej manželky vystaval múr z tŕnia, ktorý odradí a odoženie každého, kto by mal o ňu záujem. Túto modlitbu zakladám na príkaze Tvojho Slova, ktoré hovorí: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Ďakujem Ti, Tatinko, za vypočutie a vyslyšanie mojej modlitby. Amen.

Hľa, preto jej cestu tŕním ohradím a múrom ju zahatím, že si nenájde chodníčky. Pôjde si za svojimi milencami, ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie: Pôjdem ja a vrátim sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz. Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu. Odstránim mená bálov z jej úst, nespomenú viac ich meno. Pán mi znova riekol: „Choď a miluj ženu, ktorá cudzoloží.“ Z Ozeáša 2 a 3.

Pi vodu z vlastnej studnice, tečúcu vodu z vlastnej studienky! Aby sa nevylievali von tvoje pramene a na námestia stružky vôd. Nech patria iba tebe samému a okrem teba nikomu! Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa žene svojej mladosti! Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná; jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti! Veď prečože by si sa kochal v inej, syn môj, a prečo by si cudzinku objímal?! Či môže človek oheň vo svojom lone prenášať, a nespáliť si odev?! Alebo môže človek chodiť po žeravej pahrebe, a nohy si nepopáliť?! Nuž tak povodí sa tomu, kto vchádza k žene svojho blížneho: nebude bez trestu, nech by sa jej dotkol ktokoľvek. Lebo pred Pánom sú cesty človeka, on zvažuje všetky jeho kroky. Z Prísloví 5 a 6.

Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela - lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi.

Teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť. Z 2. listu Korinťanom 7.

Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! Z 2. listu Korinťanom 5.

Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. Z Lukáša 15.

A Ježiš im povedal: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Z Jána 8.

Modlitba na obnovu 

Pane, vyslyš moju modlitbu, nakloň sluch k môjmu volaniu. Nebuď mlčanlivý k mojim slzavým nárekom. Pozbieraj moje slzy do svojich nádob; či nie je všetko zaznačené v Tvojej knihe? Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj. Zo Žalmov 39, 40 a 56.

Lebo proti tebe snuli zlo a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu. Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek, pred tvojou Tvárou slabnú a hynú. Ich meno si vyhladil navždy, naveky. Niet po nich ani pamiatky. Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji. Zo Žalmov 9, 21 a 37.

Lebo Ty, Pane, žehnáš spravodlivého, ako štítom venčíš ho svojou priazňou. V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len Ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň. A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš. Zo Žalmov 4, 5 a 50.

Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. Buď im dobrým pastierom a opatruj ich naveky. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Áno, dúfaj v Pána. Zo Žalmov 27, 28 a 31.

Nech ti Boh prisúdi víťazstvo!

Osobný záväzok: V Duchu bojovať za manželku a naše manželstvo. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem bojovať v Duchu a nie pokračovať v boji podľa tela. Uvedomujem si, že ak bojujem podľa tela, prehrávam na poli Ducha. Preto sa zaväzujem vložiť celú svoju energiu, čas a myšlienky do duchovného boja za naše manželstvo a rodinu.“

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM