Sharing is caring!

'n HERSTELDE Huweliksgetuienis,
Vrou Is Tuis—Loof Hom!

Die Getuienis was geneem uit een van ons baie
Deur die Woord van Hul Getuienis boeke
om JOU te help om
enige vrees en twyfel te oorkom in
God se Vermoë en Begeerte om
JOU Huwelik te Herstel!

.

Hoofstuk 9 "Geseënd Is die Sagmoediges"

Geseënd is die sagmoediges,
want hulle sal die nuwe aarde ontvang.”
—Matteus 5:5

mRYM AFR

Meek is often regarded as weak. Yet Jesus told us “Blessed are the Meek”! The Webster’s definition of meek is humbly submissive. In the concordance meek is defined as gentle, humble, teachable and trainable.

Sagmoedig word dikwels beskou as swak. Tog het Jesus vir ons gesê “Geseënd is die Sagmoediges”! Die definisie van sagmoedig is nederig onderdanig. Die woord beteken ook sagmoedig, nederig, leerbaar en opleibaar.

Sadly, husbands deal with their wives basically in one of two ways: they either treat them apathetically or they use the “tough love” approach. In this lesson we will search God’s Word to find out the truth regarding love, humility, forgiveness and meekness.

Treurig, hanteer mans hulle vrouens op een van twee maniere: hulle behandel hulle of apaties of hulle gebruik die “taai liefde” benadering. In die les deursoek ons God see Woord om die waarheid uit te vind aangaande liefde, nederigheid, vergiffenis en sagmoedigheid.

True Love
Ware Liefde

Love is patient. God gives us a description of love. See if you can find the word “tough” or any word even remotely similar. “Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails.... ” 1Cor. 13:4-8.

Liefde is geduldig. God gee vir ons ‘n beskrywing van liefde. Sien of jy die woord “taai” of enige woord veraf eenders kan vind. “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie … “1Kor. 13:4-8.

I command you. Another very popular statement in the church today is “love is a choice.” When Erin heard this, it was right at the time that she felt that she no longer wanted to love me; thankfully, she sought the Bible. Did God really say that she could “choose” to love me? Or, as she found out, that God commands us to love, as a follower of Christ? “This I command you, that you love one another.” John 15:17. When ministering to others we tell those who don’t want to love their unlovable spouse, “You do have a “choice”: to obey His command or not.”

Ek beveel julle. Nog ‘n baie populêre verklaring in die kerk vandag is “liefde is ‘n keuse.” Toe Erin dit gehoor het, was dit reg by die tyd wat sy gevoel het dat sy my nie meer wou liefhê nie; dankbaar, het sy die Bybel deursoek. Het God regtig gesê dat sy kon “kies” om my lief te hê? Of, soos wat sy uitgevind het, dat God ons beveel om lief te hê, as ‘n navolgeling van Christus? “Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê” Johannes 15:17. Wanneer jy aan ander minister vertel ons die wat nie hulle onbeminlike gade wil liefhê, “Jy het ‘n “keuse”: om Sy bevele te gehoorsaam of nie.”

Do good, bless, or pray for. Sometimes when our wife acts in an inappropriate way, especially if she pushes or manipulates us, we feel the need to “put her in her place”. This is not the time to show her love, or is it? “But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.” Luke 6:27-28. The Lord gave us only three choices when dealing with those we would rather be tough with: do good, bless, or pray for them.

Doen goed, seën, of bid vir. Somtyds wanneer jou vrou op ‘n onbevoeglike manier optree, spesiaal as sy ons druk of manipuleer, voel ons die behoefte om haar “in haar plek” te sit. Dit is nie die tyd om liefde aan haar te betoon nie, of is dit?  “Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.” Lukas 6:27-28. Die Here het net drie keuses vir ons gegee wanneer ons handel met die wie ons eerder taai wil wees: doen goed, seën, of bid vir hulle.

Love your enemies. In this passage, God is even clearer. “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you...for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax- gatherers do the same?” Matt. 5:44-46.

Wees lief vir julle vyande. In hierdie paragraaf, is God selfs duideliker. “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg …As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie?” Matt. 5:44-46.

Overcome evil with good. “Rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. Bless those who persecute you; bless and curse not. Never pay back evil for evil to anyone. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, ‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him, and if thirsty, give him a drink; for in doing so you will heap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom. 12:19.

Oorwin die kwaad deur die goeie. “Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Moet nooit aan enigiemand kwaad met kwaad vergeld nie. Moet nooit Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here. “As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.” Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.” Rom.12:19.

Kept entrusting Himself. When you feel like lashing back at your wife and you don’t, it can be very frustrating. Read God’s explanation... “For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps…and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him [God] who judges righteously.” 1Pet. 2:21-23.

Alles oorgelaat aan Hom. Wanneer jy lus voel om teenoor jou vrou in woede uit te bars en jy doen dit nie, kan dit baie frustrerend wees. Lees God se verduideliking…”Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, so dat julle in sy voetspore kan volg…Toe hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom [God] wat regverdig oordeel. “ 1Pet. 2:21-23.

They shall inherit the earth. If you don’t take a “tough stand,” others may call you a “wimp.” However, let me remind you whom Jesus said are “blessed.” “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” Matt. 5:5.

Hulle sal die nuwe aarde ontvang. As jy nie ‘n “taai standpunt” inneem, sal ander jou ‘n “sweep” noem. Nietemin, laat my jou herinner wie Jesus gesê het “geseënd” is. “Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.” Matt. 5:5.

You may not do the things that you please. When you have an impulse to do or say something to your wife that is anything but meek and loving, then you are walking in the flesh and are not walking in the Spirit. “But I say, walk in the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.” Gal. 5:16–23.

Kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Wanneer jy ‘n impuls het om iets vir  jou vrou te sê of doen wat alles behalwe sagmoedig en liefdevol is dan loop jy volgens jou sondige natuur en nie in die Gees nie. Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” Gal. 5:16-23.

It’s the kindness of God. Satan tries to deceive us into believing that confronting, being unkind and firm, will turn the other person around. If that worked, why would God use kindness to draw us to repentance? Sinners do not go to the altar to accept the Lord because they think that they are going to be criticized or chastised, do they? “Or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?” Rom. 2:4.

Dit is God se goedheid. Satan probeer om ons te verlei om te glo dat konfrontasie, om onvriendelik en ferm te wees, die ander persoon sal laat omdraai. As dit gewerk het, waarom sou God goedheid gebruik om ons tot bekering te lei? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie?” Rom. 2:4.

Ministry of reconciliation. “Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” 2Cor. 5:18-20.

Bediening van die versoening.  “Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! “ 2Kor. 5:18-20.

You who are spiritual. This Scripture is the measuring stick for our spirituality. Are you able to restore your wife in a spirit of gentleness? “Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; each one looking to yourself, lest you too be tempted. Bear one another’s burdens, and thus fulfill the law of Christ.” Gal. 6:1-2. This Scripture warns us to be gentle toward others when they have sinned against us or we will be tempted in the same trespass.

Julle wat julle deur die Gees laat lei. Hierdie Bybel vers is die maatstaf vir ons geestelikheid. Is jy in staat om jou vrou in ‘n gees van sagmoedigheid te herstel?  “Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus. Gal. 6:1-2. Hierdie Bybel vers waarsku ons om sagmoedig teenoor ander te wees wanneer hulle teen ons gesondig het of ons sal self in die versoeking kom in dieselfde oortreding.

Doers of the Word. It’s important that we learn the truth and agree with what we see in Scripture, but we must not stop there: “But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves…not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does.” James. 1:22, 25. “Therefore, to him who knows the right thing to do, and does not do it, to him it is sin.” James 4:17.

Doen wat die woord sê. Dit is belangrik dat ons die waarheid leer en instem met wat ons in die Bybel sien, maar ons moet nie daar stop nie: “Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.” Jakobus. 1:22,25. “As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde.” Jakobus 417.

Forgiveness
Vergifnis

Many men do not forgive their wives because they don’t fully understand the grave consequences of their lack of forgiveness. Let’s search the Scriptures to see what God says about forgiving others. Here are some questions we should ask:

Baie mans vergewe nie hulle vrouens nie omdat hulle nie ten volle die gewigtige nagevolge van hulle tekort aan vergiffenis verstaan nie. Kom ons deursoek die Bybel om te sien wat God sê oor om ander te vergewe. Hier is sommige vrae wat ons behoort te vra:

Q. Why should I forgive?
V. Waarom moet ek vergewe?

Because God forgave us. “And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in
Christ also has forgiven you.” Eph. 4:32.

Omdat God ons vergewe het. “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in

Christus vergewe het.” Efe. 4:32.

Because Jesus shed His blood. Jesus Christ shed His blood for the forgiveness of sins. “All things are cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.” Heb. 9:22. “For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins.” Matt. 26:28.

Omdat Jesus Sy bloed vergiet het. Jesus Christus het Sy bloed vir die vergiffenis van sondes vergiet. “Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie.” Heb. 9:22. “want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.” Matt. 26:28.

Comfort her. To relieve the offender’s sorrow: “...You should rather forgive and comfort him, lest somehow such a one be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore I urge you to reaffirm your love for him.” 2Cor. 2:7-8. This really goes against our grain; it’s so easy attack and to try to find fault with our wife, isn’t it?

Bemoedig haar. Om die oortreder se hartseer te verlig: “...Moet julle so iemand liewer vergewe en bemoedig, anders kan hy so hartseer word dat hy heeltemal moed verloor. Daarom vra ek julle: Bewys liefde aan hom “ 2Kor. 2:7-8. Dit gaan regtig teen ons graan; dit is so maklik om aan te val en om te probeer fout vind met ons vrou, is dit nie?

Are we ignorant of his schemes? “For if indeed what I have forgiven...I did it for your sakes in the presence of Christ, in order that no advantage be taken of us by Satan; for we are not ignorant of his schemes.” 2Cor. 2:10-11. Don’t allow Satan to take advantage of either of you.

Is ons onkundig vir sy planne?  “As julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Wat my betref, as ek iets moes vergewe, het ek dit klaar gedoen om julle ontwil. Daarvan is Christus my getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar alte goed. 2Kor. 2:10-11. Moet nie Satan toelaat om die oorhand oor enige een van julle te kry nie.

Forgive her from your heart. God said that He would not forgive us unless we are willing to forgive others. “For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.” Matt. 6:14-15. (Read all of Matt. 18: 22-35.)

Vergewe haar uit jou hart. God het gesê dat Hy ons nie sal vergwe tensy ons gewillig is om ander te vergewe nie. “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.” Matt. 6:14-15. (Lees die hele Matt. 18:22-35.)

Q. But shouldn’t the offender be sorry before I forgive?
V. Maar moet die oortreder nie jammer wees voordat ek vergewe nie?

Father forgive them. Those who crucified Jesus did not ask for forgiveness; nor were they sorry for what they were doing or what they had done. We as Christians are to follow Jesus’ example. “Father forgive them, for they know not what they do.” Luke 23:34 KJV. When Stephen was being stoned, he cried out just before he died, “Lord, do not hold this sin against them!” Acts 7:60.

Vader, vergeef hulle. Diegene wat Jesus gekruisig het het nie om vergiffenis gevra nie; nog minder was hulle jammer vir wat hulle besig was om te doen. Ons as Christene moet Jesus se voorbeeld volg. “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” Lukas 23:34 Afr 83. Toe Stefanus besig was om gestenig te word, het hy hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Handelinge 7:60.

Q. But how often does God expect me to forgive another?
V. Maar hoe dikwels verwag God van my om ‘n ander te vergewe?

Seventy times seven. When Peter asked how often he was to forgive his brother, Jesus said to him, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.” Matt. 18:22.

Sewentig maal sewe. Toe Petrus gevra het hoe dikwels hy sy broer moet vergew, het Jesus vir hom gesê, “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.” Matt. 18:22.

Inherit a blessing. We are all aware of what a monetary inheritance is. Here is a Spiritual inheritance God has called us to: “Not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:9. Those who have ears let them hear this call.

Seën kan verkry. Ons is almal bewus van wat geldelike erfenis is. Hier is ‘n Geestelike erfenis waartoe God ons geroep het: “Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.” 1Pet. 3:9. Die wat ore het laat hulle hierdie roep hoor.

Forget it. Does forgiveness really mean that I forget that sin, even during an argument? “For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.” Jer. 31:34. “As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.” Ps. 103:12. Do you bring up things from the past? Don’t allow satan to use you to condemn your wife or others who have received forgiveness by bringing up things from their past. But you say your wife does it all the time? You take the lead, you are the man, you need to be her protector not her accuser!

Vergeet dit. Beteken vergiffenis regtig dat ek daardie sonde vergeet, selfs gedurende ‘n argument? “Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.” Jer. 31:34. “So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.” Ps. 103:12. Haal jy dinge uit die verlede op? Moet nie laat Satan jou gebruik om jou vrou of enige ander wie vergiffenis ontvang het te verdoem deur dinge van hulle verlede op te bring nie. Maar jy sê jou vrou doen dit die heeltyd? Neem jy die leiding, jy is die man, jy benodig om haar beskermer te wees nie haar aanklaer nie!   

Q. How can I forgive as God has asked me to do in His Word?
V. Hoe kan ek vergewe soos wat God my gevra het om te doen in Sy Woord?

Who can forgive sins? Only God can help you to do it. You must humble yourself and ask Him to give you the grace. “Who can forgive sins but God alone?” Mark 2:7.

Wie kan sondes vergewe? Net God kan jou help om dit te doen. Jy moet jouself nederig maak en Hom vra om jou die genade te gee “Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?” Markus 2:7.

Grace to the humble. How do I get the grace I need? “God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time.” 1Pet. 5:5-6.

Genade aan die nederiges. Hoe kry ek die genade wat ek nodig het?  “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.  Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het.” 1 Pet. 5:5-6. 

Humbled. How can I gain humility? “Because they had rebelled against the Words of God. And spurned the counsel of the Most High. Therefore He humbled their heart with labor; they stumbled and there was none to help. Then they cried out to the Lord in their trouble; He saved them out of their distresses.” Ps. 107:11-13. “I humbled my soul with fasting; and my prayer kept returning to my bosom.” Ps 35:13. Sometimes it could be through illness that he quiets and humbles you. Don't fight it – God is working!

Verneder. Hoe kan ek nederigheid verkry? “want hulle het hulle verset teen die bevele van God, hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan.Hy het hulle laat knak onder swaarkry, hulle het inmekaar gesak, en niemand het gehelp nie.Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle bevry van hulle ellende.” Ps. 107:11-13. “En tog, toe húlle siek was, het ek getreur soos oor 'n sterfgeval: rouklere aangetrek en myself gekasty deur nie te eet nie. Ek het sonder ophou vir hulle gebid.’’ Ps 35:13. Somtyds kan dit deur siekte wees wat hy jou stilmaak en nederig maak. Moet nie daarteen baklei nie — God is besig om te werk!

Go your way first. When do I need to forgive those who have hurt me? Shouldn’t I feel convicted of it first? “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.” Matt. 5:23-24. If you have not forgiven another, especially your wife, you need to ask forgiveness.

Gaan maak eers vrede. Wanneer moet ek die wat my seergemaak het vergewe? Behoort ek nie eers daarvan oortuig te voel nie? “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.” Matt. 5:23-24. As jy nie ‘n ander vergewe het nie, spesiaal jou vrou, benodig jy om om vergiffenis te vra.

Put away. Not forgiving someone causes bitterness. The definition of bitterness is “poisonous!” “Let all bitterness and wrath and anger...be put away from you.” Eph 4:31. Not forgiving another eats at you, not the other person! “The heart knows its own bitterness.” Prov. 14:10. “For He knows the secrets of the heart.” Ps. 44:21.

Moet niks doen wat sleg is nie. Om nie te vergewe nie veroorsaak bitterheid. Die definisie van bitterheid is “giftig!”  ”Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie… moet niks doen wat sleg is nie.” Efe. 4:31. Om iemand nie te vergewe nie kna aan jou, nie die ander persoon nie! “Net 'n mens self ken die bitterheid van sy eie gemoed.”  Spr. 14:10. “Hy ken immers die geheime van die hart.” Ps. 44:22.

A brother offended. When you go to reconcile with your wife (or another person), be sure that you follow Scriptural guidelines. You may have heard those who have said that things were actually worse when they did ask forgiveness or that it did no good. Be sure that you speak with humility and sincerity, because if you ask for another’s forgiveness in the wrong way, you may re-offend them. “A brother offended is harder to be won than a strong city.” Prov. 18:19.

'n Veronregte broer. Wanneer jy gaan om met jou vrou te versoen (of ‘n ander persoon), wees seker dat jy Skriftuurlike gidslyne volg. Jy mag dalk  van dat die wat dinge gesê het gehoor het dat dit eintlik erger was toe hulle om vergiffenis gevra het of dat niks goed daarvan gekom het nie. Wees seker dat jy met nederigheid en opregtheid praat, omdat as jy vir ‘n ander om vergiffenis vra op die verkeerde manier, mag jy hulle weer aanstoot gee. “ 'n Veronregte broer is ontoegankliker as 'n vestingstad; rusie is soos die sluitbalk van 'n fort.” Spr. 18:19.

I have sinned. The Prodigal Son prepared his words after his decision to return home, “I will get up and go to my father, and will say to him, ‘Father I have sinned against heaven, and in your sight; I am no longer worthy to be called your son; make me as one of your hired men.’ ” Luke 15:18-19.

Ek het gesondig. Die Verlore Seun het sy woorde voorberei na sy besluit om terug huis toe te gaan, “Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’ “Lukas 15:18-19.

Every idle word. Your words must be carefully chosen. “Every idle word that men shall speak they shall give an account thereof in the day of judgment.” Matt. 12:36. Try writing down what you are going to say, then read out loud what you have written, putting yourself in the other person’s shoes and hearing it from their point of view. Did it sound accusing? If so, ask God to put the right words in your mouth.

Elke ligsinnige woord. Julle woorde moet versigtig gekies word. “ Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag.” Matt. 12:36. Probeer om neer te skryf wat jy gaan sê, en lees dan hardop uit wat jy geskryf het, plaas jouself in die ander persoon se skoene en hoor dit uit hulle standpunt. Het dit beskuldigend geklink? Indien so, vra vir God om die regte woorde in jou mond te sit.

Many words. “When there are many words, transgression is unavoidable.” Prov. 10:19. “A babbling fool will be thrown down.” Prov. 10:10. Only mention what you did, don’t set the stage with something like, “When you did this and such and such, well then I….”

Woorde tel. “Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig.” Spr. 10:19. “En wie aanhou onsin praat, kom self tot 'n val.’ Spr. 10:10. Noem net wat jy gedoen het, moet nie die verhoog opstel met iets soos, “Toe jy dit en dat en dat gedoen het, wel toe het ek….”

He uttered no threats. “Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him….” Matt. 5:25 KJV. If the other person starts to lash out at you, do not open your mouth except to agree. “And while being reviled, He did not revile in return; while suffering He uttered no threats….” 1Pet. 2:23.

Hy het nie gedreig nie. “As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is….” Matt. 5:25 Afr 83. As die ander persoon begin om los te trek op jou, moet nie jou mond oopmaak behalwe om in te stem nie. “ Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie…” 1Pet. 2:23.

Sweet to the soul. Make your words sweet and kind. “Sweetness of speech adds persuasiveness.” Prov. 16:21. “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.” Prov. 16:24.

Soet en geneeskragtig. Maak jou woorde aangenaam en vrindelik. “As hy sy woorde reg kies, kan hy ook ander leer.” Spr. 16:21. “Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens.” Spr. 16:21.

Revealing his own mind. Some men who have been guilty of infidelity in their past run to their wives for the purpose of relieving their own feelings of guilt. Be very aware of your wife’s pain that will follow your confession. Don’t use the excuse of repentance to dump your guilt on her. “A fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind.” Prov. 18:2.

Eie opinie bekend maak. Sommige mans wie skuldig is aan owerspel in die verlede hardloop na die vrou toe vir die doel om hulle eie gevoelens van skuld te verlig. Wees baie bewus van jou vrou se pyn wat jou belydenis sal volg. Moet nie die verskoning van bekering gebruik om jou skuld op haar te pak nie. “Die dwaas stel nie belang in insig nie, hy wil net sy eie opinie bekend maak.” Spr. 18:2.

Confesses and forsakes. Confess to another Christian man your sin of adultery and make yourself accountable to him. “He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion.” Prov. 28:13. If you are quite sure your wife already knows, suspects, or has confronted you about this sin, by all means confess.

Bely en daarvan afsien. Bely aan ‘n ander Christen man jou sonde van owerspel en sorg dat jy rekenskap aan hom moet gee. “Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.” Spr. 28:13. As jy heeltemal seker is dat jou vrou alreeds weet, vermoed, of jou oor hierdie sonde konfrontreer het, wees gerus bely.

Disgraceful. Just be discreet and leave the details out! Some women, desperately trying to relieve their pain, beg their husbands for details. Some men are foolish enough to comply, only multiplying the offenses toward her. “…for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret.” Eph. 5:12. Love her enough to protect her.

Skandalig. Wees diskreet en los die besonderhede uit! Sommige vrouens, desperaat om hulle pyn te verlig, smeek hulle mans vir die besonderhede. Sommige mans is dwaas genoeg om te voldoen, en vermenigvuldig net die oortredings teenoor haar. “Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen.” Efe. 5:12. Wees lief genoeg vir haar om haar te beskerm.

Not be blotted out. Be prepared to reap what you have sown by comforting her and holding her up in her pain. Don't lash back with “you don't forgive” if she hurts or grieves for a long time. It may take years, or a lifetime, for her to recover from the hurt. Don’t let this discourage you, but rather use it for good with the mindset that this will give you more opportunity to minister to her with love and patience. “The one who commits adultery with a woman is lacking sense; He who would destroy himself does it. Wounds and disgrace he will find, and his reproach will not be blotted out.” Prov. 6:32-33.

Nooit uitgewis word nie. Wees voorbereid om te saai wat jy gemaai het deur haar te troos en haar op te hou in haar pyn. Moet nie los trek met  “jy vergewe nie” as sy vir ‘n lang tyd seerkry of treur nie. Dit mag jare neem, of ‘n leeftyd, vir haar om van haar seerkry te herstel. Moet nie dat dit jou ontmoedig nie, maar gebruik dit eerder ten goede met die ingesteldheid dat dit jou meer geleentheid sal gee om met liefde en geduld aan haar te minister. “ Maar 'n man wat owerspel pleeg, moet van sy verstand af wees, iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Hy sal slae op die lyf loop en verneder word, sy skande sal nooit uitgewis word nie.” Spr. 6:32-33.

Personal Commitment: To desire and strive to be meek. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to practicing everything I have learned by being quick to hear and slow to speak: to forgive those who have offended me and to do what I can to reconcile with those I have offended.”

Persoonlike Toewyding: Om te begeer en te streef om sagmoedig te wees. “Gebasseer op wat ek in die Bybel geleer het, wy ek my daaraan toe om alles wat ek geleer het uit te oefen deur gou te wees om te hoor en stadig om te praat: om diegene wie my te na gekom het te vergewe en om alles te doen wat ek kan om te herenig met die wie ek te na gekom het.”

Onthou om by die oorwinning aan te sluit! Moenie net
kyk nie. Herstel Reise is nie 'n toeskouer sport nie!

Begin asseblief 'n JOERNAAL met die Here in gedagte, oor wat jy elke dag geleer het vir die volgende 30 dae om "Jou Huwelik Te Herstel."

Hoe meer jy jou hart uitstort in hierdie vorms, hoe meer kan ons en God jou help. Hierdie vorms sal jou en jou eVennoot ook help met aanspreeklikheid. KLIK HIER