Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Manželstvo zachránenené v Michigane!!!

Ďakujem veľmi pekne za vaše materiály!!! ZACHRÁNILI naše manželstvo!!! Moja žena a ja sme sa rozhodli použiť vaše materiály na založenie spoločenstva. Plánujeme umiestniť úrvyvky (svedectvá) z vašich manželských obnov “ Konečne je tu nádej!” na pútače po celom meste a opakovane ich použiť ich podľa potreby! Modlíme sa za Vaše spoločenstvo! VĎAKA ZA VŠETKO!!"

Obnovené nasledovaním Krista!

Toto je moje svedectvo o tom, ako bolo zachránené naše manželstvo!! Moja žena a ja sme teraz opäť spolu a tentokrát je to nastálo!!! Teraz vraví, že je ochotná urobiť čokoľvek pre záchranu nášho manželstva!!!

Teraz sa spoločne modlíme a učíme sa nanovo milovať jeden druhého!!! Boh má všetko pod kontrolou, a to je úžasné!!! No dozvedeli sme sa aj zlú vec (Boh ešte neskončil s prácou na mne!).

Potom, čo sme sa dali opäť dohromady, začala sa cítiť unavená a chorá. Rozhodla sa ísť k lekárovi na prehliadku. Niekoľko hodín neskôr prišla na to, že je tehotná (nie so mnou).  Povedala mi to, keď sa to potvrdilo. Veľmi mi to ublížilo.

Musím sa priznať, že som ju asi na týždeň opustil, ale chvála Bohu, vrátil som sa späť pod vedením Boha. Stretla sa s druhým mužom ešte raz aby ho informovala o dieťati. Samozrejme to odštartovalo ďalšiu horskú dráhu mojich emócií. Uistila ma však, že druhý muž bude mať len návštevné práva ale nie osobné návštevy.

Začali sme chodiť do kostola. Boh má všetko pod kontrolou! Vďaka VŠETKÝM za veľmi potrebné modlitby a podporu!!!

.

Kapitola 5 "Tvoja prvá láska"

„Mám však proti tebe to,  
že si zanechal svoju prvotnú lásku.“
Zjv 2:4 
Slovak-mRYM-Cover

Zanechal si svoju prvú Lásku? Kto je tvojou prvou Láskou? Bola ti prvou Láskou manželka? Bol to šport alebo nejaký iný koníček? Bola ti prvou láskou kariéra alebo práca? Kto alebo čo je v skutočnosti prvé v tvojom živote? „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.“ Mt 10:37. Písmo v Zjavení hovorí: „Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.“ Zjv 2:4.

Čo nám hovorí Pán? Hovorí, že zakaždým, keď niekoho alebo niečo uprednostníme pred Ním, nie sme hodní Jeho Lásky.

Najskôr hľadaj. Potrebuješ Ho urobiť prvým vo svojich prioritách, prvým v každom svojom dni a prvým vo svojom srdci. „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Mt 6:33. Kedy (ak vôbec) bol Boh prvým v tvojom živote?

Špinavé handry. Polož si tieto otázky: Majú veci, ktoré kladiem na prvé miesto, večnú hodnotu? Pomôže to, čo dnes robím, rozširovať Božie kráľovstvo? Hľadám Jeho spravodlivosť, alebo beriem do rúk svoju vlastnú spravodlivosť? Pamätaj, naša spravodlivosť je ako špinavá bielizeň! Iz 64:5 (JP).

Čo sa stane, keď pred Pánom uprednostníš niekoho iného? Čo urobí, aby ťa k sebe pritiahol? Ak si pred Pánom uprednostnil svoju ženu, potom to bol Pán, kto dopustil jej odchod. „Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom.“ Ž 88:8, 18. A neurob si zo snahy o obnovu manželstva ďalšieho bôžika. Vo svojom živote musíš dať prvé miesto Pánovi!

Ak ma miluješ ... zachovávaj

Ak vo svojom živote dáš konečne na prvé miesto Pána, musíš sa zrieknuť falošného učenia, ktoré hovorí „si zachránený milosťou, preto je V PORIADKU hrešiť, pretože už nie sme po Zákonom.“ Poďme hľadať v Písme:

Popierajú Ho tvoje skutky? „Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.“ Tít 1:16.

Robíš to, čo hovorí Slovo? „Čo ma oslovujete: „Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?“ Lk 6:46.

Budeš zotrvávať v hriechu? „Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!“ Rim 6:1-2,15.

Viera bez skutkov je mŕtva. „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ Jak 2:14,26. „Ovocím“ nášho spasenia sú naše dobré skutky. Toto sú otázky, ktoré si musíš položiť: 

Popierajú moje skutky to, že nasledujem Pána?

Dovoľuje mi milosť hrešiť?

Je môj život - život kresťana, naplnený dobrými skutkami?

Nikdy som vás nepoznal. Mnohí veria, že môžu žiť akokoľvek si zmyslia a po smrti prídu do neba. Je to však skutočne tak? „Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?" Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ Mt 7:22-23. Odpoveď je teda „nie“!

Vyznaj svoje hriechy. Ak si predtým, než si čítal Písmo, zmýšľal podobne, urob, ako Písmo káže: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.“ Jak 5: 16.

 Poslušnosť Jeho Slovu

„Múdrosť sa prihovára na ulici hlasito, na priestranstvách miest vydáva svoj hlas, na samom vrchu hradieb zaznieva jej volanie, pri vrátach brán v meste svoje reči prednáša: „Dokedy, nerozumní, budete mať radi nerozum a dokedyže, posmievači, budete sa z chuti posmievať a, blázni, nenávidieť poznanie?!  Pripusťte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady! 

Pretože som vás volala, a vzpierali ste sa, rukou som na vás kývala a nik si nevšímal, a pretože ste odbíjali každú moju radu a nepripúšťali ste moje karhanie, ja tiež sa budem zo záhuby vašej smiať, posmievať sa budem, keď vás úľak prikvačí, keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie.

Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma. Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom, o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním, nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia svojich zámerov. Veď odvrat nerozumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je ich záhuba. Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí." Prís 1:20-33. Hľadaj múdrosť!

Poslušnosť vychádza zo srdca. „...Zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení.“ Rim 6:17. A tiež „Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ 1 Sam 16:7.

Poslušnosť potrebuje byť skúšaná. „Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné!“ 1 Pt 4:12. Poslušnosť čistí dušu. „Poslušnosťou pravde ste si očistili duše...“ 1 Pt 1:22.

Poslušnosť vydáva svedectvo o tom, kto je tvoj Otec. „Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom, vy však budete mojím ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca, ukázali mi chrbát a nie tvár.“ Jer 7:23-24.

Tvoja neposlušnosť v skutočnosti chváli zlého. „Tí, čo nezachovávajú zákon, CHVÁLIA bezbožníka, tí však, čo zákon dodŕžajú, stavajú sa proti nemu na odpor.“ Prís 28:4. Modlitby neposlušných nie sú vypočuté. „Ak niekto odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba je priam hanebnosť.“ Prís 28:9.

Príkladom poslušnosti je pre nás Ježiš

Bol poslušný až na smrť. „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Flp 2:8. „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.“ Heb 5:8. Platí aj o tebe, že sa učíš poslušnosti skrze utrpenia, ktorými prechádzaš?

Bol poslušný a podriadený Jeho autorite. „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty." ... „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa." Mt 26:39,42.

Si podriadený autorite, ktorej podliehaš? „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.“ 1Kor 11:3. Ak si ako mnohí kresťanskí muži, zrejme dokážeš rýchlo poukázať na nepodriadenosť svojej ženy. Ale dávaš jej dobrý príklad, ako si ty podriadený svojej autorite, ktorou je Kristus? Nasleduješ Ho a hľadáš Ho? Zachovávaš Jeho prikázania v odvádzaní desiatkov, v duchovnom vedení svojej rodiny a v spôsobe, akým jednáš (alebo si jednal) so svojou manželkou (s porozumením a pochopením – ako so slabšou nádobou)

Tajomstvo úspechu. „Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu.“ Ž 25:10-14. (Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja... verš 14 v RP). Báť sa Pána je jediný spôsob, ako jednať so svojou ženou láskavo. Toto je tajomstvo, ktoré pozná tak málo mužov. Len ak má muž úprimnú a pravdivú bázeň pred Bohom, vtedy je pravým nasledovníkom Slova a Krista.

Odsúdenie seba samého. Bohužiaľ, väčšina mužov pochybuje, alebo neprijíma pravý význam Písma – a tak stráca požehnanie, vyplývajúce zo života úplne zasväteného Pánovi. „Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.“ Tít 3:9-11.

Odvráť sa od mýtov. Ľudia namiesto hľadania pravdy často iba chcú, aby ostatní súhlasili s ich nesprávnymi myšlienkami alebo rozhodnutiami. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ 2Tim 4:3-4.

Poslušnosť Jeho Slovu. „Nebuď bez rozumu sťa kôň alebo mulica, ktorých treba držať na uzde a krotiť zubadlom, inak ťa neposlúchnu!“ Ž 32:9 (JP). Boh ťa potrestá, ak neposlúchaš Jeho nariadenia v každodenných záležitostiach a v spôsobe, akým jednáš so svojou ženou. „Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.“ Ž 118:18, 17. Nestrácaj čas vyčítaním chýb svojej žene a obviňovaním ju za vaše manželské problémy. Boh trestá TEBA - tým, že odvrátil srdce tvojej ženy. Toto je dôvodom jej ľahostajnosti voči tebe.

Boh je verný svojmu Slovu. „No keď raz jeho synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, keď moje ustanovenia znesvätia a nezachovajú moje predpisy, potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich neprávosť korbáčom.“ Ž 89:30-32. Ak budeš pokračovať v rebélii voči Božiemu Slovu alebo voči autorite Ježiša Krista, ktorý bol mierny a pokorný, potom Boh bude na teba aj naďalej dopúšťať tresty. 

Upieraj svoj zrak na Pána

Komu sa snažíš zapáčiť? Skús tešiť viac Pána, než svoju ženu, alebo kohokoľvek iného vo svojom živote. „Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.“ Prís 16:7. „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti za čím túži tvoje srdce.“ Ž 37:3.

Pravdou je, že ak robíš, čo je spravodlivé v Božích očiach, uvidíš, ako sa srdce tvojej ženy obracia k tebe. Ak ale nezačeš počas rozhovorov s manželkou vnímať pokojnejšiu atmosféru, potom si ňou stále príliš zaujatý a pobláznený, alebo v sebe prechovávaš samospravodlivého ducha. 

Prečo sa nemám pokúšať tešiť manželku? Toto bola mužova prvá chyba. Poďme sa pozrieť na niektoré fakty z Písma. „A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.“ Gen 3:6. Prečo Adam jedol ovocie, keď vedel, že to bolo zakázané?

Muž zhrešil vedome. Je dôležité si uvedomiť, že žena bola stvorená až v Gn 2:22, päť veršov pred hriechom. Nevidíme, že by Boh niečo prikazoval priamo Eve. Pointou je, že Eva bola zvedená. A Adam zhrešil vedome.

Žena bola stvorená pre muža. Boh dal Adamovi nadvládu nad všetkými živými tvormi v záhrade, vrátane Evy. Eva bola stvorená pre Adama, nie naopak. „... i nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.“ 1 Kor 11:9. „Jahve Boh povedal: „Nie je dobre, aby bol človek sám. Urobím mu pomoc, jemu primeranú." Gn 2:18 (JP).

Adam nezastavil Evu, hoci bol s ňou. „... dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.“ Gn 3:6. Prečo? Prečo tiež jedol? Je možné, že sa snažil potešiť svoju ženu?

Prečo ju nezastavil? Chcel ju nechať urobiť, čo chcela, hoci vo svojom srdci vedel, že je to zlé? A čo ty? Robíš veci tak, aby si potešil svoju ženu a ani pritom nezvažuješ, čo si o tom myslí Boh? Nenechal si mnohokrát svoju ženu (alebo svoje deti) robiť veci, o ktorých si vedel, že sú nesprávne? Ako následok sa môže ľahko stať, že je teraz v hlbokom hriechu, odlúčená od tvojej ochrany a autority.

Nedovoľ ale tejto skutočnosti, aby ťa nafúkla ako niekoho, kto to má mať všetko pod palcom. Nezaujímaj postoj dozorcu alebo agresivity. Toto poznanie by ťa naopak malo preniesť do postoja pokory a ukázať ti, v čom si zlyhal ako vodca a ochranca svojej manželky a ako to všetko vyústilo až do tvojej súčasnej situácie. 

Čo robí Adam, keď sa veci pokazili? Čo urobil Adam, keď ho Boh konfrontoval po hriechu? „Adam odpovedal: Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol." Gn 3:12. Obviňoval Evu. Bola to jej chyba! Pointou je, že tým obviňuje aj Boha! Eva samozrejme to ovocie nemala jesť. Ale ak jedla prvá a potom dala jesť aj Adamovi, prečo ju teda nemáme obviniť za pád muža? Prečo sa hriech neodovzdáva skrze ňu?

„Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili.“ Rim 5:12 (JP). Tak isto, skrze TVOJ hriech vstúpil hriech aj do tvojho domu. Bol tvojím hriechom hnev? Bol to hriech zanedbávania? Alebo to bol hriech zaujatosti sebou samým? Ak by si bol býval skutočným manželom akým si mal byť, duchovným vodcom a milujúcim mužom, myslíš, že by si bol v situácii, v ktorej si dnes?

Eva bola oklamaná, ale Adam poznal pravdu. Za spáchaný hriech bol pred Bohom teda zodpovedný Adam, nie Eva. „A Adamovi povedal: Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: Nesmieš z neho jesť...“ Gn 3:17. Sme to my, muži, kto je v konečnom dôsledku zodpovedný za naše manželstvá aj rodiny.

Ty musíš prebrať zodpovednosť. Nezáleží pritom, čo tvoja žena robí práve teraz, alebo čo robila v minulosti. Je absolútne rozhodujúce, aby si zaujal tento postoj a prevzal celú vinu na seba - iba tak sa začneš stávať Božím mužom a opäť získaš lásku a dôveru svojej ženy. 

Si ochrancom svojej ženy. Chlapi, Boh nás ustanovil nad ženy, aby sme ich chránili a nie nato, aby sme ich ovládali, zastrašovali, alebo ich využívali pre svoje potešenie! Boh dopredu vedel, že je žena náchylná na Satanovo zvádzanie. Preto aj bola zvedená. A preto dal Boh Adamovi vládu nad ňou. „Žene povedal: Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť (jej prekliatím je bolesť pri pôrode); v bolesti budeš rodiť deti, a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“ Gn 3:16. Ako môžeme vidieť, ženino potrestanie nebolo to, že bude rodiť deti; ale že ich bude rodiť v bolesti.

Jej potrestaním nebolo ani to, že nad ňou bude vládnuť manžel - tak, ako nám to prezentujú feministky. Keď však manžel nemiluje svoju ženu Kristovou láskou, alebo sa v jeho živote zakorení hriech, potom sa stáva pre svoju ženu skutočným bremenom, niekedy až prekliatím.

„A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.“ 1 Tim 2:14. Zanedbal si ochranu svojej ženy? Zaobchádzal si s ňou zle a tak si ju v jej slabosti vystavil zvodom či zvodcom? Ak áno, tak čiň pokánie!

Ale nerob tú chybu, že jej budeš rozprávať, ako je oklamaná. Keď je niekto skutočne podvedený, už nedokáže rozlíšiť dobré od zlého. Konfrontovanie ju len poženie ďalej aj od teba, aj od Boha. Od tohto momentu radšej skúmaj, ako sa stať Božím mužom a manželom. Veľa sa môžeš naučiť z manuálu pre mužov „Muž múdry stavia dom na skale“, ktorý je si môžeš prečítať na našej web stránke (dá sa objednať aj tlačená verzia). Potom sa modli za ochranu svojej ženy a za zmenu situácie, v ktorej sa práve nachádza. 

Duchovná ochrana

Ženy v cirkvi. „Ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení.“ 1 Kor 14:34-35. Prečo cirkvi a kresťanské semináre priťahujú viac žien, ako mužov? Je to preto, lebo ženy majú hlbokú túžbu po duchovných veciach a ich muži zanedbávajú svoju povinnosť napĺňať im túto potrebu.

Nemáme byť my, muži, vodcami? Skutočne vedieme svoje rodiny, ak ako muži chýbame v cirkvi a neriadime duchovný život našich rodín?

Si schopný odpovedať na duchovné otázky svojej ženy? Možno sa ťa žena na nič nepýta, lebo jej dávaš úbohý príklad svojho kresťanského vodcovstva. Si zbehlý v Písme aspoň tak, ako tvoja žena? Venuješ hľadaniu Boha aspoň toľko času, ako svojim koníčkom?

Podmanená slabá žena. „Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu.“ 2 Tim 3:6-7. Samozrejme, sú veci, ktoré sa tvoja žena potrebuje učiť od druhých – od starších žien, napríklad to, čo je uvedené v liste Títovi – ale čo si ju naučil svojím vlastným príkladom?

Slabá žena? Si si vedomý, že Božie Slovo v 1 Pt 3:7 hovorí: „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou ...“ Zaobchádzal si so svojou ženou ako so slabšou nádobou, alebo si s ňou jednal tvrdo a kruto? Božie Slovo hovorí, že my, muži, máme zaobchádzať so ženou inak – v porozumení, ako so slabšou nádobou, pretože ona je žena. Našiel si si čas skutočne ju počúvať a zdieľať myšlienky a starosti jej srdca? Alebo ti prestala otvárať svoje srdce, pretože všetko, čo povedala, bolo len hádzanie hrachu na stenu? Nebol si tak zatrpknutý, že si na jej hlboký a bolestivý plač reagoval bez láskavosti, súcitu a porozumenia?

Cti si ju ako spoludedičku. Zaobchádzal si so svojou ženou ako s príslušníkom nižšej triedy Božieho kráľovstva? Nebol si, ako vodca svojho domu, arogantný? Ak áno, tak si musíš znova prečítať nasledujúci verš: „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.“ 1 Pt 3:7. V tom, ako sa má muž správať k žene, je Boh tak neoblomný, že ukladá trest manželovi, ktorý sa správa k svojej žene neprimerane: tvoja modlitba nebude vypočutá. Máš poslednou dobou nevypočuté modlitby? Ak áno, potom je čas, aby si sa vážne zamyslel nad svojím vzťahom k manželke. 

Faktom je, že máš osud svojej domácnosti vo svojich rukách. Nesnaž sa vyberať smietky z oka svojej ženy a sústrediť sa na jej nedostatky. Keby si bol, ako máš byť - trpezlivý, láskavý a chápavý manžel, žena by sa k tebe okamžite vrátila. Boh ju stvoril s túžbou po tebe! O tvojej manželke hovorí Boh v Gn 3:16 (JP): „Budeš túžiť za svojím mužom.“ Tvoja žena bola stvorená s túžbou po tebe. Ak s ňou ale zaobchádzaš kruto a nie „chápavo, tak ako so slabšou nádobou, ktorou žena je“, potom zažiješ, ako jej túžba po tebe mizne a stáva sa náchylnou na náklonnosť k druhým.

Je čas nahlas sa pomodliť zo Žalmu 51:

„Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.“

Nech je Pán s tebou, ak sa usiluješ viac podobať Kristovi!

Osobný záväzok: dať Pána na prvé miesto vo svojom živote. „Na základe toho, čo som sa naučil z Písma, sa zaväzujem, že budem robiť všetko tak, akoby som to robil Pánovi. Preukážem Pánovi svoju oddanosť a poslušnosť Jeho Slovu tým, že sa podriadim všetkým vyšším autoritám, najmä svojmu Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, a to tak, že budem nasledovať Jeho príklad. Pretože je to žena, budem zaobchádzať so svojou manželkou s porozumením ako so slabšou nádobou. Aby mohli byť vypočuté moje modlitby, budem si ju ctiť ako spoludedičku a nie ako príslušníčku nižšej vrstvy.“

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM