Sharing is caring!

.

Kapitola 17 "Otváranie nebeských okien"

A týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov,
či vám neotvorím okná neba
a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
Mal 3:10

Slovak-mRYM-Cover

Tento Boží výrok je teda riadna sila! Toto je jediný verš v celom Písme, kde nás Boh vyzýva, aby sme ho vyskúšali. O čom to teda Boh hovorí, že spôsobí, aby otvoril okná neba a vylial na nás požehnania viac ako dosť?

„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“ Mal 3:10.

Už chápeš? Sú to desiatky. Desiatky spôsobia, že Boh otvorí svoje nebeské zásobárne a vyleje na nás nadbytok požehnania!

Veľa kresťanov sa snaží vyhnúť tomuto dôležitému pravidlu. Tvária sa, akoby neexistovalo, ale prosím ťa – neurob aj ty túto chybu! Boh od nás žiada vernosť a poslušnosť vo všetkom. Ak sa my rozhodneme neposlúchnuť alebo zanedbať nejakú oblasť v našom živote, prenesie sa to aj do ostatných oblastí.

Čo presne znamená desiatok? Znamená to odovzdať Bohu desať percent z tvojich prvotín.

Naša spoločnosť celkovo ignoruje tento princíp. Mnoho cirkví zavádza svojich členov tým, že im nevysvetľujú dôležitosť odovzdávania desiatkov. Prečo je to tak dôležité? Pretože Boha hnevá, ak mu nedávame to, čo mu právom patrí. „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.“ Ž 24:1. Dávanie desiatkov je aktom uctievania Boha.

V súčasnosti žije príliš veľa kresťanov buď v chudobe, alebo sú rovnako zadĺžení, ako neveriaci. Boh chce ale urobiť každého kresťana „hlavou, a nie chvostom“. Chce, aby si bol „hore, a nie dole“, aby tvoj život neničili ani dlhy, ani nič iné. (Dt 28:13). Hovorí nám: „Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali...“ Rim 13:8. „Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.“ Prís 22:7.

V Spojených Štátoch je pritom väčšina kresťanov tak veľmi požehnaná, zvlášť, ak sa pozrieme na mnohé iné krajiny sveta a na chudobu, v ktorej sa tam ľudia trápia. Svoje zárobky míňame na vlastné potešenie, zatiaľ čo naše kostoly, misionári a cirkvi bojujú o prežitie. Prečo je to tak? Pretože si ponechávame to, čo nám nepatrí.

Vieme brať, ale nevieme dávať. „Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.“ 2 Kor 9:6-7.

Prosíme a divíme sa, prečo nedostávame. „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.“ Jak 4:3.

Boh chcel požehnať svoj ľud, ale neurobil tak, pretože ľudia neboli ochotní naplniť Jeho zásobárne. Vysvetľuje im to v Ag 1:6-7 (JP): „Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale sýti nie ste. Pijete, ale nie koľko vám stačí. Obliekate sa, ale teplo vám nie je. Robotník dostáva plácu a dáva ju do deravého vrecka. Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Dobre uvážte, ako si počínate!“

„Očakávali ste mnoho, a dostali ste málo. Keď ste doviezli domov úrodu, ja som ju odfúkol. Prečo? Hovorí Jahve nebeských mocností. Lebo môj Dom leží v troskách a každý z vás sa stará len o svoj dom.“ Ag 1:9 (JP).

 Porozumenie princípu desiatkov

Je až komické vidieť, ako veľa kresťanov bláznivo verí predstave, že si nemôžu „dovoliť“ dávať desiatky a skrze svoje dary tak žehnať Bohu. Pravda je ale taká, že sú proste v začarovanom kruhu, ktorý dokáže prelomiť a vyliečiť iba poslušnosť a viera. Okrádajú teda Boha, aby mohli zaplatiť ľuďom, tým pádom im neostáva na obetu Bohu a tak okrádajú sami seba o Božie požehnanie!

Boh v skutočnosti chce, aby sme sa naučili dávať práve v tej najväčšej chudobe. Kresťania v Macedónii to pochopili a správali sa podľa princípu dávania: „V mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti.“ 2 Kor 8:2. Pripomína nám to situáciu mnohých z nás, však?

Prečo 10%?

Základom slova desiatok je desať, desatina. Takže keď Boh vo svojom Slove hovorí, že mu máme odovzdávať desiatok, pýta si desatinu, 10%.

Prečo mám dať najprv Bohu a až potom sa starať o svoje vlastné účty?

Toto je princíp „prvotín“ našej práce. V Dt 18: 4 sa hovorí: „Prvotiny svojho obilia, muštu a oleja a prvotiny nastrihanej vlny zo svojich oviec dáš jemu.“ Podobne, v Ex 34:24 a 26 Boh hovorí: „Lebo ja vyženiem spred teba národy a rozšírim tvoje územie... To najlepšie, prvotiny svojej pôdy, prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha...“

Tento princíp potvrdzuje aj Nový Zákon, keď Ježiš hovorí v Mt 6:33: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

Kde mám odovzdať svoj desiatok?

Mal 3:10 hovorí: „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“

Tvoja zásobáreň je tam, kde sa duchovne nasycuješ. Veľa kresťanov robí zásadnú chybu – nedávajú tam, kde dostávajú svoj duchovný pokrm, ale radšej dávajú tam, kde vidia potrebu. Toto je ale bláznovstvo! Je to ako keby si šiel do reštaurácie, a keď sa naješ, tak povieš čašníkovi s účtenkou, že by si radšej zaplatil v reštaurácii na druhej strane ulice, lebo im sa nedarí až tak dobre!

Ak máš kostol, alebo zbor, kde dostávaš svoju duchovnú potravu, tak by si mal dať tejto svojej domácej cirkvi aspoň desatinu svojho príjmu. To znamená – ak máš svoj domovský zbor a cítiš, že chceš prispieť nášmu (alebo akémukoľvek inému) spoločenstvu alebo misiám, toto je dar „nad rámec“ desiatku. Nechceme, aby si prispieval nám na úkor svojho vlastného zboru, „lebo to by vám neosožilo.“ Heb 13:17.

Niektorí naši členovia však nepatria do žiadnej cirkvi alebo zboru (nech už je príčina akákoľvek), a keďže svoju duchovnú potravu dostávajú u nás, tak sa rozhodli, že svoje desiatky zasejú do nášho Spoločenstva na obnovu manželstiev (Restoring Marriages).

Znovu to zdôrazňujem – v celej tejto knihe vás vyzývame k tomu, aby ste hľadali Boha. To sa týka všetkého, vrátane financií. Jemu buďte teda vo všetkom verní a poslušní!

Neurob tú chybu, že budeš dôsledne dodržiavať všetky princípy na obnovu tvojho manželstva, a pritom „pozabudneš“ na desiatky. Ak takto okradneš Boha, manželstvo sa ti neuzdraví.

Spomeň si, čo hovorí Mal 3:8-9: „Či azda má človek okrádať Boha? Lebo vy okrádate mňa a hovoríte: V čom ťa okrádame? V desiatku a v obeti pozdvihnutia! Zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okrádate, celý národ, čo vás je.“

Lenže ak už nežijeme pod zákonom, ale v milosti, tých 10% už predsa nemusíme odvádzať, nie?

Božia milosť ti zaručene dáva viac, nie menej. Ak sme už zakúsili Jeho odpustenie, Jeho milosť, Jeho milosrdenstvo a obetu Jeho preliatej krvi, čím sme sa vlastne stali účastníkmi Jeho slávy, toto všetko nás potom vedie jedine k väčšej ochote dávať ešte viac, a určite nie menej.

 „...Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ Mt 10:8

„Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!“ Rim 8:32.

Takže „... kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje“ 2 Kor 9:6-7.

Ak sme takíto dvojtvárni a v skutočnosti neveríme, že Boh sa o nás postará, „Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána“. Ak sa zúfalo držíme toho, čo máme a snažíme sa byť sebestační, potom neuvidíme úžasnú Božiu moc, ktorou nás chce zabezpečiť.

Boh túži vyliať na nás a na naše životy svoju moc a požehnanie. Dávanie desiatkov je prejavom poslušnosti. Ak mu ale ako prejav našej bezvýhradnej vďačnosti a úcty prinášame dary nad rámec desiatkov, vtedy v skutočnosti otvárame Bohu dvere, aby nás a naše životy mohol úžasne požehnať a vyliať na nás svoje potešenia a radosti.

Vieme, že On „... mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme.“ Ef 3:20.

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Mt 6:33. Berieme teda Boha za slovo, alebo nie? 

Princípy správcovstva

Ako sme si už ukázali, odvádzanie desiatkov je dôležitým biblickým princípom. Boh od nás očakáva, že mu vrátime časť toho, čo nám vo svojej štedrosti nadelil. V skutočnosti je všetko, čo nám dal stále Jeho – my sme len správcovia, ktorým zveril do opatery zem so všetkým, čo na nej je. To, ako zaobchádzame so všetkým, čo nám Boh zveril – či už sú to naše peniaze, naše talenty, náš čas a naša rodina - to všetko len poukazuje na našu poslušnosť voči Jeho Slovu, na našu dôveru v Jeho prisľúbenia, že sa o nás postará, ale hlavne na našu vieru v Neho samotného.

V tvojom kresťanskom raste je veľmi dôležité, ako nazeráš a narábaš so svojimi financiami. Pochopenie Božích princípov správcovstva ti pomôže dozrieť na tvojej duchovnej ceste a zdediť požehnania, ktoré ti Boh pripravil.

Táto knižka ti už ukázala, že Boh v našich životoch koná v mnohých oblastiach, ktoré nepriamo ovplyvňujú aj manželstvo. Nestačí sa teda sústrediť výhradne na otázky súvisiace priamo s manželstvom, pretože Boh používa aj túto problémovú situáciu na to, aby ťa vytiahol zo skazy sveta, ukázal ti skutočnú cestu života a čoraz viac ťa tak premieňal na svoj obraz. Božie bohatstvo tu nie je na to, aby sme „zbohatli“ tým, čo si pod bohatstvom predstavuje svet. Božie požehnania sú však súčasťou nášho dedičstva. Boh chce, aby sme sa mali dobre, ale musí vidieť, že s Jeho dedičstvom budeme narábať rozumne a že nás Jeho bohatstvo v konečnom dôsledku nezruinuje. Ak zveríme auto do rúk malého decka, nemôže sa to skončiť inak, ako tragédiou. Kým rodič neuvidí, že dieťa dozrelo, tie kľúče mu jednoducho nedá.

Boh chce, aby sme mali k peniazom zrelý prístup, pretože takto sa budeme vedieť múdro rozhodovať aj v iných oblastiach: „Dve veci prosím od teba, neodopri mi ich, pokým nezomriem: Nepravdivosť a lživú reč ráč vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie, aby som sa nenasýtil var’ a nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Pán?“, alebo neschudobnel vari, a tak nekradol a nepotupil meno svojho Boha.“ Prís 30:7-9.

Je nad slnko jasnejšie, že Boh túži žehnať svojim deťom. Nasleduje niekoľko veršov, ktoré ukazujú, aké veľké je Božie srdce voči tebe – Božiemu synovi:

Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.“ Prís 10:22.

Odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život.“ Prís 22:4 (RP).

Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním.“ Prís 24:4.

Statočný človek bude veľmi požehnávaný, lež toho, kto chce rýchle zbohatnúť, trest neminie.“ Prís 28:20.

Tieto verše nám ukazujú, že požehnanie peniazmi má svoje podmienky (duchovná zrelosť) a že je to naozaj otázka srdca (neprítomnosť chamtivosti).

Každý z nás chce vo svojom živote zažívať Božie požehnanie. Uvedomuješ si však, že to, ako zvládaš finančné požehnania, má veľa do činenia s tým, ako rastieš v Pánovi a následne – do akej miery môže Pán pracovať v tvojom živote?

„Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Mt 6:24. Myslí sa tým klamlivé bohatstvo, peniaze, majetky, alebo čokoľvek, na čo sa príliš spoliehaš.

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?“ Lk 16:10-11.

To, ako rastieme v schopnosti slúžiť Bohu, čo pre nás znamená získavanie duchovného bohatstva a  väčších vecí (Božej moci a prítomnosti v našich životoch), závisí čiastočne aj od našej schopnosti spravovať financie.

Dokazuje to aj skutočnosť, že v Biblii je približne 500 odkazov na vieru a 500 na modlitbu, ale o financiách pojednáva vyše 2000 veršov! Keď Boh stvoril vesmír, ustanovil v ňom svoje duchovné zákony (viď. 1. kapitola) a ako dodatok k nim nám vo svojom Slove dal aj ekonomické zákony. Ak tieto zákony dodržiavame, tak sa nám darí, ak ich ignorujeme, musíme znášať dôsledky. A je jedno, či ide len o našu nevedomosť, alebo ich nedodržiavame zámerne. Tieto zákony (podobne ako zákon príťažlivosti) proste existujú a sú neoddiskutovateľné.

Pravidlo č. 1: Zožneme to, čo zasejeme.

Jedna z najdôležitejších zásad správcovstva je zásada siatia a žatvy. Aby sme mohli zožať úrodu, musíme najprv zasiať. Túto tému nám vysvetľuje mnoho Biblických veršov. Tu je niekoľko z nich:

„Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.“ 2 Kor 9:6.

„Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.“ Ž 126:5

„Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.“ Gal 6:7.

„Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.“ Gal 6:8.

„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.“ Gal 6:9.

Ak teda rozumieme tomuto princípu a sejeme vo viere v Pána a v Jeho prisľúbenia, môžeme očakávať, že zožneme tam, kde sme zasiali! Toto je úžasné ubezpečenie!

Ak by roľník neočakával, že zožne úrodu, nemrhal by na sadenie časom a peniazmi. Navyše vie, že ak chce zožať kukuricu, kukuricu musí aj zasiať. Ak by chcel zožať pšenicu, musí zasiať pšenicu.

To znamená, že ak chceš zožať láskavosť, zasej láskavosť. Odpúšťaj, ak chceš zožať odpustenie. Ak chceš zožať obnovu svojho manželstva – zasej obnovu svojou službou a (alebo) zasej finančne a očakávaj žatvu, pretože Božie pravidlá a Božie prisľúbenia platia a Boh je v nich verný!

Taktiež môžeme veriť Božiemu prisľúbeniu, že siať do Jeho diela znamená investovať do nášho večného života. „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Mt 6:19-21. Je evidentné, že to, ako tu na zemi nakladáme s peniazmi, je jasným indikátorom toho, kde je naše srdce.

„Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.“ 2 Kor 9:10-11.

Ináč povedané – ak nám Boh dopraje štedrú žatvu, nie je to na to, aby sme si ju sebecky nechali sami pre seba, ale aby sme mohli ešte viac rozsievať na rozšírenie nebeského kráľovstva.

Dnešní najbohatší kresťania sú ľuďmi, ktorí zabezpečujú chod cirkevných zborov, vysielajú misionárov do všetkých kútov sveta, vďaka nim kvitnú naše kostoly. Robia to preto, aby pomohli nájsť Pánove stratené ovečky. Títo ľudia nepoužívajú svoje financie na vlastné potešenie. Prišli totiž na to, že pravé šťastie a spokojnosť im dá, ak tieto prostriedky zasejú do Božích vecí a projektov.

Takisto si musíme uvedomiť, že chudoba a prosperita sú relatívne pojmy. To, čo predstavuje „hranicu chudoby“ v USA, je v mnohých iných krajinách vnímané ako blahobyt.

Ako kresťania sa musíme vedieť uspokojiť v každej jednej situácii. Apoštol Pavol nám to pripomína v Flp 4:12: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.“

Skutočne, sú prípady, keď sa Boh chce osláviť a povoláva pritom svojich svätých k utrpeniu, mučeníctvu, alebo chudobe (ako napríklad chudobnú vdovu, ktorá dala dve mince – všetko, čo mala). Ale ak nás Boh povolá do chudoby alebo utrpenia, vždy nám dá potrebnú milosť, aby sme to znášali s radosťou a vďakou, bez reptania a sťažovania.

Aj keď nie vždy rozumieme Božím dôvodom na chudobu okolo nás, vždy si môžeme byť istí, že Jeho cesty sú nad našimi cestami. „V mnohých ťažkých súženiach, ktoré ich skúšali, zachovali si veľkú radosť a popri krajnej chudobe prejavili sa bohatou štedrosťou. Dosvedčujem, že dobrovoľne obetovali, koľko mohli, ba nad svoje sily, sami od seba“ 2 Kor 8:2-3 (JP). Niekedy sa tí, čo najviac trpia, stávajú tými najštedrejšími! A pre niekoho, kto príliš miluje peniaze, môže byť strata majetku spôsobom, ktorým ho Boh zlomí, pritiahne k Sebe a naučí ho spoliehať sa iba na Neho.

U nás v USA ani chudoba ani dlhy zvyčajne nepriťahujú záujem alebo pozornosť zo strany rodiny, priateľov alebo susedov. Ak nás Pán požehnal mnohým, naše svedectvo nesmie byť v tom, že iným sebecky kážeme alebo odsudzujeme ich životný štýl. Boh musí byť čitateľný z našich životov! „Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia...“ 2 Kor 3:2. Musí z nás žiariť to, že sme ovocím nášho nebeského Otca. Musíme vedieť zachovať pokoj uprostred každého problému, žehnať našim nepriateľom, vždy odpúšťať a naučiť sa kráčať v takej prosperite, akú nám Pán dopraje. Naša štedrosť musí oslavovať Pána. Nech je vaša láskavosť tou, ktorou si Pán k sebe pritiahne ďalších ľudí.

„...a nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“ Ž 35:27 (anglický preklad hovorí Nech je zvelebený Pán, ktorý má potešenie v blahobyte svojho služobníka). 

Pravidlo č. 2: Bohu patrí všetko.

Žalm 24:1 to vyjadruje úplne jasne: „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa...“ Takže všetko, čo vlastníme, patrí Bohu.

„Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!“ 1 Krn 29:11.

Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov.“ Ag 2:8.

My sme len správcovia a všetko, čo je nám zverené (či už málo alebo veľa), máme len požičané. Lukáš to vysvetľuje vo svojom podobenstve v kapitole 16: na základe toho, ako naložíme s tým, čo nám bolo zverené, Boh rozhodne, či nám požehná ešte viac, alebo či nám vezme aj to, čo máme.

Pravidlo č. 3: Boh poskytuje všetko.

„Nehovor si teda v srdci: »Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,« lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. Keby si však napriek tomu zabudol na Pána, svojho Boha, a chodil by si za cudzími bohmi, keby si ich uctieval a klaňal sa im, už dnes vám vyhlasujem, že úplne vyhyniete.“ Dt 8:17-19.

„Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky. Lebo my sme pred tebou cudzinci a pútnici ako všetci naši otcovia. Ako tieň sú naše dni na zemi, bez nádeje. Pane, náš Bože, celé toto množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme tebe, tvojmu svätému menu, postavili dom, je z tvojej ruky a všetko je tvoje.“ 1 Krn 29:14-16.

Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ Flp 4:19.

Kto je zdroj všetkého, čo vlastníš - či už si to zarobil vlastnou prácou, alebo inak dostal? Boh.

Pravidlo č. 4: Boh chce od teba prvotinu z toho, čo ti dá.

Mnoho kresťanov nerozumie tomuto princípu a aj keď prispievajú na svoj zbor a charitu, predsa nie sú požehnaní. Boh to dáva jasne najavo v celej Biblii – On chce byť na prvom mieste v každej oblasti tvojho života.

Ak teda najprv zaplatíš všetky účty a až potom dáš svoju prvotinu Bohu, odsúvaš Ho z prvého miesta vo svojom živote. A v piatej kapitole „Prvá láska“ sme sa naučili, že Boh odstráni z tvojho života všetko, čo postavíš pred Neho.

„Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.“ Prís 3:9-10. Tento princíp je úplne jasný: ako prvému musíme dať Bohu.

Často sa stáva, že keď sa kresťan aj rozhodne prinášať Bohu desiatok, má s tým problém, pretože už aj bez tohto výdavku má problém vyžiť z výplaty do výplaty. Toto je dôsledok ignorantstva v tom, ako doteraz narábali so svojimi financiami. Ageus 1:9 hovorí, že „odfúkne“ to, čo prinesieš domov a takisto dovolí žráčovi, aby prišiel a zobral ti to, čo je právoplatne Jeho.

„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov.“ Mal 3:10-11.

Kresťana, ktorý nedáva svoj desiatok, postihnú každý mesiac nepredvídateľné výdavky. Môžu to byť rôzne opravy, alebo čokoľvek neočakávané. A je to len dôsledok ignorovania tohto pravidla. Ak budeš mať Boha vo svojom živote skutočne na prvom mieste – na prvom mieste v srdci, na prvom mieste v celom dni, na prvom mieste vo svojich financiách, potom (a len vtedy) ti Boh „otvorí okná neba a vyleje na teba požehnania viac ako dosť“ a „odoženie od teba žráča“.

Každý, kto sa pred Pánom pokorí a dá svoj desiatok a obetu, môže sa tešiť hojnosti a prosperite! „Ale pokorní budú dedičmi zeme a budú žiť vo veľkej spokojnosti.“ Ž 37:11. Jeho Slovo to ďalej potvrdzuje: „Hriešnikov stíha nešťastie, spravodlivých však odmeňuje dobrým Pán.“ Prís 13:21.

Pravidlo č. 5: To, čo spravíš so svojou prvotinou rozhodne, ako Boh naloží so zvyškom.

Keď Boh požiadal Abraháma o obetu svojho syna, nezobral mu ho. Naopak, povedal mu: „Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne... Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním...“ Gn 22:12, 16-17.

Boh povedal armáde, ktorá dobyla Jericho, aby z tohto mesta nebrali žiadnu korisť. Sľúbil im celý zvyšok. Takto chce Boh preskúšať naše srdcia – či mu v nich patrí prvé miesto. „Téglik je na striebro a taviaca pec na zlato, srdcia však skúša Pán.“ Prís 17:3. Achan, jeden z vojakov, však neodolal a nabral si z koristi. Keď mali zabrať ďalšie mesto Hai, mala to byť jasná záležitosť. Izraeliti boli porazení napriek tomu, že toto mesto bolo neporovnateľne menšie a slabšie (pozri Jozue 7).

Tento princíp sa netýka iba financií, alebo obnovy tvojho manželstva. Zasahuje do každej oblasti tvojho života. Ak nedávame Bohu ako prvému, vtedy ho vlastne okrádame o to, čo od nás žiada. Neznesie pred sebou žiadneho iného boha – ani peniaze, ani manželku či manželstvo, ani našu prácu. To, ako naložíš so svojou prvotinou rozhodne, čo spraví Boh so zvyškom. Môže to buď požehnať, alebo prekliať.

Prežívaš finančnú krízu? 

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Mt 6:33.

Hľadal si Boha, aby si sa s Ním poradil o svojich financiách? V liste Filipanom 4:19 (JP) nás Biblia jasne učí, že Boh naplní všetky naše potreby. Ak sa však neobraciame so svojimi potrebami na Pána a hľadáme pomoc inde, ak neprídeme za Ním, ako za prvým, tak toto „všetko navyše“ nedostaneme.

Dodržiavaš Božie pravidlá pre finančné zabezpečenie? Písmo (Prís 3:9-10) nás učí, že na to, aby sme mohli „oplývať hojnosťou a pretekať“, musíme odvádzať desiatky. Takisto nás povzbudzuje, že ak chceme zožať, musíme najprv zasiať (Gal 6:7, 2 Kor 9:6). Robíš to? Seješ a obetuješ svoje desiatky? Znova a znova si čítaj tieto state Písma a modli sa, aby Ti Pán ukázal, čo a ako chce zmeniť na tvojej dôvere v Neho. Nezabudni pritom na Jeho prikázania, ktoré platia pre všetkých veriacich a začni tým, že Mu budeš odvádzať časť toho, čo ti dáva.

Ak aj verne odvádzaš desiatky a stále prežívaš finančnú krízu, uisti sa, že neporušuješ iné Božie pravidlá. Písmo poukazuje na mnoho skutkov, ktoré vedú k chudobe. Možno neprosíš (Jak 4:2), prosíš so zlým úmyslom (Jak 4:3), môže to byť nevera (Prís 6:26), opilstvo a nenásytnosť (Prís 21:17 a 23:21), lenivosť (Prís 10:4, 14:23, 28:18-20), neochota poučiť sa a napraviť sa (Prís 13:18), unáhlené rozhodnutia (Prís 21:5), utláčanie chudobných (Prís 22:16), sprenevera voči manželke (Mal 2:14-16), nepreukazovanie úcty voči manželke (1 Pet 3:7), no a samozrejme odopieranie Bohu, čo Mu právom patrí.

Ak už vraciame Bohu desiatky a obety, nesmieme zabúdať zároveň vzdávať svojim manželkám úctu, ktorú si zaslúžia. „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.“ 1 Pt 3:7. Zatiaľ čo ty si nezodpovedne míňal, nebola to tvoja manželka, kto sa snažil uskromňovať? Nezhadzoval si svoju manželku pred ostatnými a a nevtipkoval si o tom, ako utráca? Uisti sa, že máš čisté svedomie a si svojej žene verný v každej oblasti.

Erin sa naučila princíp obetovania desiatkov práve v situácii, keď bola ako rozvedená matka štyroch detí finančne úplne na dne. Napriek tomu, že žila na hranici chudoby, prvýkrát vo svojom živote začala dávať. Napriek tomu, že bola vychovaná ako katolíčka, o princípe desiatkov nikdy predtým nepočula. Nielenže začala siať desiatimi percentami z tej úbohej trošky, ktorú mala, ale zasievala aj do životov žien, ktoré prechádzali podobnými životnými tragédiami, ako ona a zvestovala im to, ako Boh môže zachrániť ich manželstvá.

Keď som Erin opustil a odišiel z domu, jej poslušné srdce sa naučilo obetovať desiatok Bohu a toto sa odvtedy stalo v našej domácnosti pravidlom. Boh toto tak vyzdvihol, že ja sám som krátko po svojom návrate začal tiež odvádzať desiatky – a bez toho, aby ma Erin o to požiadala!

Chlapi, ak máte ešte stále problém s dávaním, uvedomte si, že Bohu patrí všetko, čo máme. A je to iba On „ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal.“ (Dt 8:18). Preto si musíš byť istý, že Jemu dávaš ako prvému, že Jemu patrí prvenstvo v tvojom živote!

Chceš slúžiť Bohu, alebo mamone (peniazom)?

Tomuto učeniu o dávaní sa vyhýba príliš veľa ľudí. Hovoria o zneužívaní, alebo nechcú vyzerať, že sú zaťažení na peniaze, ale to nič nemení na pravdivosti tohto pravidla. Sám hľadaj pravdu! Vyskúšaj Boha, či je verný svojim prísľubom. Daj najprv Bohu, odveď desiatok do svojej zásobárne (tam, kde čerpáš duchovnú potravu) a presvedč sa, či sa ti nezmení život – či ťa Boh nepožehná vo všetkých oblastiach tvojho života.

Boh je ten, kto zaopatruje naše spoločenstvo i rodinu. My zasievame do životov ľudí so zlomenými srdcami, polievame ich našou trvalou podporou, ale je to vždy Boh, kto prináša všetko navyše. V tomto sa nespoliehame na nikoho, iba na Boha.

Ak by sme správne nevysvetlili a neučili tento dôležitý princíp, bolo by to ako nenakŕmiť hladné ovečky a nebyť dobrým pastierom pre tých, čo k nám prídu po pomoc, podporu a vedenie.

Ježiš nám prikazuje kŕmiť Jeho ovečky a Boh povedal skrze proroka Ozeáša, že Jeho ľud hynie, lebo nemá poznania (Oz 4:6). Mnohí z tých, čo k nám prichádzajú sú novoobrátení kresťania, alebo sú zo zborov, kde sa nevyučovalo ani toto pravidlo, ani ostatné princípy záchrany manželstiev. Našim poslaním je spraviť z nich Božích nasledovníkov a dať im všetky nástroje, ktoré potrebujú na takúto zmenu vo svojich životoch.

A pre vás, ktorí ste ešte nikdy neodviedli Bohu desiatok, kiež vám Boh dokáže, že s požehnanými 90% dokážete viac, ako so 100%, ktoré ste mali doteraz. Bude to krok viery, a váš život už nebude nikdy taký, ako doteraz. Rovnako, ako keď ste sa rozhodli nevzdať to, zabojovať a obnoviť svoje manželstvo.

Pre vás, ktorí síce dávate, ale nemáte Boha na prvom mieste, prosím – zmeňte svoje priority a ukážte Bohu, že odteraz mu patrí prvenstvo v každej oblasti vášho života.

Náš Boh je Boh, ktorý k nám túži byť štedrý. On túži po tom, aby nám mohol žehnať! „...nech znova a znova radostne volajú: "Veľký je Jahve, ktorý svojmu služobníkovi zaručuje šťastie.“ Ž 35:27 (JP).

Túžim zakončiť týmto nádherným prísľubom: „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.“ Ž 126:5. Aleluja!!!

Osobný záväzok: Dávať. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem dôverovať Bohu v otázke financií a žehnať Mu svojimi financiami. Budem hľadať Pánovo vedenie v tom, kde a ako mám dávať svoj desiatok. Budem zasievať do obnovy manželstiev tým, že budem šíriť túto dobrú správu o obnove ľuďom, ktorých mi Pán pošle do cesty a takisto svojimi finančnými darmi v pevnej dôvere, že Pán ma bude viesť a vo svojej vernosti ma zaopatrí všetkým, čo potrebujem.“

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM