Sharing is caring!

.

Kapitola 15 "On nám dáva kľúče"

„Tebe dám kľúče
od nebeského kráľovstva.“
Mt 16:19

Slovak-mRYM-Cover

Ježiš nám dal kľúče od nebeského kráľovstva, aby sme „zväzovali“ zlo a „rozväzovali“ dobro. „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Mt 16:19.

Odstraňuj zlo. Nájdi si verš, ktorý hovorí o tom, čo chceš odstrániť. Ak je niekto „poviazaný“ v hriechu, najprv musíš zviazať toho „silného človeka“ – čiže puto, ktoré drží osobu, za ktorú sa chceš modliť. Hľadaj verš, ktorý sa môžeš modliť. Toto je základ: „Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka... kým toho silného nezviaže...“ Mk 3:27.

Nahraď zlo dobrom. Toto je veľmi dôležité! „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“ Lk 11:24-26.

Ak nenahradíš zlo. Ak nenahradíš odstránené zlo dobrom, konečný stav bude ešte horší, ako pred modlitbou. Vždy musíš nahradiť to diabolské niečím dobrým. Toto je hlavná príčina, pre ktorú tak veľa ľudí, držiacich diétu, napokon neschudne, ale priberie. Síce prestanú jesť všetko nezdravé, ale nenahradia to zlé jedlo niečím dobrým, ako napríklad modlitbou, prechádzkou, cvičením, alebo dobrým jedlom.

Nahraď klamstvá pravdou. Pravdu nájdeš v Božom Slove. Modli sa za manželku verše požehnania – vyber si napríklad z Prísloví 31. Hlavne si uvedom, že ak to, čo počuješ, čo čítaš, čo ti ľudia hovoria, nie je v súlade s princípmi Božieho Slova, TAK SÚ TO LŽI!

Nahraď Bohom všetky „telesné zbrane“. Nech tvoja viera v Boha nahradí vieru vo všetky „telesné zbrane“ (v seba samého, priateľov, kohokoľvek iného). „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.“ Ef 6:10.

Neutekaj preč – utekaj k Bohu! „Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení“ Ž 46:1. Utekaj čítať žalmy!

Každý člen nášho Spoločenstva obnovy má na našej stránke prístup ku každodenným zamysleniam a povzbudeniam. Prihlásiť sa môžeš na www.RestoreMinistries.net.

Nevolaj k iným, volaj k Bohu! On ti dáva prísľub, že ťa vypočuje a že ťa hneď a zaraz pozdvihne, ale musíš k Nemu volať! „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!“ Mt 7:7.

Priprav sa na vojnu

Denne si ber na seba zbroj podľa Ef 6:10-18.

Úklady diabla. „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.“ Ef 6:10-11. Nezabúdaj, kto je tvoj skutočný nepriateľ – je to satan, nie tvoja žena.

Plná Božia výzbroj. „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!“ Ef 6:12-13. Musíš odolať strachu, ktorý ťa chce dohnať k tomu, aby si to vzdal alebo zutekal. Stoj pevne, rob, čo je tvojou úlohou a nevzdávaj sa svojho pevného postoja. Ak na teba útočí strach, veľmi pomáha modlitba žalmu 37.

Stojte pevne. „Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou...“ Ef 6:14. Ľudia často hovoria o „vykročení vo viere“. Ale niekedy je lepšie nekráčať, ale pevne stáť. Môže to byť rozdiel medzi vierou v Boha a pokúšaním Boha. Niekedy máme pocit, že ideme „vykročiť vo viere“, ale v skutočnosti sa vrháme z útesu. Ako uvidíme ďalej v tejto kapitole, niekedy zas budeme musieť vo viere kráčať po vode (tak ako Peter). Musíme sa naučiť rozlišovať. V takýchto situáciách môže byť náš pocit naliehavosti dobrým vodítkom, či sa jedná o našu, alebo Božiu vôľu. Naše „telo“ chce obyčajne všetko hneď, zatiaľ čo Boh ti zvyčajne radí počkať.

Jeho spravodlivosť. „...oblečte si pancier spravodlivosti...“ Ef 6:14. Boh nehovorí o tvojej spravodlivosti, ale o svojej. Naopak, vo svojom Slove nám hovorí, že naša spravodlivosť nie je nič viac, ako „špinavá bielizeň.“ (Iz 64:6 JP).

Kráčaj v pokoji. „A obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!“ Ef 6:15. Nárokuj si na prísľub z Matúša: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj!“ Šír pokoj – VŽDY, VŠADE a KAŽDÉMU!

Štít viery. „Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!“ Ef 6:16. Musíš mať vieru – ale nie v seba, v sudcu, alebo v kohokoľvek iného – vieru v Boha, Jeho jediného! Okolnosti s vierou nijako nesúvisia. Ak hľadáš pravdu vo svojej situácii, ver iba Jeho Slovu.

Prilba spásy. „A zoberte si aj prilbu spásy“ Ef 6:17. Najskôr musíš byť zachránený ty. Ty musíš byť jedným z Jeho detí, ktoré víťazia v tomto ťažkom duchovnom boji. Je to pritom tak jednoduché, ako rozprávať sa s Ním práve teraz. Vlastnými slovami Mu povedz, ako veľmi ho potrebuješ práve v tejto chvíli. Popros Ho, aby sa ti skutočne zjavil. Popros ho, aby ti odpustil hriechy a odovzdaj mu život. Život, ktorý je zbabraný a popros Ho, aby ti dal nový život.

Povedz Mu, že urobíš všetko, o čo ťa požiada – veď je odteraz tvojím Pánom. Popros Ho, aby ťa „zachránil“ z tvojej súčasnej situácie a z tej večnosti, ktorá čaká na všetkých tých, ktorí neprijímajú Jeho dar večného života. Poďakuj Mu za smrť na kríži - za smrť, ktorou On zomrel za teba. Teraz už môžeš naozaj veriť, že už nikdy nebudeš žiť sám, že Boh bude stále s tebou a že stráviš večnosť v Nebi!

Meč Ducha. „A zoberte si ... meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“ Ef 6:17. Toto je podstata nášho učenia: vyhraj tento boj Jeho slovom. Ak je to Boží boj, víťazstvo je naše. Nájdi si v Biblii citáty, ktoré ti pomôžu v boji za manželstvo a rodinu a napíš si ich na kartičky (napr. 8x13 cm). Nos ich stále so sebou. Keď cítiš útok nepriateľa, napríklad strach, prečítaj si verše proti strachu (proti strachu sú výborné Rim 8:15 a žalm 23). Volaj k Bohu. Stoj pevne vo viere. „Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh.“ Ž 46:10.

Modlite sa v každom čase. „Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu!“ Ef 6:18. Modli sa z hĺbky svojho Ducha. Tak ako Daniel, trikrát denne si vyhraď čas na modlitbu. Toto bol jeden z dôvodov, prečo ho hodili do jamy levovej. Neboj sa a uvedom si, že aj keď si teraz svojím spôsobom tiež hodený do „jamy levovej“, Boh zavrie tým levom tlamy!

Bdejte. „A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“ Ef 6:18. Modli sa za niekoho známeho vždy, keď sa touto situáciou cítiš prevalcovaný. „A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ 2 Kor 12:9-10.

Modli sa za svojich prenasledovateľov. Boh nás takisto žiada, aby sme sa modlili ešte za niekoho: za našich nepriateľov – za každého jedného. Modli sa za nich a pros Boha, aby ti ukázal, ako a v čom im máš žehnať. Boh nevrátil Jóbovi nič, pokiaľ sa nezačal modliť za svojich „takzvaných“ priateľov. „Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.“ Jób 42:10. „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.“ A vysvetľuje prečo: „Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Mt 5:44-45. 

Poznaj Božie Slovo 

Jeho slovo sa nevráti naprázdno. Musíš spoznať a učiť sa Božie Slovo. Musíš v ňom skúmať a hľadať Božie prisľúbenia. Jeho Slovo nám určuje tieto pravidlá a keď sa k Bohu prihovárame a modlíme Jeho Slovom, ono sa nevráti naprázdno.

Toto je Jeho prísľub – tebe osobne! „Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.“ Iz 55:11. Jeho túžbou je, aby si zvíťazil nad zlom v tomto svete.

Hľadaj v Biblii Božie princípy. Snaž sa im porozumieť. Boh hovorí, že ten, kto hľadá, nájde. Božie Slovo dáva múdrosť. Hľadaj hlbšie významy a viac pochopíš. „Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ Lk 11:9. A keď pochopíš, čo máš robiť, tak to aplikuj vo svojom živote. „Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním.“ Prís 24:3-4.

Čítaj Slovo s radosťou. Zvýrazni si dôležité verše. „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ Ž 37:4. Označ si pri čítaní verše, aby si ich neskôr v čase tiesne vedel rýchlo nájsť (alebo keď budeš viesť k pravde ďalších). Ako odpovedal Ježiš Satanovi, ktorý Ho pokúšal? Lk 4:4-10: „Ježiš mu odvetil: Napísané je ... Je napísané ... Veď je napísané...“

Uč sa naspamäť. Rozjímaj dňom i nocou. Nájdené prisľúbenia sa nauč naspamäť, aby ti tieto požehnané uistenia mohli vstúpiť do hĺbky duše. Ak sa chceš spoľahnúť a opierať len o Boha, musíš spoznať a porozumieť Jeho prisľúbeniam. „Ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.“ Ž 1:2-3.

Nech sa veci zdajú akokoľvek zlé, Boh to má pevne vo svojich rukách. Naše povzbudenie je v tom, že Boh je ten, kto vládne tejto situácii. Nie sme to ani my a určite nie diabol. „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ Lk 22:31-32.

Preosievanie. Ježiš už vopred poznal výsledok, avšak Peter ešte musel byť „preosiaty“ na Božie povolanie. Ako si na tom ty – si pripravený na Božie volanie? „A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.“ Jak 1:4.

Duchovná výzbroj

Vládni svojim myšlienkam. Tento boj vyhráš alebo prehráš vo svojej mysli.Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná.“ 2 Kor 10:4-6. Nenahrávaj diablovi a neprijímaj jeho hru. Nepripúšťaj si diablove myšlienky. Zajmi ich a spútaj!

Sila troch

Keď sa spolčia dvaja alebo traja. Nájdi si dvoch ďalších CHLAPOV, s ktorými sa budeš modlievať. „A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil, víťazil Amalek (nepriateľ). Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho, a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka.“ Ex 17:11-12.

Nájdi si dvoch chlapov, ktorí ťa podržia a pomôžu ti, aby si neochabol. Modli sa a pros Boha, aby ti pomohol nájsť dvoch rovnako zmýšľajúcich spoločníkov. Takéhoto partnera môžeš nájsť aj na našej webovej stránke.

Sila troch. „Keď ho jeden napadne, dvaja sa mu postavia na odpor; a trojité vlákno sa ľahko netrhá.“ Kaz 4:12 (JP).

Jeden zdvihne druhého.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.“ Kaz 4:9-10.

Boh je s tebou. „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Mt 18:20. „Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol, náhle vstal a povedal svojim dvoranom: „Nehodili sme doprostred ohňa troch poviazaných mužov?“ Odpovedali kráľovi: „Skutočne, kráľ!“ Povedal: „Ja vidím štyroch rozpútaných mužov prechádzať sa uprostred ohňa a niet na nich nijakého úrazu, výzor štvrtého je však podobný synovi bohov.“ Dan 3:24-25. Už nikdy nebudeš sám!

Zhoda. „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Mt 18:19. Ak za niečo bojuješ v pokoji, priber si ďalšieho, kto ti verí a jednomyseľne sa modlite. 

Zastať si do trhliny. „Hľadal som medzi nimi človeka, ktorý by postavil barikádu a zastal si predo mnou do trhliny na obranu krajiny, aby som ju nezničil, ale som ho nenašiel.“ Ez 22:30 (JP). 

Modlite sa jeden za druhého. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ Jak 5:16. Čiže, tým najlepším spôsobom na získanie čistého srdca je vyznanie sa rovnako zmýšľajúcemu človeku.

Vyznávaj. Ezdráš dobre vedel, čo robí, keď sa modlil: „Kým sa Ezdráš modlil a kým sa vyznával s plačom, ležiac (dolu tvárou) pred Božím príbytkom...“ Ezd 10:1. Neprestávaj vyznávať pravdu. 

Kedy sa prestať modliť? Nikdy! Máme tu nádherný príklad toho, že ak Boh okamžite nereaguje na našu modlitbu, nemusí to ešte znamenať Jeho „nie“.

Veľká je tvoja viera. Kanaánčanka neprestávala prosiť Ježiša, aby jej uzdravil dcéru. A výsledok: „Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.“ Mt 15:28. Ak sa modlíme za niečo, čo je jasne v súlade s Božími plánmi a Boh buď neodpovedá, alebo sa nám zdá, že hovorí nie, v takom prípade Boh možno chce, aby sme vytrvali v modlitbe, v čakaní, v prosbách, v pôste, v plači, aby sme si pred Neho ľahli tvárou na zem...

Boj za jej dušu. Je tvoje jarmo príliš ťažké? Podstata vojny v tvojej rodine je boj za manželkinu dušu! Je tvoje jarmo príliš ťažké? Nezabúdaj, že tebe patrí prísľub: „...budeš spasený ty i celý tvoj dom.“ Sk 11:14. 

Modlitba a pôst

Modlitba a pôst. Ježiš povedal apoštolom: „Tento druh (diabolstva) sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ Mt 17:21. Ak sa nástojčivo modlíš a ak si sa presvedčil, že tvoje úmysly sú správne, možno je čas začať s pôstom. Poznáme rozlične dlhé pôsty:

Trojdňový pôst. Ester sa postila za „priazeň“ svojho manžela – kráľa. Za túto „priazeň“ sa postila tri dni. „Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorí sú v Súzach. Postite sa za mňa: nejedzte a nepite tri dni a tri noci! Aj ja sa budem tak postiť so svojimi slúžkami.“ Est 4:16 (JP).

Jednodňový pôst. Jednodňový pôst začína večer po večeri. Potom pi len vodu, až kým neprejde 24 hodín od posledného jedla. Potom si znova môžeš dať večeru. Počas pôstu sa modli za svoje úmysly. Takýto pôst môžeš opakovať niekoľkokrát týždenne.

Sedemdňový pôst. „Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu.“ Neh 1:4. Povolanie k sedemdňovému pôstu zvyčajne prichádza v čase veľkého smútku.

Od pôstu sa mi podlamujú kolená. Ak sa cítiš slabý alebo hladný, využi tento čas na modlitbu a čítanie Božieho slova. „Od pôstu sa mi podlamujú kolená, a telo mi chradne bez oleja.“ Ž 109:24.

Aby nie ľudia zbadali. Svoj pôst uskutočni v maximálnej tichosti. O pôste nerozprávaj, na nič sa nesťažuj a ničím nepriťahuj pozornosť. „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ Mt 6:16-18. Mnohí ľudia nám píšu a tvrdia, že sa nemôžu postiť. Ak je to zo zdravotných dôvodov, tak sa vzdaj niečoho iného, čo máš rád. Ale ak tvrdíš, že sa nemôžeš postiť napríklad kvôli práci, podceňuješ seba, a čo je horšie, zhadzuješ aj Boha!

Intenzita tvojich súžení je znakom, že sa blíži víťazstvo. Ak sa blížiš k víťazstvu, tvoje trápenia a skúšky sa môžu zintenzívniť. „Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“ Zj 12:12. 

Nech sa nikto nevystatuje. Keď vyhráš boj, alebo ak je už po vojne, chváľ sa len v Pánovi. Ty sa nevystatuj, ale ostaň pokorný. „Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.“ Ef 2:8-9. My všetci sme zhrešili a chýba nám Božia sláva. Tak na to pamätajme, aj keď je po víťaznom boji. Naša spravodlivosť nie je nič viac, ako špinavá bielizeň. Nech je Bohu sláva!

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM