Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Obnova a odpustenie!!!

Ahoj Erin,....

Niečo pred desiatimi rokmi mi bola diagnostikovaná skleróza multiplex. Čoskoro na to ma moja žena opustila. Priateľ mi dal 2 knihy- Múdry muž a Ako Boh obnoví tvoje manželstvo. Prečítal som obe knihy a naučil sa tak veľa, že som chcel pomôcť iným. Čoskoro som zriadil webovú stránku a taktiež som mal zverejnený svoj email na vašej webstránke takže som mohol pomáhať iným mužom.

Môj zdravotný stav sa nezlepšoval rovnako ani môj vzťah. Čoskoro som musel zmeniť niektoré veci v mojom živote, najmä prácovné návyky, ale nikdy som nestratil vieru o svojom zmierení sa s mojou ženou... Môj duchovný kňaz bol darom z nebies v čase keď bola moja žena preč. Nebyť jeho duchovného vedenia a pomoci porozumieť písmu počas mojej obnovy, zrejme by som písal úplne odlišný list. Bol pastorom v kostole, ktorý som navštevoval a neskôr sa presťahoval do malého mestečka, kde kázal niekoľko ďalších rokov a cítil výzvu vrátiť sa k armáde ako Kaplán. Momentálne je v Afganistane kde slúži ako kaplán našim vojakom v zámorí. Jeho vedomosti z Biblie sú hlboké a taktiež ovláda Gréčtinu a Hebrejčinu pre lepšie porozumenie a interpretáciu biblických textov aby predišiel vyberaniu vecí (úryvkov) z kontextu...

Počas mojich zlých období vzal knihu „Wise Man“ a chcel na jej základe vytvoriť mužské štúdium. Avšak skončil presunom do iného kostola. Zostal som s nim v kontakte počas mojej obnovy a navštívil som kostol, kde pôsobil po tom, ako sme sa ja a moja žena opäť vzali v Novembri 2009...

Počas obdobia mojej obnovy som tiež mal partnera v modlitbe. Bolo to jeho svedectvo, ktoré mi dávalo nádej krátko po smrti môjho brata, ktorý zomrel na následky rakoviny v Máji 2005, na vrchole mojej bolesti a odlúčenia od mojej ženy. Povedal mi o tomto spoločenstve, kde som si šiel kúpiť knihu, ktorú mi odporučil, vaše knihy, a tak som zamieril na rovnakú cestu akou mieril on... Jeho žena ho tiež opustila. Môj modlitbový partner bol ako dokonalým obrazom toho, ako by mal niekto vyzerať, kto chce a verí, že jeho manželstvo je na ceste k obnove! NO aj bolo!!

V roku 2006 sa jeho žena vrátila domov a teraz majú šťastné manželstvo s dcérou menom Grace! Tento muž bol pre mňa životne dôležitý, daný od Boha do môjho života, ktorý stál pri mne, keď som kráčal cestou k obnove môjho manželstva... Bol som tiež požehnaný tým, že moji rodičia a moje deti stáli pri mne a v prvom rade, chcem ich znova spomenúť, boli muži, bez ktorých modlitby a viery by to bola veľmi ťažká cesta... V Novembri 2009 sme sa s manželkou opäť vzali!! Nielenže bolo obnovené moje maželstvo, ale taktiež moja skleróza multiplex je na ústupe a mám novú prácu. Navigácia písmom ma previedla cez niektoré veľmi ťažké časy... Boh žehnaj vaše kroky!

Buď ten muž, ktorý keď každé ráno vstane a položí svoje nohy na podlahu, diabol si povie: „Oh dokelu, už je hore!“

~ Cole

.

Kapitola 4 "Skúška tvojej viery"

„Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky,
veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.“
Jak 1:2-3

SLV_mRYM_FrontCover

Aký je Boží zámer pre naše skúšky, pokušenia, problémy a ťažkosti? Mnohí kresťania nemajú potuchy, prečo Boh pripúšťa, aby sme sa trápili. Ak tomu nerozumieme, nemôžeme sa čudovať, že kresťania sa nechávajú tak ľahko poraziť. Uvidíme, že naše problémy a skúšky sú veľkým prínosom, dôležitým pre upevnenie našej viery a vytrvalosti, potrebnej na dokončenie cesty, ktorá je pred nami. 

Najdôležitejšou vecou, ktorú si potrebujeme uvedomiť počas týchto skúšok, ťažkostí, problémov a trápení je to, že Boh má všetko pod kontrolou! Je to Jeho ruka, ktorá týmto ťažkostiam dovolí alebo nepripustí, aby sa nás dotkli. Ak to dovolí, zošle nám svoju milosť, ktorá nám to všetko umožní prekonať.

Súhlas s nepriazňou osudu. Najupokojujúcejšou vecou je, že Satan sa nás bez Božieho súhlasu nemôže dotknúť. „Tu Pán povedal satanovi: Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!" Jób 1:12. Satan nielenže dostane povolenie, ale aj špecifické obmedzenie, ako sa nás môže dotknúť. „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu...“ Lk 22:31.

Pokušenia. Písmo hovorí, že pokušenia zažívame všetci, ale Boh nám pritom ukazuje spôsoby, ako ich zvládnuť. „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ 1 Kor 10:13. On ťa z tohto ohňa nevytrhne, pokiaľ nie si ochotný kráčať v ňom, cezeň a vytrvať!

Pokušenia nám prináša naša vlastná žiadostivosť. Žiadostivosť je jednoducho to, čo MY chceme. Boh nás nemôže navádzať na zlé. Je to naša vlastná žiadostivosť, čo nás zvádza na to, aby sme robili to, čo nemáme! „Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša." Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza.“ Jak 1:13-14.

Pokánie a spasenie. „Teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť.“ 2 Kor 7:9-10. Boh dovoľuje, aby sme upadli do bolestí, ktoré nás vedú k pokániu. Ak sa snažíš dotlačiť svoju ženu k tomu, aby oľutovala to, čo urobila, neprinesie to pravé a úprimné pokánie. Naopak ZATVRDÍ to jej srdce pred tebou aj pred Bohom!

Potrebujeme milosť. „Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ 2 Kor 12:9-10. Pokiaľ svoje problémy neprijmeš a nepreukážeš v nich spokojnosť, NEZAŽIJEŠ obnovu svojho manželstva.

Úžasná milosť

 Ako získať milosť, potrebnú na zvládnutie našich ťažkosti? Pokorou.

„Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť." Jak 4:6.

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Lk 18:14.

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“ Mt 5:5.

„Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.“ Prís 29:23.

Byť skromný, vyznávať svoje chyby a slabosti umožní Duchu Svätému, aby v nás prebýval. Takto sa naučíme byť spokojní za každých okolností. A keď si spokojný za daných okolností – Boh ti môže vrátiť to, po čom túžiš – svoju ženu!

Učiť sa spokojnosti. Vidíme, že spokojnosti sa musíme učiť v týchto ťažkostiach, ktoré na nás Boh dopúšťa. 

„Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.“ Flp 4:11-12.

Učiť sa poslušnosti. Dokonca aj Ježiš sa vo svojom utrpení naučil poslušnosti. „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.“ Heb 5:8.

On nás zdokonalí. „A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.“ Flp 1:6. Keď Boh začal dobré dielo v tebe alebo v tvojej žene, On ho aj dokončí. A nehraj sa prosím pred manželkou na „Ducha Svätého“! Nedaj sa zviesť; to, že posudzuješ alebo zatracuješ jej skutky ju nikdy neprivedie k pokániu. NIKDY!

Máme povzbudzovať druhých. Nemáme len prijímať Božiu útechu. Musíme takto povzbudzovať druhých bez ohľadu na to, v akých sú ťažkostiach! „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.“ 2 Kor 1:3-4. Naše spoločenstvo obnovy ti ponúka mnohé možnosti, ako pomôcť tým, ktorí sa snažia o obnovu, alebo začni slúžiť iným vo svojej cirkvi. 

Otcova výchova. Mnohokrát sú naše trápenia pokarhaním za neposlúchanie Božích zákonov. „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna. Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? ...On však (karhá) kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti.“ Hebr 12:5-10. Keď do tvojho života prichádza súženie, pýtaj sa sám seba: „Je to Boh, ktorý ma usmerňuje, alebo ma skúša, ako budem reagovať?“ 

Výchova je požehnaním. Aby sme pomohli iným prekonávať ich ťažkosti, musíme sa riadiť príkladom prorokov v Biblii. „Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý.“ Jak 5:10-11.

Prijať požehnanie. „Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.“ 1Pt 3:14. Ak sa na nás sypú urážky a trápenia, musíme to zniesť bez toho, aby sme ich vracali, inak nezískame požehnanie. Musíme pamätať na to, že urážky a zlo prichádzajú do našich životov na to, aby nám dali „príležitosť“ získať požehnanie. 

1 Pt 3:9 hovorí: „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.“ Neočakávaj požehnanie, ak budeš reagovať zlom alebo urážkami. Toto je prvý krok. Po druhé, musíš sa pýtať Pána, ako môžeš požehnať osobu, ktorá ťa urazila, alebo konala voči tebe zle. Iba potom môžeš získať požehnanie obnoveného manželstva.

Výchova môže bolieť. Uprostred výchovy sa nikdy nebudeš cítiť radostne. Ale každý, kto prešiel Božou výchovou si teraz vychutnáva odmenu spravodlivosti – pokoj a obnovené manželstvo. „Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.“ Heb 12:11.

Začína to kresťanmi. Prečo musí utrpenie začínať u kresťanov? Pretože hriešni a neposlušní kresťania nikdy nepritiahnu iných ku Kristovi. A opäť je to „vôľa Božia“, že prechádzame týmito ťažkými utrpeniami. Musíme dovoliť utrpeniu, aby bolo súčasťou nášho života (zvyčajne cez ruky druhých, dokonca našej vlastnej manželky) a vložiť tým našu dôveru v Pána. „Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?! Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.“ 1 Pt 4:17, 19.

Sila našej viery. Je to naša viera, ktorá otvára dvere zázrakom. Musíš uveriť, že Boh je schopný obnoviť ti manželstvo a nepochybovať vo svojom srdci. „Ježiš im na to povedal: Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ Mk 11:22-24.

Boh nám vo svojom Slove povedal, že budeme trpieť. „Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia; aj sa tak stalo, ako viete. Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar.“ 1 Sol 3:4-5. To, čo sa stalo v tvojom manželstve, NEZNAMENÁ, že je koniec. Boh to použil, aby si naňho upriamil svoju pozornosť a teraz to využíva, aby ťa menil. Nevzdávaj sa! Nedovoľ Satanovi, aby ti ukradol zázrak, ktorý má Boh pre teba nachystaný, ak vytrváš a zvíťazíš!

S Bohom. „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ Mt 19:26. „Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ Mk 10.27. Bohu nie je (ABSOLÚTNE) nič nemožné. Spolupracuj s Bohom. Neurob tú chybu, že budeš mať svoj vlastný plán a budeš očakávať, že ti ho Boh požehná. Musíš spolupracovať „s Bohom“. Buď si istý, že On má pre teba dokonalý plán.

To, čo hovoríš. „... držme sa svojho vyznania.“ Heb 4:14. „Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ 1 Pt 3:15. „Vedz, že náš Boh, ktorému slúžime, môže nás zachrániť z rozpálenej pece a z tvojej ruky, ó, kráľ. Ale, hoci by nás aj nezachránil...“ Dan 3:17-18 (JP).

Potrebujeme hovoriť to, čo hovorí Boh vo svojom Slove. Bez pochybovania a s nádejou na perách. Čakaj, kým ťa požiadajú o svedectvo. Budú sa ťa pýtať, či si napriek svojim ťažkostiam naplnený Pánovou radosťou! Keď sa ťa budú pýtať na TVOJU nádej ohľadne obnovenia manželstva, odpovedaj s úctou, rešpektom a jemnosťou. Nikdy nepouži Písmo, aby si sa hádal!

Opáš si myseľ a zostaň tak. „Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.“ 1 Pt 1:13. Slovo triezvy znamená mať čistú myseľ: maj jasno v tom, čomu skutočne veríš, aby si sa vyhol následkom pochybností. 

Raduj sa. Počas našich skúšok sa máme radovať, pretože vieme, že nám prinášajú vytrvalosť, ktorá nám pomôže dokončiť náš beh. „Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.“ Jak 1:2-6.

Buď pripravený. Tvoja viera BUDE skúšaná! Strach a pochybnosti napádajú každého; nezaoberaj sa však nimi! Namiesto toho mysli len na dobré veci. Ak zapochybuješ, budeš mať problém veriť a budú prichádzať stále väčšie ťažkosti. A pamätaj, budeš prechádzať rôznymi skúškami, väčšími i menšími. Potrebuješ Mu ďakovať za všetky tieto skúšky. Toto je tvoja obeta chvály. 

Raduj sa. „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.“ Flp 4:4-9.

Je jasné, že všetky boje sa vyhrávajú a prehrávajú v našej mysli. Riaď sa Pánovými radami na prežívanie ťažkostí v pokoji a tak zvíťazíš – CHVÁĽ Pána uprostred každého problému! Raduj sa, pretože VIEŠ, že Boh koná! Potom o tom rozmýšľaj, hovor o tom, a počúvaj iba toto. Mnohokrát ti budú priatelia volať a hovoriť, čo robí tvoja žena. Toto zvyčajne nie sú „dobré správy“ a väčšinou nie sú ani príjemné a možno ani pravdivé – NEPOČÚVAJ TO!

Ak si v kontakte so svojou ženou, nesnaž sa byť kamarátsky tým, že budeš počúvať, čím všetkým si prechádza so svojím novým priateľom. Príliš mnohí muži si mysleli, že tento druh „priateľstva“ im vráti ženy späť. Pre manželku je zlým signálom, ak jej dávaš najavo, že ti neprekáža, ak je s niekým iným, alebo ak jej „želáš všetko dobré“, keď sa ide znovu vydávať. Musí vedieť, že jej dávaš slobodu, ale nehovor jej, že si z toho šťastný.

Viera je NEVIDITEĽNÁ. Veľmi často nám muži a ženy píšu, pretože hľadajú známky zlepšenia vo svojich manželstvách alebo v postoji ich partnera voči nim. Musíš mať na pamäti, že Písmo je v tomto veľmi jasné – viera je neviditeľná! Ak sa ťa iní pýtajú na tvoju situáciu, odpovedaj im: „Chvála Pánovi! Boh pracuje.“

„Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.“ 2 Kor 4:16-18.

Viera je ... neviditeľná. Keď zažívaš to, čo Pavol nazýva „ľahkým súžením,“ stále to môžeš prežívať ako niečo, čo ťa úplne položí. Pripomínaj si tú najdôležitejšiu pravdu: tieto ťažkosti sú iba dočasné! A tieto ťažkosti nielenže sú iba dočasné, ale budujú v tebe niečo úžasné - pripravujú ťa na nové a nádherné manželstvo. Pamätaj, že utrpenie je na krátko, ale dobro, ktoré z neho vyplynie, potrvá celú večnosť! „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ Heb 11:1.

Viera – nie, čo vidíš očami. Mnohí ľudia začínajú veriť, až keď „vidia, že sa niečo deje,“ ale toto nie je viera! „Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.“ 2 Kor 5:7.

Pozeranie na naše okolnosti. Keď sa Peter začal pozerať okolo seba, začal sa topiť. A ty sa budeš tiež. „On povedal: „Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!" Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?" Mt 14:29-31.

Na našu skúšku. Pravdepodobne najdôležitejšou časťou našej cesty k obnove manželstva je prejsť skúškou – skúškou našej viery v Jeho Slovo a nebyť pritom zmietaný emóciami (hnevom alebo bolesťou) alebo mätúcimi tvrdeniami z úst druhých. „Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej vieryprináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.“ Jak 1:2-4. Ak si zdokonalený a znovuzrodený, POTOM sa ti vráti aj manželka!

Skúška ohňom. „Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňombola na chváluslávu a česťvtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.“ 1 Pt 1: 6-7.

Mnohí v tejto skúške zlyhali a pokračujú na ceste púšťou - rovnako ako Izraeliti, ktorým tiež chýbala viera. Reptali a sťažovali sa, čo viedlo k vzbure. Dôkazom tvojej viery je, že máš srdce plné viery a spokojnosti aj vo svojej súčasnej situácii, a to je vzácnejšie než zlato. 

Udržuj vieru. Keď sa situácia skomplikuje, nehľadaj iné riešenia. Ak si sa už vydal na túto cestu, nerob kompromisy. Satan je známy tým, že prináša nové (a zlé) riešenia našich problémov. Rozlišovanie a rozhodnutie zostať na správnej ceste je skúškou, v ktorej musíme pokračovať až do úplného víťazstva. „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončilvieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti...“ 2 Tim 4:7-8.

Ak si kráčal nejaký čas s Pánom a unavil si sa, požiadaj Boha, aby ti poslal iného muža, ktorý ti bude pomáhať neodchýliť sa od tvojho poslania. Opäť ťa pozývame pripojiť sa k nášmu spoločenstvu, aby si získal partnera, ktorý ťa bude povzbudzovať. „Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol. Aj sa lepšie zahrejú, ak dvaja ležia spolu, ale sám - akože sa môže zahriať sám? Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.“ Kaz 4:9-12. Tu sú príklady trojmo usúkaných povrazcov z Písma:

Mojžiš, Áron a Hur: „Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka.“ Ex 17:12. A tiež Sidrach, Misach a Abdenago v Danielovi, kapitola 3. Ty, ešte jeden priateľ a Pán ste SILNÝM, trojmo usúkaným povrazom!!

Pros Pána, nech Ťa prevedie cez KAŽDÚ ťažkosť. „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky. Prís 3:5-7.

Volajme na Neho, aby nám dal silu, pritúľme sa k Nemu v čase núdze. Dovoľme Mu, aby nás vychovával, skúšal a vychovával. Radujme sa vždy vo všetkom, nielen v dobrom, ale aj v ťažkostiach, ktoré nám prichádzajú do cesty. Majme nádej na perách a buďme pevnej mysle. Vždy pamätajme, že je to Jeho vôľa, že čelíme týmto ťažkým časom a že sú pre naše dobro!

Radujme sa, že sme „boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.“ Sk 5:41.

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia.“ Rim 8:28.

Osobný záväzok: Každú skúšku a trápenie budem považovať za radosť. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem, že dovolím mojej viere, aby bola skúšaná, čo ma naučí vytrvalosti. A dovolím vytrvalosti, aby viedla k dokonalému výsledku - že budem dokonalý a úplný a nebude mi nič chýbať."

Krátky zoznam odkazov na verše o skúškach a súženiach

Boh je JEDINÝ, kto všetko riadi, nie je to človek a vonkoncom NIE diabol!

1.  Právo je od Pána - Prís 29:26 (JP)

2.  Pán dáva odpovede - Prís 16:1

3.  Pán obráti srdce - Prís 21:1

4.  Ich skutky sú v Božích rukách - Kaz 9:1

5.  Ty (Bože) si to urobil - Ž 44:10-15

6.  On (Boh) privolal búrku - Ž 107:25

7.  On (Boh) odohnal milenca a priateľa - Ž 88:8, 18

 Čo s NAMI urobia naše ťažkosti?

1.  Bude v nás prebývať Kristova sila – 2 Kor 12:9-10

2.  Naučíme sa spokojnosti - Flp 4:9

3.  Získame odmenu – 2 Tim 4:7-8

4. Nič nám nebude chýbať - Jak 1:2-4

5. Naučia nás potešovať iných - 2 Kor 1:4

6. Dokončí v nás dielo, ktoré začal - Flp 1:6

7.  Vráti ti tvoju milovanú - Flm 1:15

8.  Získame milosrdenstvo - Heb 4:16

9.  Naučíme sa poslušnosti - Heb 5:8

10.  Budeme vytrvalí a zdokonalení - Jak 1:2-4

11.  Získame Veniec Života - Jak 1:12

12.  Dokážeme našu vieru – 1 Pt 1:6-7

13.  Budeme nasledovať Jeho kroky – 1 Pt 2:21

14.  Budeme zdieľať Jeho utrpenia – 1 Pt 3:14

15.  Budeme zdokonalení, posilnení, utvrdení a upevnení – 1 Pt 5:10 

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!